Kennisbank Familierecht Algemeen Buitengewone kosten voor kinderen

Buitengewone kosten voor kinderen

buitengewone kosten voor kinderen

Elke ouder wordt geacht naar evenredigheid bij te dragen in de kosten voor hun kinderen. Bij een onevenwicht in de financiële draagkracht tussen de ouders en de verblijfsregeling, kan dit aanleiding geven tot het bepalen van een maandelijkse onderhoudsbijdrage die de ene ouder aan de andere ouder dient te betalen. De begroting van deze maandelijkse onderhoudsbijdrage wordt besproken in een andere blogpost (Onderhoudsbijdrage voor kinderen).

Naast deze gewone kosten, dient er ook een regeling te worden voorzien voor de buitengewone kosten voor het kind. Deze buitengewone kosten zijn uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare kosten, die het gebruikelijk budget voor het dagelijks onderhoud van het kind overschrijden. Denk hierbij aan de kosten voor een medische ingreep, een buitenlandse studiereis of de aankoop van gespecialiseerd studiemateriaal. Omdat deze kosten buitengewoon zijn, is het vaak onmogelijk om ze in de maandelijkse onderhoudsbijdrage op te nemen.

Om die reden voorziet men ook een regeling omtrent de buitengewone kosten. In de meeste gevallen worden ouders geacht deze kosten bij helften te delen, ongeacht de verblijfsregeling. In bijzondere gevallen kan men hier uiteraard ook van afwijken, bijvoorbeeld bij een groot onevenwicht in de financiële situatie tussen beide ouders.

 

Lijst buitengewone kosten

Op 2 mei 2019 werd een lijst gepubliceerd van deze buitengewone kosten en werden de modaliteiten rond deze buitengewone kosten vastgelegd. Deze regeling is indicatief en men kan bij overeenkomst of vonnis beslissen om hiervan af te wijken.

Deze lijst bevat volgende buitengewone kosten:

1° de volgende medische en paramedische kosten:

a) de behandelingen door artsen-specialisten en de medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en verzorging die zij voorschrijven;

b) de kosten van heelkundige ingrepen en van hospitalisatie en de specifieke behandelingen die eruit voortvloeien;

c) de medische en paramedische kosten en hulpmiddelen waaronder orthodontie, logopedie, oftalmologie, psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie, prothesen en apparaten, met name de aankoop van een bril, een beugel, contactlenzen, orthopedische zolen en schoenen, hoorapparaten en een rolstoel;

d) de jaarlijkse premie van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering die de ouders of één van hen moeten betalen. De premie moet betrekking hebben op de kinderen;

en dit:

– voor zover de kosten bedoeld onder a), b) en c) voorgeschreven zijn door een bevoegde arts of instantie; en

– onder aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds, van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering.

2° de volgende kosten betreffende de schoolse opleiding :

a) meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar zoals ski-, zee- en bosklassen, school- en studiereizen en stages;

b) noodzakelijk gespecialiseerd en kostelijk studiemateriaal en/of schoolkledij, aan speciale taken verbonden, die vermeld staan op een lijst die de onderwijsinstelling aflevert;

c) het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en bijzondere opleidingen alsook niet gesubsidieerd onderwijs;

d) de aankoop van informatica-apparatuur en printers met de softwareprogramma’s die voor de studie noodzakelijk zijn;

e) de bijlessen die het kind moet volgen om in zijn schooljaar te slagen;

f) de kosten verbonden aan de huur van een studentenkamer;

g) bijkomende specifieke kosten verbonden aan een buitenlands studieprogramma;

na aftrek van eventuele school- en studietoelagen en andere studiebeurzen.

3° de volgende kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing van het kind, nl.:

a) kosten voor kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar;

b) lidgeld, basisbenodigdheden en kosten voor kampen en stages in het kader van culturele, sportieve of artistieke activiteiten;

c) inschrijvings- en examengeld voor de rijopleiding en de theoretische en praktische examens voor een rijbewijs voor zover dit niet kosteloos langs de school kan behaald worden maar via een rijschool moet gebeuren;

 

Overleg en akkoord

De regel is dat er voor elke uitgave een voorafgaand overleg en akkoord nodig is, behalve in het geval van hoogdringendheid of bewezen noodzakelijkheid. Bijvoorbeeld: als zoon of dochter verplicht een laptop nodig heeft voor school, dient deze laptop te worden aangekocht, ongeacht het akkoord.

Let wel op: over de buitengewone kosten moet er dus zowel overleg en akkoord zijn over de noodzaak van de te maken kost als over de kostprijs ervan. Om terug te komen op het voorbeeld: voor de aankoop van een laptop voor school, dient er dus akkoord te zijn over de prijsklasse van de aan te kopen laptop.

De ouder die een bijzondere uitgave voor zoon of dochter wenst te maken, dient de andere ouder hier voorafgaand van in kennis te stellen. Als de andere ouder niet reageert binnen een termijn van 21 dagen (30 dagen in vakantieperiodes), dan wordt hij of zij geacht hiermee in te stemmen.

Indien de ouders geen akkoord bereiken, zal deze betwisting kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank.

 

Afrekening

Het K.B. voorziet een driemaandelijkse afrekening van deze buitengewone kosten. Het is de bedoeling dat de ouders aan elkaar een overzicht bezorgen van de gemaakte buitengewone kosten, met bewijsstukken (rekeninguittreksels, aankoopbewijzen, facturen…). Ingeval van verrekening, is het verschil verschuldigd. De ouder die wordt aangesproken tot betaling, dient dit binnen termijn van 15 dagen te betalen.

Uiteraard kunnen ouders vrij beslissen om een andere regeling op te maken met betrekking tot de buitengewone kosten. Zij kunnen beslissen om maandelijks af te rekenen of te verzaken aan de vereisten van voorafgaand overleg en akkoord in specifieke gevallen.

Het is belangrijk om hier als ouder steeds goed over na te denken, aangezien het belangrijk is om een regeling op maat van uw kind te bekomen.

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK