Advocaat strafrecht

Advocaat strafrecht

Advocaat strafrecht

 

Een advocaat in het strafrecht kan u bijstaan zowel wanneer u verdacht wordt van het plegen van een misdrijf, als wanneer u slachtoffer werd van een misdrijf.

De advocaat is gespecialiseerd in de verschillende procedures die kunnen gevoerd worden:

  • De aangifte en het strafrechtelijk onderzoek
  • Overleg en bijstand bij verhoren als slachtoffer, getuige of verdachte (categorie I, III of IV)
  • De aanhouding en procedure voorlopige hechtenis
  • De procedure voor het onderzoeksgerecht bij regeling van de rechtspleging
  • De procedure voor de Correctionele Rechtbank, in eerste aanleg of in hoger beroep. Dit zowel voor de beklaagde als voor de burgerlijke partij
  • De procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank of KBM, zowel als slachtoffer of als veroordeelde
  • De procedure voor het Hof van Assisen, zowel als slachtoffer of als beschuldigde
  • De procedure voor het Hof van Cassatie, als burgerlijke partij of als veroordeelde

 

Aangifte en onderzoek

Een strafrechtelijke procedure begint meestal met een aangifte en een onderzoek. Een onderzoek kan op twee manieren gebeuren: een opsporingsonderzoek door de Procureur des Konings, of een gerechtelijk onderzoek door een onderzoeksrechter.

Een advocaat kan u helpen en bijstaan in het doen van een aangifte bij de politie, het Parket, of bij een klacht met burgerlijke partijstelling bij een onderzoeksrechter.

 

Een opsporingsonderzoek kan ambtshalve worden opgestart, wanneer de Procureur des Konings een melding binnenkrijgt van een misdrijf. Het onderzoek kan ook worden opgestart na een aangifte of een melding bij het Parket. Binnen een opsporingsonderzoek kunnen vele verschillende onderzoeken gebeuren, met uitzondering van enkele onderzoeksdaden waarvoor enkel een onderzoeksrechter bevoegd is.

De Procureur des Konings kan – behoudens in uitzonderlijke gevallen zoals heterdaad – geen dwangmaatregelen bevelen. We denken dan aan een huiszoeking, een afluistermaatregel, een observatie, een inkijkoperatie, … Hiervoor moet hij zich tot de onderzoeksrechter wenden, om een gerechtelijk onderzoek te voeren of bij wijze van een mini-instructie.

 

Het gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd door het ambt van de onderzoeksrechter. Deze kan worden gevat op vraag van de Procureur des Konings, maar ook door een klacht met burgerlijke partijstelling door een slachtoffer. Op dat moment is de onderzoeksrechter verplicht een onderzoek te voeren naar de feiten.

De onderzoeksrechter is de enige magistraat die kan beslissen over een bevel tot aanhouding. Dit wil zeggen dat een verdachte binnen de 48 uur na zijn arrestatie wordt aangehouden en voor een periode van maximaal vijf dagen in voorlopige hechtenis wordt geplaatst. De Raadkamer moet na vijf dagen oordelen of deze hechtenis verlengd moet worden.

Bij einde van het gerechtelijk onderzoek moet de Procureur des Konings een slotvordering maken, en aan de Raadkamer vragen om de verdachte(n) buiten vervolging te stellen dan wel door te verwijzen naar de Correctionele Rechtbank.

 

Verhoren

Binnen een strafrechtelijk onderzoek kan een persoon door de politie verhoord worden als slachtoffer of getuige (Salduz categorie I), of als verdachte (Salduz categorie III en IV). Een advocaat strafrecht kan u bijstaan in een voorafgaand overleg, om u te adviseren over welke zaken zeker van belang zijn in kader van een verhoor. Een advocaat mag ook het verhoor bijwonen en bijstand verlenen om te zien dat alles correct verloopt.

 

Regeling rechtspleging en Correctionele Rechtbank

Na einde van een gerechtelijk onderzoek vordert de Procureur des konings de buitenvervolgingstelling dan wel de verwijzing van het dossier naar de Correctionele Rechtbank. De Raadkamer, en in hoger beroep de KI of Kamer van Inbeschuldigingstelling, moet hierover oordelen. Een advocaat kan u bijstaan om het dossier in te kijken, voor te bereiden, en te behandelen voor het onderzoeksgerecht.

Ook bij een Correctionele procedure die hierop kan volgen, kan een advocaat u bijstaan om het dossier voor te bereiden en voor de rechtbank te behandelen. Dit kan zowel in kader van een burgerlijke partijstelling voor een slachtoffer, als ter verdediging van een beklaagde.

 

Strafuitvoeringsrechtbank

Wanneer een beklaagde veroordeeld werd, en deze veroordeling definitief is, zal de Strafuitvoeringsrechtbank beslissen over de uitvoering van gevangenisstraffen boven twee jaar. Zij kan beslissen over beperkte detentie (BD), penitentiair verlof (PV), uitgangen, elektronisch toezicht (ET) of een voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI). Een advocaat kan u helpen de nodige aanvragen te doen en de procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank op te volgen.

Ook als slachtoffer heeft u bepaalde rechten voor de strafuitvoeringsrechtbank, en kan u vragen om op de hoogte te worden gehouden van de situatie. U kan ook vragen om slachtoffergerichte voorwaarden, zoals een contactverbod of regioverbod. Ook hier kan een advocaat u in bijstaan.

 

Hof van Assisen, Hof van Cassatie

Het Hof van Assisen is bevoegd om te oordelen over misdaden. Misdaden  zijn de zwaarste feiten in het Belgische Strafwetboek, zoals moord en doodslag, die strafbaar zijn met criminele straffen, namelijk opsluiting van 5 jaar tot levenslang. Het is aangeraden een advocaat met een bijzondere expertise onder de arm te nemen, zowel voor de beschuldigde als voor de slachtoffers of burgerlijke partijen.

 

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege van het land. Het oordeelt over de wettelijkheid van rechterlijke beslissingen. Het doet geen uitspraak over de feiten. De voorziening in cassatie is een bijzondere procedure, die door een advocaat met een specifiek certificaat voor cassatie in strafzaken moet worden opgestart. Dit kan gebeuren door een cassatieberoep in te stellen binnen de voorziene periode, en een memorie op te stellen met de argumentatie.

 

Indien u nood heeft aan een gesprek met of bijstand van een advocaat gespecialiseerd in het strafrecht, kan u steeds terecht op ons kantoor, waar u een advocaat zal vinden met voldoende expertise in het strafrecht.

De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van uw dossier, alsook de geschatte uren die gepresteerd moeten worden. Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, kan steeds de mogelijkheid bekeken worden om de kosten hierop te verhalen.

 

 

 

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK