Kennisbank Bevel om het grondgebied te…

Bevel om het grondgebied te verlaten

Wanneer u geen verblijfsrechten hebt in België of je visum is verlopen, dan loop je het risico op een bevel om het grondgebied te verlaten.

Bevel om het grondgebied te verlaten

Wanneer u geen verblijfsrechten hebt in België of je visum is verlopen, dan loop je het risico op een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit betekent dat je verplicht dient terug te keren naar je herkomstland of een land waar je een verblijfsrecht hebt.

In principe krijg je een termijn waarbinnen je het Belgisch grondgebied dient te verlaten waarna je het risico loopt om gedwongen te worden gerepatrieerd.

De toegekende termijn waarbinnen u het grondgebied dient te verlaten kan verschillen naargelang uw situatie. In de beslissing staat de termijn steeds vermeld. In principe bedraagt de maximale termijn 30 dagen. Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken toch een kortere termijn oplegt, dient dit te worden gemotiveerd.

De termijn begint te lopen vanaf de kennisgeving. Dit betekent vanaf de dag dat u kennis heeft gekregen van de beslissing.

 

Termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten

Naargelang uw situatie krijgt u een bepaalde termijn om het grondgebied te verlaten.

In de volgende gevallen bedraagt de termijn minder dan 7 dagen of zelfs 0 dagen:

  • een risico op onderduiken,
  • een niet gerespecteerde preventieve maatregel,
  • een bedreiging voor de openbare orde of nationale veiligheid,
  • beëindiging of intrekking van het verblijf wegens fraude, gebruik van valse documenten.

Een bevel om het grondgebied te verlaten van 0 dagen betekent dat u onmiddellijk het grondgebied dient te verlaten. Zo niet loopt u het risico opgesloten te worden in een gesloten centrum met het oog op repatriëring.

De toegestane termijn om het grondgebied te verlaten bedraagt meer dan 7 dagen maar minder dan 30 dagen als u overeenkomstig artikel 6 Vreemdelingenwet niet gemachtigd bent om langer dan drie maanden in België te verblijven, zoals bijvoorbeeld:

  • verzoekers om internationale bescherming,
  • ontvankelijk verklaarde aanvragers van medische regularisatie,
  • personen met een verstreken visum kort verblijf (zoals een toeristenvisum)

 

Hoger beroep tegen het bevel om het grondgebied te verlaten

Wanneer u een bevel om het grondgebied te verlaten ontvangt, dan heeft u steeds de mogelijkheid om een hoger beroep in te dienen teneinde de negatieve beslissing aan te vechten.

Beroepsprocedures worden ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in Brussel. Een hoger beroep dient in de meeste gevallen te worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de beslissing. LET OP, in sommige dossiers is de termijn verkort en bedraagt deze slechts 5 dagen.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk een advocaat te raadplegen zodat uw dossier ernstig kan worden voorbereid en tijdig kan worden ingediend.

 

Cassatieberoep bij de Raad van State

Wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep verwerpt, kan u in uitzonderlijke gevallen een Cassatieberoep indienen bij de Raad van State. Dit is een complexe procedure waarbij het advies en de bijstand van een advocaat absoluut aangewezen is. De advocaat zal u vooraf informeren over de rechtsregels, de mogelijkheden en de slaagkansen van uw cassatieberoep.

De Raad van State kan geen uitspraak doen over de feitelijkheden binnen het dossier, maar kijkt na of wetten correct zijn toegepast.

 

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK