Kennisbank Familierecht Algemeen Jeugdrecht Algemeen Verhoor van minderjarigen: rechten en…

Verhoor van minderjarigen: rechten en richtlijnen

verhoor minderjarige

Het verhoren van minderjarigen is een delicate kwestie die zorgvuldig moet worden behandeld om de rechten en het welzijn van kinderen te beschermen. In België zijn er specifieke richtlijnen en wetten die bepalen hoe minderjarigen moeten worden geïnterviewd tijdens juridische procedures. In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van het verhoren van minderjarigen in België bespreken en de nadruk leggen op het belang van een kindvriendelijke aanpak.

 

Waarom is het belangrijk?

Het verhoren van minderjarigen in juridische zaken is een noodzakelijk onderdeel van het rechtssysteem. Het kan plaatsvinden in situaties zoals strafrechtelijke onderzoeken, getuigenverklaringen en voogdijzaken. Het is van cruciaal belang dat dit proces zorgvuldig wordt uitgevoerd, aangezien minderjarigen kwetsbaarder zijn en specifieke bescherming nodig hebben om hun belangen te waarborgen.

 

Kinderrechten in België

België heeft een sterke wettelijke basis voor kinderrechten. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, dat België heeft geratificeerd, speelt een centrale rol in het beschermen van de rechten van minderjarigen. Volgens dit verdrag hebben kinderen het recht om gehoord te worden in aangelegenheden die hen aangaan. Dit geldt ook voor situaties waarin ze worden verhoord in juridische procedures.

 

Procedures voor het verhoren van minderjarigen

In België zijn er specifieke procedures en richtlijnen voor het verhoren van minderjarigen. Het doel is om ervoor te zorgen dat het proces eerlijk en respectvol verloopt, rekening houdend met de leeftijd, rijpheid en behoeften van het kind. Enkele belangrijke punten zijn:

  1. Kindvriendelijke omgeving: Het verhoor moet plaatsvinden in een kindvriendelijke omgeving, zoals een kinderverhoorstudio. Deze ruimtes zijn ontworpen om minderjarigen op hun gemak te stellen en te zorgen voor een geschikte sfeer. Helaas stellen wij vast dat dit in België zeker niet overal het geval is. Minderjarigen worden nog al te vaak verhoord in dezelfde verhoorruimtes als voor volwassenen.
  2. Getrainde verhoorders: Personen die minderjarigen ondervragen, moeten specifieke training hebben gevolgd om met kinderen om te gaan. Ze moeten begrijpen hoe ze vragen moeten stellen zonder het kind te intimideren of te beïnvloeden.
  3. Taal en begrijpelijkheid: Verhoorders moeten zich aanpassen aan de taal en het begripsniveau van het kind. Dit betekent dat complexe juridische termen moeten worden vermeden, en vragen moeten worden gesteld op een manier die het kind kan begrijpen.
  4. Recht op bijstand: Minderjarigen hebben het recht om tijdens het verhoor te worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon, advocaat, of, indien van toepassing, een tolk. Het recht op bijstand van een advocaat is bijzonder belangrijk, aangezien deze nauwgezet kan toezien op de bescherming van de rechten en belangen van de minderjarige. In België is het tevens voorzien dat deze advocaat pro Deo optreedt. Dit betekent dat de minderjarige noch zijn ouders ereloon verschuldigd zijn aan deze advocaat, maar dat deze wordt vergoed door de Belgische Staat. Deze advocaat moet tevens een jeugdadvocaat zijn, die specifiek is opgeleid om minderjarigen bij te staan.
  5. Privacy en vertrouwelijkheid: Het verhoor van minderjarigen moet worden uitgevoerd met het oog op privacy en vertrouwelijkheid. De verklaringen van het kind moeten worden behandeld met de nodige geheimhouding.
  6. Bewijsregels: Er gelden specifieke regels met betrekking tot het gebruik van verklaringen van minderjarigen als bewijs in een rechtszaak. De rechter beoordeelt de betrouwbaarheid van de verklaring en houdt rekening met de omstandigheden waarin deze is afgelegd.

 

Conclusie

Het verhoren van minderjarigen in België is onderhevig aan strikte regels en richtlijnen om de rechten en het welzijn van kinderen te waarborgen. Een kindvriendelijke aanpak staat centraal in dit proces, en de wetgeving is ontworpen om ervoor te zorgen dat minderjarigen op een respectvolle en eerlijke manier worden behandeld. Het is van groot belang dat deze procedures nauwgezet worden nageleefd om ervoor te zorgen dat het rechtssysteem kinderen beschermt en rekening houdt met hun specifieke behoeften.

Door deze zorgvuldige benadering wordt gegarandeerd dat minderjarigen een eerlijke kans krijgen om gehoord te worden en dat hun rechten te allen tijde worden gerespecteerd. Dit draagt bij aan een rechtssysteem dat niet alleen gerechtigheid nastreeft, maar ook de bescherming van de meest kwetsbaren in onze samenleving waarborgt: onze kinderen.

Bij Advo-recht.be hebben we verschillende jeugd-advocaten die gespecialiseerd zijn in de bijstand van minderjarigen tijdens een verhoor. Aarzel niet om ons te contacteren!

 

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK