Kennisbank Huurrecht Woninghuur na 2019 Vervreemding of verkoop van het…

Vervreemding of verkoop van het gehuurde goed

Overdracht gehuurde goed (Art. 38 WHD)

Overdracht wil zeggen dat de verhuur het pand aan een derde verkoopt, terwijl het verhuurt wordt aan de huurder. De verhuurder (verkoper) moet voor het sluiten van een overeenkomst tot overdracht van het verhuurde onroerend goed de kanditaat-overnemer (koper) in kennis stellen van het feit dat het goed verhuurd is en van het type van huurovereenkomst. In de overeenkomst tot overdracht moet dan ook worden vermeld dat het goed verhuurd is en moeten de gegevens van die huurovereenkomst worden opgenomen.

Opzegmogelijkheden voor de nieuwe eigenaar

In tegenstelling tot bij de oudere wetgeving in de Woninghuurwet is het niet meer van belang of de huurovereenkomst werd geregistreerd of vaste dagtekening had op het moment van de verkoop.

De verkrijger kan de huurovereenkomst slechts beëindigen op dezelfde tijdstippen, om dezelfde redenen en onder dezelfde voorwaarden als de verhuurder dit kon.

Dat wil zeggen dat indien de huurovereenkomst van lange duur is, de artikelen 17, 18 en 19 van toepassing zijn voor de koper / verkrijger.

Indien de huurovereenkomst van korte duur is, kan de huurovereenkomst door de koper / verkrijger niet vroegtijdig opgezegd worden.

Aangezien deze bepaling van dwingend recht is, kan in de huurovereenkomst geen afwijkende clausule worden opgenomen die de aan de huurder verleende bescherming wegneemt of vermindert. Daarmee wordt beoogd de woonzekerheid van de huurder te versterken.

Geen verandering voor de huurder

In principe heeft de verkoop of overdracht van het gehuurde pand dus geen ernstige opzeggevolgen voor de huurder. De nieuwe eigenaar treedt louter in de plaats en rechten van de vorige verhuurer.