Privacy- en cookiebeleid

Toepasselijk op de dienstverlening van Advo-Recht.be BV.

Artikel 1 – Voorafgaand

Dit privacy- en cookiebeleid handelt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Advo-Recht.be en dit tijdens alle interacties met Advo-Recht.be, bijvoorbeeld wanneer u een van de websites bezoekt, gebruik maakt van onze diensten als advocatenkantoor, u contact met ons opneemt, etc.

Advo-Recht.be verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 2 – Wie is verantwoordelijk voor de verwerking

Advo-Recht.be BV is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

Advo-Recht.be BV – Jan van Gentstraat 29, 2000 Antwerpen – info@Advo-Recht.be – 03 880 80 20 – KBO: 0685.445.946

Artikel 3 – Algemene beginselen

Advo-Recht.be houdt zich bij het verwerken van uw persoonsgegevens aan volgende algemene beginselen:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die rechtmatig, behoorlijk en transparant is;
 • Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;
 • Enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening worden verwerkt;
 • Er wordt verzekerd dat de persoonsgegevens juist zijn en ze worden actueel gehouden;
 • Wij zetten ons in om alle redelijke maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen;

Artikel 4 – Persoonsgegevens die worden verwerkt

Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke (levende) persoon die wij via volgende bronnen van u verzamelen:

 • Via onze website Advo-Recht.be
 • Via E-mailberichten, sms’en en andere elektronische communicatie tussen u en Advo-Recht.be.
 • Via interacties met onze advertenties (bijvoorbeeld indien u een interactie hebt met een van onze advertenties op een website van een derde partij, kan het zijn dat we informatie over deze interactie krijgen)

In beginsel verwerken wij geen direct identificeerbare persoonsgegevens, tenzij u ons deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier. Bij het invullen van het contactformulier worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt:

 • Reden waarvoor u ons contacteert;
 • Naam en Voornaam;
 • Postcode;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;

Daarnaast verwerken we bepaalde niet-direct identificeerbare persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt, zoals:

 • Het type uw webbrowser;
 • Het besturingssysteem van uw computer;
 • Uw IP-adres;

Gedurende andere interacties waarbij informatie wordt uitgewisseld (consultaties via telefoon, e- mail, op kantoor, ….) verzamelen wij uitsluitend persoonsgegevens die hetzij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen advocaat en de cliënt, hetzij noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld: antiwitwaswetgeving).

Artikel 5 – Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking

De via Advo-Recht.be verkregen persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

1. De gegevens verstrekt via het contactformulier:
Doel: om met u in contact te kunnen treden.
Toelaatbaarheidsgrond: contractuele noodzakelijkheid.

2. De niet-direct identificeerbare persoonsgegevens verkregen via Google Analytics doordat u onze website bezoekt, zoals het type van webbrowser, het operating system van de computer die je gebruikt, je IP-adres, enz…
Doel: de website beter te organiseren en te verbeteren.
Rechtsgrond: het gerechtvaardigd belang, meer bepaald vrijheid van ondernemen en goede bedrijfsvoering.

3. Persoonsgegevens verkregen tijdens andere interacties (bijvoorbeeld tijdens consultaties of via e-mail):
Doel: om een correcte juridische dienstverlening mogelijk te maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Rechtsgrond: contractuele noodzakelijkheid en wettelijke verplichting.

4. Advo-Recht.be verwerkt geen persoonsgegevens met het oog op geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profiling. Wanneer Advo- Recht.be voornemens is uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zal Advo-Recht.be de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie verstrekken over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

Artikel 6 – Wie ontvangt uw persoons gegevens?

De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden louter intern gebruikt door Advo-Recht.be. Niettemin doet Advo-Recht.be een beroep op derden voor bepaalde (technische) diensten, zoals webhosting, het organiseren van mailing campagnes, het gebruik van specifieke advocatensoftware, cloudcomputing, ITC- ondersteuning, chatfunctie etc. Advo-Recht.be heeft met elk van deze dienstverstrekkers die ten behoeve van Advo-Recht.be de gegevens verwerkt, afzonderlijke verwerkersovereenkomsten afgesloten. Uitsluitend binnen het kader van de normale dienstverlening van ons als advocaat is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Andere advocaten;
 • Rechtbanken en administratieve rechtscolleges;
 • Administratieve overheden;
 • Gerechtelijke mandatarissen (curatoren, bewindvoerders, schuldbemiddelaars, vereffenaars, …)
 • Gerechtsdeskundigen
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Notarissen
 • Tegenpartijen in persoon, wanneer ze niet vertegenwoordigd zijn door een advocaat
 • Vertalers
 • Verzekeringsmaatschappijen, -makelaars en – agenten

Daarnaast geeft Advo-Recht.be uw persoonsgegevens niet door aan andere derden tenzij wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Artikel 7 – Opslagtermijn van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening tussen Advo-Recht.be en de cliënt worden bewaard tot vijf jaar na het beëindigen van de dienstverlening (Art. 2276bis BW), waarna deze automatisch worden verwijderd.

Artikel 8 – Uw rechten als betrokkene

Als natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door Advo-Recht.be, heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op verbetering of aanpassing van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op beperking van persoonsgegevens;
 • Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • Verwerkingen gebaseerd op toestemming;

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u als betrokkene het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan info@Advo-Recht.be. Wanneer u dit doet moet u ons een bewijs van uw identiteit kunnen voorleggen. Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit privacy- en cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot info@Advo-Recht.be. U heeft als betrokkene bovendien steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 9 – Contractuele of wettelijke plicht om gegevens te verstrekken

Behoudens de gegevensverwerking in het kader van direct marketing verwerkt Advo-Recht.be de persoonsgegevens van de gebruikers van haar website en haar cliënten op grond van een wettelijke of contractuele verplichting. De betrokkene is niet verplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken in welk geval de dienstverlening geen doorgang kan vinden.