Kennisbank Huurrecht Huur Registratie huurcontract

Registratie huurcontract

Algemeen

Opdat huurcontracten ook bewijskracht genieten ten aanzien van derden, moet rekening worden gehouden met de verplichting tot overschrijving en registratie van sommige huurovereenkomsten.

Volgens artikel 19,3° Wetboek Registratierechten moet elk onderhands contract dat dient tot de hoofdverblijfplaats van de huurder, of tot gewone verhuring van onroerende goederen gelegen in België, verplicht geregistreerd te worden.

Vanaf de registratie verkrijgt de huurovereenkomst vaste dagtekening in de zin van art. 1328 BW. Dit wil zeggen een vaste datum. Hierdoor geniet de huurovereenkomst een bewijskracht met verschillende gevolgen.

Wie en Wanneer?

De verplichting tot het registreren en betalen van de registratierechten rust in principe op beide partijen, maar kan vrij tussen de huurder en verhuurder worden afgesproken.

Alle gewone huurovereenkomsten voor onroerende goederen, die niet dienen tot de hoofdverblijfplaats van de huurder, moeten worden geregistreerd binnen de vier maanden na ondertekening van het contract. De registratierechten bedragen in dat geval 0,2 % op het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten die aan de huurder zijn opgelegd voor de duur van de huurovereenkomst.

Let op! Bij huurovereenkomsten die strekken tot de hoofdverblijfplaats rust de verplichting tot registratie sinds 1 januari 2007 uitsluitend op de verhuurder. De registratie dient te gebeuren binnen de 2 maanden na ondertekening van het contract en is kosteloos. Zie Woninghuur.

Waar en hoe?

Een huurcontract moet geregistreerd worden op het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het onroerend goed gelegen is. Klik hier om uw registratiekantoor te vinden.

Om uw huurovereenkomst te kunnen registreren, moet het de volgende gegevens bevatten:

  • • de naam, voornamen, geboortedatum en -plaats en het adres van de verhuurder(s);
  • • de naam, voornamen, geboortedatum en -plaats en het adres van de huurder(s);
  • • voor een rechtspersoon: het ondernemingsnummer, de maatschappelijke naam en het adres van de maatschappelijke zetel;
  • • het adres en de beschrijving van het gehuurde goed (d.w.z. een beschrijving van alle ruimtes en delen van het gebouw die het voorwerp uitmaken van de huurovereenkomst), bij voorkeur met vermelding van de kadastrale gegevens;
  • • de datum (dag/maand/jaar) waarop de huur ingaat en de duur van het contract (bij voorkeur met begin- en einddatum);
  • • de huurprijs, de kosten en lasten;
  • • de datum van ondertekening van het contract;
  • • de handtekeningen van huurder(s) en verhuurder(s) op alle aangeboden exemplaren.

Men kan de huurovereenkomst online laten registreren op MyRent, per post opsturen naar het registratiekantoor, of u zich ter plaatse begeven op het bevoegde registratiekantoor.

Voor meer informatie aangaande de registratie klik hier.

Sanctie

Wanneer de verhuurder laattijdig tot de registratie overgaat is hij gehouden tot het betalen van een boete.

Er zijn geen burgerlijke sancties, zoals dat bij woninghuur wel het geval is.

Bij gebrek aan registratie heeft de huurder in het gemeen huurrecht dus niet het recht om zonder opzeg of zonde

Op zoek naar een advocaat huurrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK