Kennisbank Arbeidsrecht Arbeidsbescherming CORONA: Technische of economische werkloosheid:…

CORONA: Technische of economische werkloosheid: UPDATE 20.03.2020

Corona: Technische werkloosheid of economische werkloosheid

Ten gevolge van het coronavirus en de verplichte sluiting van bepaalde ondernemingen is er onvoldoende of geen werk meer voor bepaalde werknemers. Als werkgever beschikte je in principe over de mogelijkheden tot technische of economische werkloosheid. De federale regering heeft heden beslist om tijdelijk (tot 30 juni 2020) één versoepelde procedure te voorzien voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: de Coronaprocedure.

 

UPDATE van 20.03.2020: De Coronaprocedure

Om de werknemers, bedrijven en zelfstandigen verder te ondersteunen nam de regering reeds een reeks aan economische maatregelen.

Zo zullen werknemers gemakkelijker in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen. Er is vandaag nog slechts één aanvraagprocedure, voor zowel arbeiders als bedienden: de Coronaprocedure.

De aanvraag zal automatisch worden goedgekeurd, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals voordien. De werkgever moet bovendien zijn aanvraag ook niet verder verantwoorden.

De aanvraag kan worden gedaan op de website van de RVA.

Bij de groep tijdelijke werklozen horen ook de mensen die in quarantaine verblijven of thuis moeten passen op kinderen of andere familieleden.

Hieronder wordt de algemene technische en economische werkloosheid besproken:

 

Technische werkloosheid personeel

Werkgevers die een aanzienlijke terugval kennen in hun economische activiteiten kunnen desgevallend voor hun personeel tijdelijk een beroep doen op de zogenaamde technische werkloosheid.

De tijdelijke of technische werkloze werknemer blijft nog steeds door de arbeidsovereenkomst verbonden, maar de uitvoering ervan wordt tijdelijk geheel of gedeeltelijk geschorst.

Zo kan u als werkgever een online aanvraag tijdelijke werkloosheid doen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Ook de beslissing van de RVA wordt meegedeeld op deze online applicatie. Is de beslissing positief, dan kan uw werknemer aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering als tijdelijk werkloze.

Verder is het aangeraden om uw sociaal secretariaat te contacteren zodat zij ofwel bepaalde zaken voor u kunnen regelen ofwel praktische bijstand kunnen leveren.

Om recht te hebben op tijdelijke werkloosheid dient de aanvrager zich op overmacht te beroepen. Ten tijde van het coronavirus moet er echter enkel een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA gebeuren, waarbij de opmerkingen moet worden vermeld dat de werkloosheid te wijten is aan de volledige sluiting/lockdown. In dat geval moet er geen bijkomend dossier meer ingediend worden bij de RVA ter staving van de overmacht, aangezien het gaat om een maatregel opgelegd door de overheid. Als reden van overmacht vermeldt u ‘CORONAVIRUS’.

Tijdens deze periode waarin de aanvraag wordt verwerkt kan u uw werknemers evenwel onmiddellijk tijdelijk werkloos stellen indien u hen door de sluiting niet verder tewerk kan stellen.

U zal tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid het controleformulier C3.2A moeten afleveren aan uw werknemer. U kunt gratis blanco exemplaren van het formulier C3.2A krijgen bij de dienst Economaat van het werkloosheidsbureau van de RVA. U moet elke maand een nieuw formulier afleveren vanaf de eerste werkloosheidsdag aan elke werknemer die u tijdelijk werkloos stelt.

U moet bij de aanvang van de werkloosheid én op uw eigen initiatief, voor elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer een ‘ASR scenario 2’ verrichten via de portaalsite van de sociale zekerheid. Deze elektronische aangifte is nodig om het recht op tijdelijke werkloosheid voor de werknemer te kunnen openen.

Vervolgens moet u op het einde van elke kalendermaand voor elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer een ‘ASR scenario 5’ verrichten. Deze aangifte is nodig om het recht op tijdelijke werkloosheid voor de werknemer voor de betreffende kalendermaand te kunnen vaststellen.

 

Economische werkloosheid personeel

Een andere mogelijkheid voor werkgevers is om beroep te doen op economische werkloosheid.

Ook deze vorm van werkloosheid betreft een tijdelijke werkloosheid waarbij de werknemer door de arbeidsovereenkomst gebonden blijft, maar waarvan de uitvoering tijdelijk geheel of gedeeltelijk geschorst is.

Bij economische werkloosheid maakt men het volgende onderscheid:

  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
  • tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken.

 

Wat wordt verstaan onder “overmacht”?

Overmacht veronderstelt een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt.

Werkgevers kunnen bijvoorbeeld beroep doen op economische werkloosheid indien zij hun personeel niet meer kunnen tewerkstellen omdat zij getroffen werden door externe factoren, bijvoorbeeld omdat men afhankelijk is van leveranciers uit een getroffen regio en geen grondstoffen meer ontvangen om te kunnen produceren.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is van toepassing op arbeiders, bedienden alsook op uitzendkrachten tijdens de duur van hun uitzendarbeidsovereenkomst.

De werkgever moet dit vervolgens meedelen aan de RVA en de voorziene duur van de werkloosheid opgeven. De RVA zal over de aanvraag binnen de 3 dagen na de ontvangst van een volledig dossier een beslissing nemen.

 

Wat wordt verstaan onder “economische oorzaken”?

Indien de werkgever tijdelijk geen of slechts minder werk kan aanbieden omwille van een aanzienlijke daling van zijn omzet, productie, klanten of aantal bestellingen ingevolge het externe factoren mag hij, onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van het stelsel tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken.

Tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken is van toepassing op arbeiders, bedienden en uitzendkrachten tijdens de duur van hun uitzendarbeidsovereenkomst.

Pas op! Tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken voor bedienden is enkel mogelijk indien de werkgever wegens het voldoen aan bepaalde voorwaarden als onderneming in moeilijkheden kan worden beschouwd. In afwachting van deze erkenning kan de werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht invoeren.

De werkgever kan slechts tijdelijk werkloos stellen op grond van economische oorzaken indien hij bepaalde wettelijk voorziene formaliteiten vervult (tijdige kennisgeving aan de RVA, maandelijkse mededeling van de eerste werkloosheidsdag aan de RVA, …). Indien de werkgever deze niet respecteert, heeft de werknemer in principe recht op loon.

Aangifte kan via het sociaal secretariaat of door de werkgever zelf, via een beveiligde toepassing.

U kan hier over meer vinden op de website van social security Belgium.

Op zoek naar een advocaat arbeidsrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK