Kennisbank Arbeidsrecht Arbeidsbescherming Corona: Wat te doen als…

Corona: Wat te doen als onderneming in moeilijkheden? (Update 1/04/20)

onderneming moeilijkheden

De ingevoerde maatregelen om het Coronavirus te bestrijden raken iedereen. Mensen worden gestimuleerd om zo veel mogelijk thuis te werken en de sociale interactie te beperken. Voor sommige ondernemingen zijn de corona maatregelen zo ingrijpend dat ze in serieuze moeilijkheden terechtkomen. Andere ondernemingen moeten dan weer verplicht sluiten. Om deze ondernemingen te redden werden een aantal steunmaatregelen genomen zoals: de hinderpremie, uitstel van belastingen en uitstel sociale bijdragen.

 

Hoe sociale bijdragen zelfstandigen uitstellen of verminderen?

Sociale bijdragen uitstel

Iedere zelfstandige (hoofdberoep/bijberoep/… ) kan betalingsuitstel vragen aan zijn of haar sociaal verzekeringsfonds.

Betalingsuitstel kan u aanvragen voor de volgende periodes:

  • Voor het eerste kwartaal van 2020. U krijgt dan uitstel van betaling tot 31 maart 2021.
  • Voor het tweede kwartaal van 2020, dat u dan moet betalen voor 30 juni 2021.
  • Voor een regularisatiebericht, een herberekening van je sociale bijdragen, die u moet betalen voor 31 maart 2020. Ook voor de regularisatieberichten gaat het over één jaar uitstel van betaling.

Voor ieder betalingsuitstel dient u uw aanvraag in vóór 15 juni 2020.

Vrijstelling van bijdragen

Als u uw als zelfstandige tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt kan u een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen.

Hiervoor wacht u best tot je je afrekening van het tweede kwartaal krijgt en dien een globale aanvraag voor de eerste twee kwartalen in.

Deze vrijstelling vraag je rechtstreeks aan via de portaalsite van de overheid of bezorg ons dit formulier per post of e-mail. In beide gevallen oordeelt het RSVZ of de vrijstelling wordt toegekend.

Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Liggen uw huidige inkomsten door de coronacrisis beduidend lager dan voorheen dan kan u een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. U dient aan te tonen dat u gevolgen ondervindt van het coronavirus en dat je geschatte beroepsinkomen zich onder één van de wettelijke drempels bevindt.

 

Wat met RSZ schulden tijdens coronacrisis?

Afbetalingsplan

Ten eerste kunnen werkgevers bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Met dergelijk afbetalingsplan kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo vermijdt u de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten).

Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, moet men een online aanvraagformulier invullen gericht aan de RSZ.  In het verzoek moet ook uitgelegd worden hoe de onderneming door het coronavirus wordt getroffen.

Uitstel van betaling:

Voor alle ondernemingen uit de sectoren die verplicht gesloten zijn kan de RSZ het uitstel automatisch toekennen.

Via een eenvoudige toepassing Coronacrisis check RSZ-uitstel biedt de RSZ  de mogelijkheid om zelf na te gaan of hun uitstel van betaling correct is toegekend. Zij moeten alleen het KBO-nummer van hun onderneming inbrengen en krijgen onmiddellijk het antwoord.

Ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten, kunnen dat vanaf vandaag ook melden met een elektronische verklaring op eer.

Het gaat hierbij om de volgende ondernemingen:

  • Niet-essentiële ondernemingen, die gesloten zijn omdat zij in de onmogelijkheid verkeren om de toepassing van de ‘social distancing’ maatregelen te garanderen;
  • Ondernemingen die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de ‘social distancing’ maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Bv. Economische redenen.

Hoe een overbruggingsrecht aanvragen als zelfstandige?

Het kan ook zijn dat u als zelfstandige je activiteiten moet onderbreken omdat je door het coronavirus in quarantaine moet. Of omdat er te veel werknemers afwezig zijn waardoor u uw activiteiten niet kan verder zetten. Verder is het ook mogelijk dat je leveranciers niet meer werken en zorgt dat ook bij jou voor problemen. Ook zijn er ondernemingen dit door de maatregelen van de overheid verplicht zijn om hun zaak tijdelijk te sluiten. In deze omstandigheden kunnen de volgende zelfstandigen het overbruggingsrecht aanvragen:

  • zelfstandigen in hoofdberoep (éénmanszaken, werkende vennoten en bedrijfsleiders) en meewerkende echtgenoten, ook zij die na 1 januari 2020 startten, of vroeger zelfstandige in bijberoep waren, of zelfstandigen die nog onbetaalde bijdragen hebben.
  • zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage betalen van een zelfstandige in hoofdberoep (739,05 euro). Op voorwaarde dat die bijdrage gebaseerd is op hun in komen van drie jaar geleden. Starters in bijberoep komen bijgevolg niet in aanmerking.

 

Tijdens deze coronacrisis maakt u aanspraak op een uitkering overbruggingsrecht als u:

  • actief bent in de horeca, of andere activiteiten uitoefent die zijn opgenomen in het ministerieel besluit van 13 maart 2020, ook als u uw zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt. Sluit je in maart? Dan heeft u voor deze maand recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast). Sluit u in april? Dan krijgt u die uitkering ook voor de maand april.
  • in een andere sector werkt, en u gedwongen bent uw onderneming volledig te sluiten door het coronavirus en uw activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Bijvoorbeeld uit voorzorg, of omdat u weinig klanten hebt. Dan krijgt u een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand u uw activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreekt u uw activiteiten in beide maanden voor minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijgt u zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht.

Om het overbruggingskrediet aan te vragen kan u terecht op de website van je sociaal verzekeringsfonds.

Het overbruggingskrediet kan worden gecombineerd met de corona hinderpremie.

 

Hoe de corona hinderpremie aanvragen?

De Vlaamse overheid voorziet een premie voor alle ondernemers en zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten omwille van de corona maatregelen De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro. Als ze na 5 april 2020 hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.

Restaurants, frituren, kebabzaken die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten Zij kunnen een eenmalige premie krijgen van 4.000 euro en na 4 april 2020 een dagelijkse vergoeding van 160 euro. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen.

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Wil je meer info over de corona maatregelen van de Vlaamse overheid? Neem dan zeker een kijkje op deze pagina.

 

Update 1 april 2020: De eenmalige premie van 3000 euro

De Vlaamse regering kondigde op 1 april 2020 een eenmalige premie van 3.000 euro aan voor bedrijven die niet moesten sluiten van de overheid maar die wel, ingevolge de coronacrisis, een omzetverlies kunnen aantonen van meer dan 60 %.

Het omzetverlies moet kunnen worden aangetoond voor de periode van 14 maart tot en met 30 april. Zij moet op verklaring van eer aangetoond worden in vergelijking met de omzet in dezelfde periode vorig jaar, voor starters ten opzichte van het financieel plan.

Kan men als zelfstandige in bijberoep ook deze premie aanvragen? Ja!  De premie van 3.000 euro wordt ook toegekend aan een zelfstandige in bijberoep die aan de voorwaarden voldoet en dezelfde sociale bijdragen betaalt zoals de zelfstandige in hoofdberoep. De zelfstandige in bijberoep die lagere sociale bijdragen betaalt, en voor niet meer dan 80 % tewerkgesteld is als werknemer, kan een premie van 1.500 euro aanvragen.

 

Hoe je onderneming beschermen tegen schuldeisers? (WCO)

Indien u uw schulden niet meer kan betalen omwille van de corona crisis kan u een verzoek indienen bij de ondernemingsrechtbank om uw onderneming tijdelijk te beschermen tegen uw schuldeiser.

U zal dienen aan te tonen dat de continuïteit van uw onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd en de betalingsproblematiek in uw onderneming van tijdelijke aard is. Indien enkel de impact van de coronacrisis de oorzaak is van de betalingsproblemen zal dit hoogstwaarschijnlijk voldoende zijn om aan te tonen dat deze van tijdelijke aard zijn.

U zal dan voor een paar maanden beschermd zijn en u hoeft tijdelijk uw bestaande schulden niet te betalen. Uw schuldeisers zullen tijdens deze periode geen uitvoeringsmaatregelen kunnen nemen.

Let op! De nieuwe schulden die ontstaan tijdens deze periode dient u wel te betalen.

Er zal vooreerst een reorganisatieplan uitgewerkt moeten worden waarover uw schuldeisers vervolgens hun stem moeten uitbrengen. Hierin wordt onder andere opgenomen op welke wijze de schulden zullen worden afbetaald.  Na goedkeuring van het reorganisatieplan bent u en uw schuldeisers hieraan verbonden.

 

Kan ik de aangifte of betaling van mijn belastingen uitstellen?

U krijgt tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

De termijn voor het indienen van de jaarlijkse klantenlisting wordt verlengd tot 30 april 2020.

Voor het indienen van de BTW-aangifte gelden volgende verlengingen.

PERIODIEKE AANGIFTEN:

Aangifte over … Termijn verlengd tot …
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7      mei 2020

 

De betaling van btw en bedrijfsvoorheffing wordt automatisch uitgesteld zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor:

BTW

Betaling over… Termijn verlengd tot …
Maandaangifte  – februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte  – maart 2020 20 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020


BEDRIJFSVOORHEFFING

Betaling over… Termijn verlengd tot …
Maandaangifte  – februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte  – maart 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020

 

Krijg ik een uitstel om mijn personenbelasting en vennootschapsbelasting te betalen?

Een extra termijn van twee maanden wordt automatisch toegekend, zonder nalatigheidsinteresten, voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor afbetalingen van (historische) schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, gelden de aangekondigde steunmaatregelen. Verder kan men extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling aanvragen.

 

Hoe zet ik mijn personeel op tijdelijke werkloosheid?

Hiervoor werd een nieuwe corona procedure ingevoerd die het aanvragen van tijdelijke werkloosheid makkelijker maakt. In onze blog over technische en economische werkloosheid kan je hier alle over lezen.

Op zoek naar een advocaat arbeidsrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK