Kennisbank Jeugdrecht Algemeen Advocaat jeugdrecht

Advocaat jeugdrecht

advocaat jeugdrecht

Een minderjarige kan in aanraking komen met het jeugdrecht door het plegen van een strafbaar feit of door in een situatie te verkeren die schadelijk is voor zijn of haar ontwikkeling. Het doel van het jeugdrecht is niet alleen om te straffen, maar vooral om de ontwikkeling van de jongere te bevorderen en te zorgen voor een veilige opvoedingsomgeving.

 

Als misdrijf omschreven feit (MOF)

Enerzijds kan de minderjarige betrokken geraken bij het plegen van strafbare feiten, wat een ‘als misdrijf omschreven feit’ (MOF), of (sedert de inwerkingtreding van het jeugddelinquentiedecreet van 15 februari 2019) een ‘jeugddelict’ wordt genoemd.

De jeugdrechter kan maatregelen nemen ten aanzien van de minderjarige die een jeugddelict pleegt. Hierbij beschikt de jeugdrechter over een brede waaier aan mogelijkheden. Dit kan gaan van een berisping tot een herstelrechtelijk aanbod, het opleggen van voorwaarden, een ambulante maatregel, een positief project, enz. Zo nodig kan de jeugdrechter de minderjarige ook toevertrouwen aan een afdeling binnen een gemeenschapsinstelling. De wet voorziet evenwel dat de jeugdrechter de voorkeur dient te geven aan de maatregel die de vrijheid van de minderjarige het minst inperkt (subsidiariteitsbeginsel).

Daarnaast kunnen minderjarigen die de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben ook gemeentelijke administratieve sancties (GAS) opgelegd krijgen.

 

Verontrustende opvoedingssituatie (VOS)

Anderzijds kan de minderjarige ook in een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) verkeren, waarbij het Openbaar Ministerie de tussenkomst van de Jeugdrechtbank kan vragen om hulpverlening op te starten en welbepaalde maatregelen op te leggen, waarbij de opvoedingssituatie van de minderjarige van dichtbij wordt opgevolgd door onder meer een consulent van de sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ). Op jaarlijkse zittingen van de Jeugdrechtbank worden de opgelegde maatregelen telkens geëvalueerd.

Zowel bij mogelijke strafbare feiten (MOF/GAS) als een VOS (verontrustende opvoedingssituatie) kunt u rekenen op de bijstand van onze jeugdadvocaat, die hiertoe een gespecialiseerde opleiding gevolgd heeft en beschikt over de nodige expertise in deze materie.

Indien de minderjarige mogelijke strafbare feiten gepleegd heeft, volgt de jeugdadvocaat de volledige procedure mee op, vanaf het eerste politieverhoor tot de eventuele zitting voor de Jeugdrechtbank. De jeugdadvocaat zal de minderjarige bij elke stap bijstaan, ondersteunen en advies verstrekken. Ook wanneer de minderjarige in een verontrustende opvoedingssituatie verwikkeld geraakt, zal de jeugdadvocaat steeds de belangen van de minderjarige behartigen.

 

Bijstand advocaat gratis

De bijstand van de jeugdadvocaat is voor de minderjarige trouwens gratis, aangezien elke minderjarige recht heeft op juridische bijstand onder het pro Deo-systeem, wat betekent dat de kosten van de advocaat door de staat worden gedragen.

Dit systeem garandeert dat alle minderjarigen, ongeacht hun financiële situatie, toegang hebben tot deskundige juridische hulp om hun rechten te beschermen en te verdedigen. Het pro Deo-systeem onderstreept het belang van gelijke toegang tot rechtvaardigheid voor minderjarigen en zorgt ervoor dat zij adequaat worden vertegenwoordigd in juridische procedures.

 

Advocaat voor de ouders

Ook ouders, pleegouders of voogden die betrokken zijn bij een jeugdprocedure, zoals een zaak rondom voogdij, uithuisplaatsing, of een conflict over de opvoeding, kunnen uiteraard beroep doen op de expertise van een jeugdadvocaat. Deze advocaat kan hen adviseren en vertegenwoordigen in juridische procedures om de belangen van zowel het kind als die van de ouders of voogden te behartigen.

Indien u nood heeft aan een gesprek met of bijstand van een advocaat gespecialiseerd in het jeugdrecht, kan u steeds terecht op ons kantoor.

Op zoek naar een advocaat jeugdrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK