Kennisbank Familierecht Algemeen Onderhoudsbijdrage voor kinderen berekenen

Onderhoudsbijdrage voor kinderen berekenen

Onderhoudsbijdrage kinderen

De maandelijkse onderhoudsbijdrage is erop gericht om de gewone kosten van kinderen te dekken tussen ouders. Deze kosten kunnen zowel verblijfsgebonden of verblijfsoverstijgend zijn.

Een verblijfsgebonden kost heeft betrekking op de kosten van het verblijf van een kind bij een ouder. Een voorbeeld van een verblijfsgebonden gewone kost is de kost van elektriciteit, verwarming, eten en drinken voor het kind.

Een verblijfsoverstijgende kost is een gewone kost voor een kind, los van het verblijf van het kind bij de ene of andere ouder. Bij een verblijfsoverstijgende gewone kost kan men denken aan de kosten van kleding, een consultatie bij de huisarts en schoolrekeningen.

 

Principe

Het is de regel dat iedere ouder, naar evenredigheid, dient bij te dragen in deze kosten. Bij een gelijkmatig gedeeld verblijf en een gelijkwaardige financiële situatie voor beide ouders, zal er veelal sprake zijn van de verdeling van het groeipakket tussen beide ouders ter dekking van deze gewone kosten in hoofde van iedere ouder.

Als er een onevenwicht bestaat in ofwel de financiële situatie ofwel de verblijfsregeling, kan dit aanleiding geven tot het opleggen van een onderhoudsbijdrage, die de ene ouder dan aan de andere ouder dient te betalen. Deze onderhoudsbijdrage dient dan ter dekking van bovenstaande verblijfsgebonden- en overstijgende gewone kosten. Dit zijn gewone kosten, omdat deze kosten eigenlijk standaard zijn bij elk kind.

Naast deze regeling voor de gewone kosten, wordt er gewoonlijk ook steeds een regeling voorzien omtrent de buitengewone kosten. Deze regeling wordt verder besproken in een andere blogpost (Buitengewone kosten voor kinderen).

Het is een misvatting dat er bij een gelijkmatig gedeeld verblijf geen onderhoudsbijdrage verschuldigd is. Dit hangt af van het financiële plaatje in hoofde van beide ouders.

 

Begroting onderhoudsbijdrage – methode Hobin

De begroting van deze maandelijkse onderhoudsbijdrage heeft reeds het voorwerp uitgemaakt van veel debat en discussie. Om die reden hebben de Nederlandstalige familierechters, onder invloed van Voorzitter van het Hof van Beroep te Antwerpen Rob Hobin, een tool ontwikkeld om de begroting van de maandelijkse onderhoudsbijdrage te vergemakkelijken en vooral te uniformiseren. Deze tool kan men terugvinden onder volgende link: https://alimentatie.rechtbanken-tribunaux.be/alimentatie-rekentool/introduction

Voor het bepalen van de maandelijkse onderhoudsbijdrage houdt men rekening met volgende parameters:

  • De inkomsten van beide ouders (niet het inkomen van het nieuw samengesteld gezin, maar van elke ouder individueel);
  • De leefsituatie van beide ouders (alleenstaand of samenwonend);
  • Het groeipakket;
  • De verblijfsregeling.

Het is belangrijk om te weten dat de tool geldt als simulatie en in standaard-situaties. De rechter is ook niet gebonden door de uitkomst van de tool. In de praktijk wordt deze echter wel wijdverspreid gebruikt, zodat het gebruik van de tool veelal een indicatie geeft voor het uiteindelijke resultaat.

De schulden in hoofde van de ene of andere ouder, worden niet mee in aanmerking genomen. De onderhoudsplicht ten aanzien van kinderen primeert namelijk op de schulden die men heeft ten opzichte van derden.

Bij de bepaling van de onderhoudsbijdrage, zal er ook steeds worden voorzien in de mogelijkheid tot jaarlijkse indexatie aan de index der consumptieprijzen.

In elk debat over de onderhoudsbijdrage komt het erop aan de invulling van de gebruikte parameters goed te motiveren.

Ook dienen de bijzondere omstandigheden voor elk kind in aanmerking te worden genomen. Een kind met een bijzondere problematiek kost evident meer dan een kind zonder deze problematiek, wat zijn impact heeft op de begroting van de onderhoudsbijdrage. Aan de andere kant, zal de verhoging van het groeipakket (in de vorm van een zorgtoeslag) hier ook reeds aan tegemoet komen.

Het blijft dus belangrijk om opnieuw rekening te houden met de concrete situatie van ieder kind (en diens ouders), om zo een regeling op maat te bekomen.

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK