Kennisbank Algemeen Advocatuur Algemeen Minimumbedrag om hoger beroep in…

Minimumbedrag om hoger beroep in te stellen (Art. 617 Ger.W.)

Minimumbedrag om hoger beroep in te stellen

Wanneer men niet akkoord gaat met een vonnis of uitspraak, kan men in de meeste gevallen hoger beroep aantekenen. Dit principe is echter geen absoluut of algemeen rechtsbeginsel. Eén van de beperkende regels zijn de minimumbedragen om hoger beroep in te stellen.

 

Wat is het minimumbedrag om hoger beroep in te stellen? (Art. 617 Ger.W.)

De huidige grenzen of minimumbedragen om hoger beroep aan te tekenen zijn als volgt:

  • Voor vonnissen van de Vrederechter (en de Politierechtbank): € 2.000
  • Voor vonnissen van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Ondernemingsrechtbank: € 2.500
  • De vonnissen van de arbeidsrechtbank zijn steeds vatbaar voor hoger beroep.

De vonnissen van de Rechters die deze bedragen dus niet overschrijden worden aldus in laatste aanleg gewezen. Hier bestaat geen mogelijkheid meer tot hoger beroep.

 

Hoe worden deze minimum bedragen bepaald?

De regels gesteld bij de artikelen 557 tot 562 gelden voor het bepalen van de aanleg. Indien de vordering in de loop van het geding gewijzigd is, wordt de aanleg bepaald door de som die in de laatste conclusie wordt gevorderd. (Art. 618 Ger.W.)

Bij gebreke van grondslagen voor de bepaling van de waarde van het geschil, zoals zij omschreven zijn in de artikelen 557 tot 562, wordt het geschil in eerste aanleg berecht. (Art. 619 Ger.W.)

Art. 557. Wanneer het bedrag van de vordering de volstrekte bevoegdheid bepaalt, wordt er onder verstaan de som die in de inleidende akte wordt geëist, met uitsluiting van de gerechtelijke interest en van alle gerechtskosten, (alsook van de dwangsommen.)

Art. 558. Wanneer de vordering verschillende punten bevat, worden deze samengevoegd tot bepaling van de bevoegdheid.

Art. 559. Wanneer de gevorderde som deel uitmaakt van een betwiste schuldvordering van een hoger bedrag, wordt de bevoegdheid bepaald door het bedrag dat op de titel is vermeld of in voorkomend geval door het bedrag van het saldo van gemelde schuldvordering, zelfs indien de gevorderde som minder hoog is.

Art. 560. Wanneer een of meer eisers optreden tegen een of meer verweerders, wordt de bevoegdheid bepaald door de totale gevorderde som, ongeacht ieders aandeel daarin.

Art. 561. Wanneer de titel van een uitkering tot onderhoud, van een altijddurende rente of een lijfrente wordt betwist, wordt de waarde van de vordering bepaald door het bedrag van de annuïteit of van twaalf maandelijkse termijnen, met tien vermenigvuldigd.

Art. 562. Het bedrag van de vordering betreffende vreemd geld, waarden en openbare effecten ter beurs genoteerd, wordt bepaald op basis van de laatste officiële kontante koers, vastgesteld vóór de dag van de vordering, overeenkomstig het reglement van de openbare fondsen- en wisselbeurs te Brussel.
Wanneer een waardepapier niet genoteerd wordt op de beurs te Brussel, maar op slechts één andere beurs in het Rijk, houdt men zich aan de koers die op deze beurs genoteerd is.
Wanneer een waardepapier niet genoteerd wordt op de beurs te Brussel, maar wel op verscheidene andere beurzen in het Rijk, houdt men zich aan de laatste koers vastgesteld vóór de dag van de vordering of, indien de beursnoteringen dezelfde dag zijn vastgesteld, aan de hoogste koers.

 

Waarom zijn er minimum bedragen om hoger beroep in te stellen?

De bedoeling van de wetgever bij de invoering van een grens voor de appellabiliteit an vonnissen was te beletten dat procedures over geschillen met een geringe waarde buitensporige kosten zouden veroorzaken, buiten verhouding met de werkelijke waarde van het geschil. Het recht op hoger beroep kan slechts bestaan als de zaak een zeker geldelijk belang vertoont.

Processen over kleine bedragen moeten snel afgehandeld worden en de appelgerechten mogen niet met dergelijke geschillen overbelast worden. De kosten en het tijdsverlies dat door een beroepsprocedure wordt veroorzaakt, kunnen niet gerechtvaardigd worden wanneer het geschil een gering geldelijk belang vertoont.

 

Op zoek naar een advocaat algemeen advocatuur?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK