Kennisbank Algemeen Vreemdelingenrecht Advocaat vreemdelingenrecht

Advocaat vreemdelingenrecht

advocaat vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht omvat alle regels en procedures over de toelating, het verblijf en de verwijdering van mensen die geen Belgische onderdaan zijn. Mensen die geen Belgische nationaliteit hebben zijn ofwel Unie-burgers (onderdanen van landen binnen de EU) of derdelanders (onderdanen van landen buiten de EU).

 

Wat doet een advocaat vreemdelingenrecht?

Wanneer u vragen heeft over uw statuut of de mogelijkheden om uw statuut te regulariseren dan kan u zich best laten bijstaan door een advocaat met een gedegen kennis binnen deze materie.

Ons kantoor biedt ondersteuning in verschillende materies binnen het migratierecht:

  • Gezinshereniging
  • Humanitaire regularisaties
  • Medische regularisaties
  • Visa voor kort verblijf
  • Arbeidsmigranten
  • Buitenlandse studenten
  • Slachtoffers van mensenhandel of mensensmokkel met illegaal statuut
  • Nationaliteitsaanvraag

 

Een advocaat heeft kennis van de rechtsegels binnen het vreemdelingenrecht en weet aan welke voorwaarden u moet voldoen om bijvoorbeeld een gezinshereniging aan te vragen. Ook alvorens u een aanvraag indient, kan u zich reeds laten adviseren door een advocaat.

Maar ook wanneer u zelf of een familielid een aanvraag heeft ingediend om een visum te bekomen en u ontvangt een negatieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dan kan u beroep doen op een advocaat om een beroepsprocedure op te starten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV).

 

Hoger beroep tegen een negatieve beslissing

Wanneer u een negatieve beslissing ontvangt zoals een weigering tot verblijf, een bevel om het grondgebied te verlaten of een inreisverbod, dan kan het nuttig zijn om een hoger beroep in te dienen tegen deze beslissing.

De meeste beroepsprocedures worden ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in Brussel. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een administratieve rechtbank en behandelt dossiers inzake beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen. Vaak dient een hoger beroep binnen een periode van dertig dagen te worden ingediend na ontvangst van de beslissing.

Deze termijn kan worden herleid naar 10 dagen in het geval u zich in een welbepaald centrum bevindt. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk een advocaat te raadplegen zodat uw dossier goed kan worden voorbereid en tijdig kan worden ingediend.

 

Raad van State

Indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep verworpen heeft, kan u in uitzonderlijke gevallen nog een Cassatieberoep indienen bij de Raad van State. Hierbij is het absoluut aangeraden om een beroep te doen op een advocaat die volgens de toepasselijke rechtsregels het Cassatieberoep kan indienen en die u vooraf kan informeren over de mogelijkheden binnen deze procedure.

De Raad van State doet geen uitspraak meer over de feitelijkheden binnen het dossier, maar kijkt na of de rechtsregels correct zijn toegepast.

 

Wat kost een advocaat vreemdelingenrecht?

Binnen het migratierecht is elk dossier uniek en brengt het vaak heel andere vragen met zich mee. De kosten zijn sterk afhankelijk van het soort dossier dat wordt behandeld en de prestaties die moeten worden geleverd. Uiteraard zal bij elk dossier steeds op voorhand goed een overzicht worden gegeven van de mogelijke kosten.

 

 

 

 

Op zoek naar een advocaat vreemdelingenrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK