Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Rijden zonder rijbewijs (of bij…

Rijden zonder rijbewijs (of bij zich te hebben)?

Rijden zonder rijbewijs?

Artikel 21 van de Wet op het Wegverkeer bevat twee verplichtingen:

  1. Je moet houder zijn van het juiste rijbewijs;
  2. Je moet dat rijbewijs steeds bij hebben om te kunnen vertonen wanneer nodig;

Strikt genomen mag je dus ook niet rijden zonder het rijbewijs op zak te hebben.

Art. 21. Niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen, tenzij hij houder is van, en tevens bij zich heeft, een rijbewijs in België regelmatig afgegeven, of een buitenlands nationaal of internationaal rijbewijs onder de voorwaarden vastgesteld door de bepalingen die inzake internationaal wegverkeer van toepassing zijn. Het rijbewijs moet geldig zijn voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Rijden zonder het rijbewijs bij te hebben?

Wanneer de Politie tijdens een controle een bestuurder om zijn rijbewijs verzoekt, maar deze dit niet op zak heeft, zal men in principe steeds eerst opzoeken (via de gegevensdatabank of via de gemeentediensten) of de bestuurder wel houder is van het juiste rijbewijs.

Indien de bestuurder inderdaad houder is van het rijbewijs, maar het enkel niet bij zich heeft, dan wordt meestal enkel een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld waarbij de regularisatieperiode zo kort mogelijk wordt bepaald. De bestuurder krijgt dan een periode om zijn rijbewijs alsnog te vertonen op het politiekantoor, waarbij men geen boete zal ontvangen als dit alsnog gebeurd.

Wanneer je evenwel het rijbewijs niet bij hebt terwijl je nog een andere overtreding beging, bv. bij een ernstige snelheidsovertreding of alcoholintoxicatie, zal de Politie strenger optreden. Vaak zal de Politie het voertuig in bewaring nemen en pas vrijgeven nadat het rijbewijs effectief werd getoond.

Boetes en sancties?

Het besturen van een motorvoertuig zonder daarvoor over het juiste rijbewijs te beschikken is uiteraard verboden. U zal in principe steeds voor de Politierechtbank worden gedagvaard. Deze overtreding wordt gestraft door artikel 30 van de Wegverkeerswet met:

  • • een geldboete van € 1600 – € 16000.
  • • een facultatief rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar

De boete kan worden verdubbeld in geval van herhaling binnen de 3 jaar. De Politierechter kan dan ook een rijverbod van langer dan 5 jaar uitspreken of zelfs voorgoed.

De bestuurder die wel over het juiste rijbewijs beschikt, maar dit niet op zak heeft of niet kan vertonen, riskeert in de eerste plaats een onmiddellijke inning van € 58, of wanneer hij deze nalaat te betalen een minnelijke schikking van € 85.

Wanneer men voor de Politierechtbank wordt gedagvaard, bv. bij samenloop met andere overtredingen, riskeert de bestuurder:

  • • een boete van € 80 tot € 4000.

In geval van verzachtende omstandigheden kan de geldboete verminderd worden, zonder dat ze minder dan 1 euro mag bedragen. (Art. 31 Wet Wegverkeer)

Weigeren om je rijbewijs te tonen

Ook wanneer een bestuurder zijn rijbewijs wel bij zich heeft, maar weigert om zijn rijbewijs te vertonen aan de Politie kan deze bestuurder toch gestraft worden. Soms weigert de bestuurder bijvoorbeeld omwille van privacy redenen.

De boete is hetzelfde als het rijbewijs niet kunnen vertonen en bedraagt € 80 tot € 4000.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK