Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Alcoholintoxicatie

Alcoholintoxicatie

alcoholintoxicatie

Algemeen

Alcoholintoxicatie betekent dat u meer alcohol in uw bloed of uitgeademde lucht hebt dan de wettelijk toegelaten norm.

Volgens artikel 59, § 1 van de Wegverkeerswet kunnen de officieren van de gerechtelijke politie die hulpofficier zijn van de procureur des Konings en het personeel van de federale en lokale politie een ademtest opleggen die erin bestaat te blazen in een toestel dat het niveau van de alcoholopname in de uitgeademde alveolaire lucht aangeeft:

 1. aan de vermoedelijke dader van een verkeersongeval of aan ieder die het mede heeft kunnen veroorzaken, zelfs indien hij het slachtoffer ervan is;
 2. aan ieder die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing;
 3. aan ieder die op het punt staat om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen of op het punt staat een bestuurder te begeleiden met het oog op de scholing.

De wettelijk toegelaten norm voor niet-professionele bestuurders bedraagt 0,5 promille ofwel 0,22 mg/L UAL. (Uitgeademde avolaire lucht)

Voor professionele bestuurders ligt deze norm lager. Zo bedraagt de toegelaten norm voor onder meer vrachtwagenchauffeurs of taxichauffeurs 0,2 promille ofwel 0,09 mg/l UAL.

 

Alcoholcontrole? Eerst de ademtest. Recht op 15 min. wachttijd.

In principe zullen de bevoegde Politiediensten u eerst onderwerpen aan een ademtest. U mag wel steeds een wachttijd vragen van 15 minuten. (Art. 23 KB 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen.)

De ademtest geeft slechts een indicatie van mogelijke intoxicatie en kan 3 verschillende resultaten hebben:

 1. S: safe/veilig Uw ademt minder dan 0,22 mg/l UAL uit (< 0,5 promille).
 2. A: alarm U ademt tussen de 0,22 en 0,35 mg/l UAL uit (tussen 0,5 en 0,8 promille).
 3. P: positief U ademt meer dan 0,35 mg/l UAL uit (meer dan 0,8 promille).

Geenszins houdt de ademtest op zich het bewijs in van een strafbare alcoholopname. Hiervoor dient een bijkomende ademanalyse of bloedproef plaats te vinden.

U mag de ademtest in principe niet weigeren. Doet u dat wel, dan kan u onmiddellijk een rijverbod worden opgelegd van 6 uur.

De Politie kan ook ineens overgaan tot een ademanalyse. De voorafgaande ademtest is niet verplicht. Indien u een ademanalyse opgelegd wordt zonder voorafgaande ademtest, mag u voorafgaand aan deze ademanalyse eveneens een wachttijd vragen van 15 minuten.

 

A of P geblazen: Ademanalyse

Wanneer u A of P heeft geblazen zal u verplicht worden een ademanalyse te ondergaan. U zal dan opnieuw in een toestel moeten blazen zodat de exacte hoeveel uitgeademde avolaire lucht kan worden vastgesteld. De politieagent zal vervolgens het resultaat luidop voorlezen.

Indien u het niet eens bent met het resultaat van de ademanalyse kan u vragen om deze een tweede keer uit te voeren. (Art. 59, § 3 Wegverkeerswet) De politie is verplicht u deze mogelijkheid mee te delen.

Wanneer de resultaten tussen de twee afgelegde ademanalyses te verschillend zijn (volgens de nauwkeurigheidsvoorschriften) zal een derde ademanalyse worden uitgevoerd.

Wanneer er geen derde ademanalyse dient te worden afgenomen zal het laagste resultaat in aanmerking worden genomen.

Zijn de drie verschillen tussen de drie resultaten groter dan de voormelde nauwkeurigheid voorschriften, zal een bloedproef worden uitgevoerd.

 

De bloedproef

Volgens Artikel 63 van de Verkeerswet kunnen de bevoegde politieagenten u onderwerpen aan een bloedproef bij een daartoe opgevorderde geneesheer:

 1. in het geval de ademtest een alcoholgehalte van ten minste 0,22 milligram aangeeft per liter uitgeademde alveolaire lucht en een ademanalyse niet uitgevoerd kan worden;
 2. in het geval noch de ademtest noch de ademanalyse uitgevoerd konden worden en betrokkene duidelijke tekenen van alcoholopname vertoont of zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in artikel 35;
 3. in het geval noch de ademtest noch de ademanalyse uitgevoerd konden worden bij de personen bedoeld in artikel 59, § 1, 1°, en het onmogelijk is na te gaan of er tekenen van alcoholopname zijn;
 4. indien de speekseltest minstens één van de stoffen detecteert bedoeld in artikel 37bis, § 1, 1° in een gehalte dat gelijk is aan of hoger dan het gehalte bepaald in de tabel van artikel 61bis, § 2, 2°, en een speekselanalyse niet uitgevoerd kan worden;
 5. in het geval noch een speekseltest noch een speekselanalyse kon worden uitgevoerd.

De bloedproef is dus eigenlijk pas de uitzondering wanneer de ademanalyse niet nuttig kon worden gebruikt.

De bloedproef wordt georganiseerd zoals bepaald in het KB van 4 juni 1999 betreffende de bloedproef. Zo moet het bloedstaal in een erkend laboratorium worden geanalyseerd.

Het resultaat zal per aangetekende post aan de overtreder worden opgestuurd, die binnen de 14 dagen na kennisgeving een tegenexpertise kan laten verrichten.

bloed analyse alcohol

 

Onmiddellijk rijverbod en boetetarieven alcoholintoxicatie

1. Tussen 0,22 en 0,35mg/l AOL (0,5- 0,8 promille)

 • Rijbewijs: U zal een onmiddellijk rijverbod van 3 uren krijgen.
 • Onmiddellijke inning mogelijk van € 179
 • Mogelijkheid tot een minnelijke schikking van € 240.
 • Rechtbank? Bij niet betaling en/of vervolging riskeert U een boete tussen de € 25 x 8 – € 200 x 8 euro en mogelijks een rijverbod.

2. Tussen 0,35-0,44 mg/l AOL (0,8 – 1,01 promille)

 • Rijbewijs: U zal een onmiddellijk rijverbod van 6 uren krijgen. De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van de overtreder is een mogelijkheid wanneer zijn rijgedrag als ‘gevaarlijk’ wordt omschreven.
 • Onmiddellijke inning mogelijk van € 420
 • Mogelijkheid tot een minnelijke schikking van € 600.
 • Rechtbank? Bij niet betaling en/of vervolging riskeert U een boete tussen de 1600-16.000 euro en een rijverbod.

3. Tussen 0,44-0,50 mg/l AOL (1,02 – 1,15 promille)

 • Rijbewijs: U zal een onmiddellijk rijverbod van 6 uren krijgen. De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs is een mogelijkheid wanneer het rijgedrag als ‘gevaarlijk’ wordt omschreven.
 • Onmiddellijke inning mogelijk van € 578
 • Geldboete: Mogelijkheid tot een minnelijke schikking van 800€.
 • Rechtbank? Bij niet betaling van de minnelijke schikking en/of vervolging riskeert U een boete tussen 1600€-16.000€ en er zal een rijverbod toegekend worden (8 dagen tot 5 jaar).

4. Tussen 0,50-0,64 mg/l AOL (1,15-1,49 promille)

 • Rijbewijs: U zal een onmiddellijk rijverbod van 6 uren krijgen. De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van de overtreder is een mogelijkheid wanneer zijn rijgedrag als ‘gevaarlijk’ wordt omschreven.
 • Geen mogelijkheid tot onmiddellijke inning.
 • Geldboete: Mogelijkheid tot een minnelijke schikking van 1600€.
 • Rechtbank? Bij niet betaling van de minnelijke schikking en/of vervolging riskeert U een boete tussen 1.600€-16.000€ en er zal een rijverbod toegekend worden (8 dagen tot 5 jaar).

5. Meer dan 0,65 mg/l AOL (meer dan 1,5 promille)

 • Rijbewijs: De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs gedurende 15 dagen is een feit.
 • Geldboete: Onmiddellijke inning of een minnelijke schikking is uitgesloten.
 • Rechtbank? U wordt in elk geval gedagvaard. Er zal altijd een boete van 1600 €-16.000€ worden toegekend en een rijverbod (8 dagen tot 5 jaar).

 

Alcoholintoxicatie of dronkenschap?

Belangrijk om weten is het verschil tussen een vervolging voor overdreven alcoholintoxicatie en dronkenschap. Er gelden immers verschillende boetes voor de gradaties alcoholintoxicatie in België.

Alcoholintoxicatie: U kan worden vervolgd wanneer u de wettelijk toegelaten grens van alcoholintoxicatie heeft overschreven.

Dronkenschap: Men kan spreken van dronkenschap wanneer de persoon zodanig onder de invloed van alcohol is dat hij de controle over zijn daden heeft verloren. Lees verder over dronkenschap.

In sommige uitzonderlijke gevallen kunnen personen dronken bevonden worden wanneer zij de wettelijk toegelaten grens van alcoholintoxicatie nog niet bereikt hebben. Uiteraard kan het ook zijn dat personen een heel hoge graad van alcoholintoxicatie vertonen zonder in staat van dronkenschap te worden bevonden.

 

Alcohol ml/ l UAL  vs. promille?

Vaak worden de waarden uitgedrukt in milligram alcohol per liter uitgeademde lucht, maar hoeveel promille per liter bloed is dat dan? Zie hieronder de omreken tabel.

promille

Wil u berekenen hoeveel glazen overeenstemmen met promille? Dit kan bij benadering met een alcoholcalculator.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK