Kennisbank Strafrecht Verhoor Categorie I: Verhoor als niet-verdachte,…

Categorie I: Verhoor als niet-verdachte, slachtoffer of getuige

Uw rechten

Bij verhoor van een persoon die niet verdacht wordt van een misdrijf (bijvoorbeeld een getuige of een slachtoffer) gelden conform art. 47bis §1 Sv. volgende rechten:

“Art. 47bis. § 1. Vooraleer wordt overgegaan tot het verhoor van een persoon aan wie geen misdrijf ten laste wordt gelegd, wordt op beknopte wijze kennis gegeven van de feiten waarover hij zal worden verhoord en wordt hem meegedeeld dat:

1. hij niet verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen
2. zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt
3. hij kan vragen dat alle vragen die hem worden gesteld en alle antwoorden die hij geeft, worden genoteerd in de gebruikte bewoordingen
4. hij kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen
5. hij gebruik mag maken van de documenten in zijn bezit, zonder dat daardoor het verhoor wordt uitgesteld en dat hij, tijdens de ondervraging of later, mag vragen dat deze documenten bij het proces-verbaal van het verhoor of bij het dossier worden gevoegd.”

De betrokkene dient van deze rechten niet schriftelijk in kennis te worden gesteld.

Een advocaat?

Hoewel niet expliciet opgenomen in bovenstaande verplichte mededelingen, is het wel degelijk mogelijk een advocaat te consulteren voorafgaand aan het afleggen van een verklaring. Het is tevens mogelijk een advocaat het verhoor te laten bijwonen.

Let wel op, want de rol van de overheid en politie is hierin volledig passief: zij hoeven u niet te informeren dat u recht heeft op een advocaat en zij hoeven deze niet voor u te contacteren. U zal dus op eigen verantwoordelijkheid een advocaat dienen te consulteren, indien gewenst.

Advies inwinnen of bijstand vragen van een raadsman is niet verplicht, maar kan soms nuttig zijn om over uw rechten te waken. Uw raadsman kan u ook adviseren over de draagwijdte en mogelijke juridische gevolgen van uw verklaring. Zo kan een verklaring bijvoorbeeld zeer belangrijk zijn voor de latere kwalificatie van een misdrijf of een eventuele schadevordering.

Waar moet ik op letten?

Als slachtoffer kan het steeds nuttig zijn eventuele bewijsstukken van schade (doktersattesten, facturen of bestekken van herstellingswerken, …) reeds te laten voegen bij het PV van verhoor. Hierdoor krijgen de onderzoekers reeds een juist beeld van de schade. Dit bewijs van schade is ook essentieel voor de eventuele terugvordering ervan in de latere procedure, door middel van een burgerlijke partijstelling.

Wanneer men als slachtoffer wordt verhoord is het steeds belangrijk om zich als ‘benadeeld persoon’ te laten registreren bij de politiediensten. Dit wordt ook doorgegeven aan de actoren van justitie, waardoor deze u verder op de hoogte kunnen houden van de verdere ontwikkelingen in de procedure.

Wanneer u als ‘benadeeld persoon’ geregistreerd bent, zal u per brief op de hoogte gehouden worden een eventueel sepot (bvb. wanneer geen verdachte gevonden werd of er onvoldoende bewijs voorhanden is). U zal ook uitgenodigd worden voor een eventuele ‘regeling van de rechtspleging’ (bij einde van het onderzoek), of een zitting voor de correctionele rechtbank. Hier kan men zich, al dan niet met bijstand van een raadsman, burgerlijke partij stellen lastens de beklaagde en een eventuele schadevergoeding vragen.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK