Kennisbank Verkeersrecht Sanctie Wat is het strafregister?

Wat is het strafregister?

Strafregister of uittreksel van het strafregister?

Er is een belangrijk verschil tussen het strafregister (in de volksmond strafblad) en het uittreksel uit het strafregister.

Uw strafregister is een opsomming van uw geheel strafrechtelijk verleden.

Het uittreksel uit het strafregister is het officieel attest met vermelding van uw strafrechtelijke veroordelingen en vervangt het vroegere “bewijs van goed gedrag en zeden”.

Er is een groot verschil tussen wat allemaal opgenomen wordt op het strafregister (+- alles) en wat men uiteindelijk vermeldt op het uittreksel van het strafregister dat u via de gemeente kan bekomen.

 

Wat staat er op uw strafregister?

Volgende zaken staan vermeld op uw strafregister:

  • veroordelingen uitgesproken door een strafrechter (een politiestraf, een correctionele straf of een criminele straf, uitgesproken door respectievelijk de Politierechtbank, de Correctionele Rechtbank of het Hof van Beroep, of het Hof van Assisen.) Het is niet van belang of de straf met opschorting of uitstel werd uitgesproken.
  • beslissingen tot internering, herroeping van een uitstel/opschorting, de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, arresten van eerherstel, een veroordeling met eenvoudige schuldigverklaring, …

Onmiddellijke inningen worden niet vermeldt op uw strafregister. Wie een verkeersovertreding begaat, krijgt vaak eerst een uitnodiging tot betaling van een onmiddellijke inning.  Ook GAS-boetes worden niet opgenomen op uw strafregister.

 

Wat staat er op uw uittreksel uit het strafregister?

Het uittreksel uit het strafregister dient u meestal voor te leggen wanneer u solliciteert. U kan dit aanvragen bij de gemeente. Er bestaan drie modellen van het uittreksel van het strafregister:

Model 1 (art. 595 Wetboek van Strafvordering)

Model 1 is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u vragen een uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

Model 2 (art. 596.2 Wetboek van Strafvordering)

Model 2 is het “minderjarigenmodel”, noodzakelijk voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen, …

Het verschil met een model 1 is dat de bepaalde veroordelingen wél worden vermeld.

Model 3 (art. 596.1 Wetboek van Strafvordering)

Model 3 is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen). De vermeldingen op dit model zijn gelijk aan model 1. Het verschil is de reden waarom het uittreksel wordt aangevraagd.

 

Automatische uitwissing?

Veroordelingen tot een politiestraf worden automatisch uitgewist na een termijn van drie jaar te rekenen van de dag van de definitieve rechterlijke beslissing waarbij zij zijn uitgesproken.

Dit betekent dat de veroordelingen nog wel op uw strafregister blijven staan, maar dat niet meer vermeld worden op het uittreksel. De Politierechter zal uw voorgaanden dus nog steeds kunnen zien.

 

Herstel in eer en rechten

In bepaalde gevallen kan u een eerherstel of herstel in eer en rechten vragen aan het Openbaar Ministerie. Op deze manier worden bepaalde veroordelingen, die niet automatisch uitgewist worden, niet meer vermeld op uw uittreksel. Ze blijven nog wel staan op uw strafregister.

Om een herstel in eer en rechten te verkrijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet in principe de uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan hebben en/of de opgelegde geldboete betaald hebben en voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten. Als de straf wegens verjaring niet meer kan worden uitgevoerd, mag deze verjaring niet aan uzelf te wijten zijn;
  • U mag de afgelopen 10 jaar ook nog niet eerder een herstel in eer en rechten hebben genoten;
  • Bovendien moet u een proeftermijn ondergaan die kan lopen van 3 tot 10 jaar naargelang de aard van de straf en de aard van de feiten waarvoor u een herstel in eer en rechten vraagt.

De aanvraag tot een herstel in eer en rechten wordt gericht aan de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin u woont of verblijft. Als u in het buitenland verblijft, richt u uw aanvraag aan de procureur des Konings van Brussel.Wij helpen u graag bij het indienden van een eerherstel!

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK