Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Dronkenschap of soortgelijke toestand

Dronkenschap of soortgelijke toestand

1. Wat is dronkenschap of soortgelijke toestand?

Of u zich op het ogenblik van een ongeval of de alcoholcontrole in een staat van dronkenschap bevond is een feitenkwestie die de rechter zal beoordelen. Hierbij zal de rechter zich voornamelijk steunen op de vaststellingen die de politie heeft gemaakt met betrekking tot uw toestand, gedragingen, houding. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of u nog rechtdoor kan lopen, of uw spraakvermogen is aangetast, of uw kledij wanordelijk is en uw eventueel diende te braken.

2. Stuurverbod – 12 uren

Wanneer u zich overduidelijk in een toestand van dronkenschap of soortgelijke toestand bevindt en de ademtest of -analyse kan niet worden afgenomen dan kan de politie u een stuurverbod opleggen van 12 uren, waarbij het rijbewijs gedurende die tijdspanne moet worden afgegeven aan de politie.

Indien u zich in een staat van dronkenschap of soortgelijke toestand bevindt, bestaat de mogelijkheid dat het openbaar ministerie beslist om uw rijbewijs in te trekken voor een periode van 15 dagen, met mogelijkheid tot verlenging gedurende maximaal drie maanden.

3. Dagvaarding

Indien de politie vaststelt dat u zich in staat van dronkenschap of een soortgelijke toestand bevindt, dan zal het openbaar ministerie u hiervoor dagvaarden en zal u voor de politierechtbank moeten verschijnen.

Straffen

Dronkenschap in het verkeer wordt bestraft met een geldboete van minimaal 200,00 euro tot maximaal 2.000,00 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen. Hier bovenop zal met veroordeeld worden tot een verplicht rijverbod gedurende een periode van 1 maand tot 5 jaar of levenslang en zal u moeten voor het medisch en psychologisch onderzoek.

Bepaalde overtredingen die begaan worden met e door een persoon die sinds minder dan twee jaar houder is van een Belgisch rijbewijs B worden strenger bestraft. Zo zal in voorkomend geval de beginnend bestuurder, bij dronkenschap, ook zijn theoretische en / of praktisch rijexamen moeten herdoen.

Indien u betrokken bent bij een verkeersongeval met een slachtoffer, die hierdoor gedood of gewond werd, en u was dronken op het ogenblik van de feiten, dan zal u strenger gestraft worden hiervoor.

Let op! Boetes uitgesproken door de rechter voor verkeersovertredingen begaan voor 31.12.2016 dienen vermenigvuldigd te worden met zes (6). Boetes die worden uitgesproken voor verkeersovertredingen vanaf 01.01.2017 dienen te worden vermenigvuldigd met acht (8).

Herhaling

Wanneer de overtreder zich in staat van herhaling bevindt zal hij zwaarder worden bestraft. Van herhaling of recidive is er sprake als er bepaalde verkeersovertredingen opeenvolgend worden begaan. Zo zal men van recidive spreken wanneer men rijdt onder invloed van alchohol en vervolgens rijdt zonder rijbewijs of u een snelheidsovertreding begaat van meer dan 40 km/u.

Wanneer u bijvoorbeeld na een veroordeling wegens vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie, dronkenschap, het rijden onder invloed van drugs of een zware snelheidsovertreding binnen de drie jaar na de veroordeling één van deze zware overtredingen opnieuw begaat valt men in staat van herhaling. Dan zal u worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en/of met een geldboete waarvan het minimumbedrag wordt vermenigvuldigd x 2 (te vermenigvuldigen met de opdeciemen) en met een rijverbod van ten minste drie maanden tot vijf jaar of levenslang.

Wanneer u bij herhaling wordt veroordeeld zal u steeds uw praktisch en theoretisch rijexamen opnieuw moeten afleggen en moeten slagen voor de medische en psychologische proeven vooraleer u uw rijbewijs terug krijgt.

Tweede herhaling

Wanneer men zich in staat van tweede herhaling binnen de drie jaar na de laatste veroordeling wordt er verplicht een rijverbod van minimaal 6 maanden opgelegd en zal men opnieuw het theoretisch en praktisch rijexamen moeten afleggen en slagen voor het geneeskundig en psychologisch onderzoek.

Bij een derde herhaling binnen de drie jaar zal men een rijverbod moeten opleggen van minimaal 9 maanden en zullen eveneens vier examens/onderzoeken opnieuw moeten worden afgelegd.