Kennisbank Huurrecht Woninghuur voor 2019 Registratie van het huurcontract tot…

Registratie van het huurcontract tot hoofdverblijf

Principe

Opdat huurcontracten ook bewijskracht hebben ten aanzien van derden, moet rekening worden gehouden met de verplichting tot overschrijving en registratie van sommige huurovereenkomsten.

Overeenkomstig artikel 19,3° van het Wetboek Registratierechten dient elk onderhands contract tot verhuring van onroerende goederen gelegen in België verplicht geregistreerd te worden.

Vanaf de registratie verkrijgt de huurovereenkomst vaste dagtekening in de zin van art. 1328 BW. Dit wil zeggen dat de datum een bepaalde bewijskracht toevoegt aan het contract met verschillende gevolgen.

Vb. Werd een negenjarige huurovereenkomst tot hoofdverblijfplaats van de huurder niet tijdig geregistreerd? Dan kan de huurder het contract beëindigen zonder opzegtermijn.

Wie en Wanneer?

Bij huurovereenkomsten voor onroerende goederen die bestemd zijn voor de bewoning van een gezin of van één persoon, rust de verplichting tot registratie sinds 1 januari 2007 alleen op de verhuurder. De registratie dient te gebeuren binnen de 2 maanden en is kosteloos.

Klik hier voor de registratie van alle andere huurovereenkomsten.

Waar en hoe?

Een huurcontract moet geregistreerd worden op het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het onroerend goed gelegen is. Klik hier om uw registratiekantoor te vinden.

Om uw huurovereenkomst te kunnen registreren, moet het de volgende gegevens bevatten:

  • • de naam, voornamen, geboortedatum en -plaats en het adres van de verhuurder(s)
  • • de naam, voornamen, geboortedatum en -plaats en het adres van de huurder(s)
  • • voor een rechtspersoon: het ondernemingsnummer, de maatschappelijke naam en het adres van de maatschappelijke zetel
  • • het adres en de beschrijving van het gehuurde goed (d.w.z. een beschrijving van alle ruimtes en delen van het gebouw die het voorwerp uitmaken van de huurovereenkomst), bij voorkeur met vermelding van de kadastrale gegevens
  • • de datum (dag/maand/jaar) waarop de huur ingaat en de duur van het contract (bij voorkeur met begin- en einddatum
  • • de huurprijs, de kosten en lasten
  • • de datum van ondertekening van het contract
  • • de handtekeningen van huurder(s) en verhuurder(s) op alle aangeboden exemplaren

Men kan de huurovereenkomst online laten registreren op MyRent, per post opsturen naar het registratiekantoor, of u zich ter plaatse begeven op het bevoegde registratiekantoor.

Voor meer informatie aangaande de registratie klik hier.

Sanctie

Wanneer de verhuurder laattijdig tot registratie overgaat is hij gehouden tot het betalen van een boete.

Bovendien kan de huurder, zolang er niet tot registratie werd overgegaan, op elk moment het gehuurde goed verlaten zonder opzeg of zonder vergoeding, voor zover de huurovereenkomst werd aangegaan voor 9 jaar.

Deze sanctie geldt niet voor contracten van bepaalde duur voor maximum drie jaar. Bij deze korte contracten kan de huurder slechts opzeggen op het einde van de huur, zelfs wanneer het contract niet geregistreerd werd.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK