Kennisbank Arbeidsrecht Arbeidsbescherming CORONA: beschermingsmaatregelen ondernemingen

CORONA: beschermingsmaatregelen ondernemingen

Om ondernemingen te beschermen die ingevolge de coronacrisis hun schulden niet meer kunnen betalen nam de overheid enkele tijdelijke maatregelen. Bepaalde ondernemingen kunnen voorlopig niet failliet verklaard worden en er kan geen roerend beslag worden gelegd.

 

Tijdelijke maatregelen: 24 april 2020 tot en met 17 mei 2020.

De hieronder besproken maatregelen zijn tijdelijk van aard en gelden voor ondernemingen die ingevolge de coronacrisis niet langer in staat zijn om hun schulden te betalen. Voorwaarde hierbij is wel dat het bedrijf zich nog niet in staking van betaling bevond voor 18 maart 2020. Er moet dus een duidelijk verband zijn tussen corona epidemie en de betalingsmoeilijkheden.

 

Geen beslag op roerend goed

Voorlopig kan bij ondernemingen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen geen bewarend of uitvoerend roerend beslag worden gelegd. Dit wil zeggen dat alle goederen van de ondernemingen hiermee worden beschermd. Het is eveneens niet mogelijk om reeds ingezet beslag op de goederen van deze ondernemingen voort te zetten. Deze regel is algemeen en geldt voor alle schulden van de onderneming, alsook voor deze die zijn opgenomen in een reorganisatieplan in het kader van een opgestarte WCO.

Let op! Deze regel is niet van toepassing op onroerend beslag. Op de gebouwen van de onderneming kan nog steeds bewarend of uitvoerend beslag worden gelegd. Zeeschepen en binnenschepen zijn eveneens uitgesloten van de bescherming.

Geen faillissementen

De bewuste ondernemingen kunnen voorlopig niet failliet verklaard worden door de ondernemingsrechtbank.

Per uitzondering kan dit nog wel op initiatief van het openbaar ministerie, de voorlopige bewindvoerder of met de toestemming van de onderneming zelf.

 

Betalingstermijnen WCO opgeschort

Ook ondernemingen die in het kader van de WCO een reorganisatieplan hebben opgesteld worden beschermd. Het reorganisatieplan dient wel reeds door de rechtbank gehomologeerd te zijn waarbij het niet uitmaakt of dit voor of na de inwerkingtreding van deze maatregelen is gebeurd. De bescherming bestaat er uit dat de betalingstermijnen die in het plan werd opgenomen worden verlengd. De duur van de verlenging is gekoppeld aan de duur van deze maatregelen.

 

Geen ontbinding overeenkomsten

Overeenkomsten die door de onderneming in moeilijkheden werden gesloten voor 24 april 2020 kunnen niet eenzijdig of gerechtelijk worden ontbonden ten gevolge van wanbetaling. Zo zijn bepaalde ondernemingen tijdelijk beschermd tegen de ontbindende voorwaarde in bepaalde overeenkomsten is opgenomen.

 

Opschorting aangifte van faillissement

De verplichting om tijdig aangifte te doen van een faillissement is opgeschort voor de hierboven bepaalde duur. Uiteraard geldt ook voor deze maatregel dat de faillissementsvoorwaarden het rechtstreeks gevolg moeten zijn van de coronacrisis.

 

Discussie? De ondernemingsrechtbank beslist

Hoewel dat bovenstaande maatregelen automatisch van toepassing zijn op ondernemingen die onder de voorwaarden vallen zal het niet in elke situatie even duidelijk zijn of een bepaalde onderneming nu al dan niet onder de voorwaarden valt. Ook kan een bepaalde situatie waarin een onderneming wel onder de beschermingsmaatregelen valt niet rechtvaardig aanvoelen.

Om aan deze bezorgdheden tegemoet te komen werd vooreerst voorzien dat elke belanghebbende partij bij dagvaarding de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank kan verzoeken om te beslissen of een onderneming al dan niet onder het toepassingsgebied valt.

Er werd eveneens de mogelijkheid voorzien om de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te verzoeken om bij een onderneming, die wel onder het toepassingsgebied valt, toch de beschermingsmaatregelen geheel of gedeeltelijk op te heffen. Deze procedure dient te worden ingesteld zoals in kortgeding. In de beslissing zal rekening gehouden worden met het belang van de verzoeker, de omzetverlies van de schuldenaar ingevolge corona, de mate van economische werkloosheid en of de schuldenaar verplicht werd de deuren te sluiten.

 

Uitstel is geen afstel

Er dient evenwel benadrukt te worden dat de tijdelijke maatregelen geen afbreuk doen aan de verplichting van de schuldenaar om zijn schulden te betalen.

Ook blijven de gebruikelijke gemeenrechtelijke contractuele sancties van kracht. Zo zullen ondernemingen nog steeds beroep kunnen doen op de exceptie van niet-uitvoering, de schuldvergelijking en het retentierecht.

Op zoek naar een advocaat arbeidsrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK