Kennisbank Verkeersrecht Sanctie Wettelijke Herhaling (Art. 38 §…

Wettelijke Herhaling (Art. 38 § 6 Wegverkeerswet)

De Wegverkeerswet (KB van 16 maart 1968 tot Coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer) legt in bepaalde gevallen verzwaarde straffen op. Bijvoorbeeld indien men binnen een bepaalde periode herhaaldelijke specifieke inbreuken begaat.

 

Art. 38 § 6 Wegverkeerswet (verzwaring)

Art. 38 § 6: Behoudens in geval van § 7, moet de rechter het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig van ten minste drie maanden uitspreken en het herstel van het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in § 3, eerste lid, wanneer de schuldige, na een veroordeling met toepassing van de artikelen:

 • 29, § 1, eerste lid (overtreding 4e graad),
 • 29, § 3, derde lid, (grove snelheidsovertreding)
 • 30, §§ 1, 2 en 3, (rijden zonder rijbewijs)
 • 33, §§ 1 en 2, (vluchtmisdrijf)
 • 34, § 2, (alcoholintoxicatie)
 • 35, (dronkenschap)
 • 37, (aanzetten tot rijden of voertuig toevertrouwen aan dronken persoon)
 • 37bis, § 1, (drugs)
 • 48, (rijden tijdens verval of zonder examens af te leggen)
 • 62bis (radio verstoren van politie)
 • artikel 22 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (rijden zonder BA-verzekering)

één van deze bepalingen binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, opnieuw overtreedt.

In geval van herhaling binnen drie jaar na een veroordeling waarin toepassing is gemaakt van het eerste lid, en die in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de in het eerste lid bedoelde overtredingen, bedraagt het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig ten minste zes maanden en is het herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in § 3, eerste lid.

In geval van nieuwe herhaling binnen drie jaar na een veroordeling waarin toepassing is gemaakt van het tweede lid of dit lid, en die in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de in het eerste lid bedoelde overtredingen, bedraagt het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig ten minste negen maanden en is het herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in § 3, eerste lid.

De herhaling moet dus niet meer steeds gekoppeld zijn aan dezelfde overtreding, men spreekt hier van mogelijke kruisbestuiving.

 

Art. 34 en art. 37 Wegverkeerswet (specifieke herhaling)

Artikel 34 § 1:

Met geldboete van 25 euro tot 500 euro wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft.

Bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis met toepassing van het eerste lid of van artikel 35 of 37bis, § 1, dat in kracht van gewijsde is gegaan worden deze straffen verdubbeld.

 

Artikel 36

Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van 400 euro tot 5 000 euro of met een van die straffen alleen, wordt gestraft hij die, na een veroordeling met toepassing van artikel 34, §2 of artikel 35 of artikel 37bis, § 1, een van deze bepalingen binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan opnieuw overtreedt.

In geval van nieuwe herhaling binnen drie jaar na de tweede veroordeling, kunnen de hierboven bepaalde gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld.

 

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK