Kennisbank Erfrecht Algemeen Advocaat erfrecht

Advocaat erfrecht

advocaat erfrecht

De nalatenschap van het vermogen is geen eenvoudige kwestie. Niet alleen zijn er tal van mogelijkheid tot het plannen van de nalatenschap tijdens het leven (estate planning), ook bij de afwikkeling van een nalatenschap van een overleden familielid komen er heel wat regels kijken. Een advocaat erfrecht kan in de eerste plaats advies geven. Indien er na het overlijden van een familielid een betwisting ontstaat tussen de erfgenamen kan de advocaat bemiddelen of de juiste stappen zetten om een gerechtelijke regeling te bekomen.

 

Erfrecht

Het erfrecht of erfenisrecht bestaat uit alle rechtsregels die te maken hebben met de nalatenschap of overgang van het vermogen van een overleden persoon. Deze regels hebben enerzijds betrekking op de middelen om de nalatenschap zo veel mogelijk voor het overlijden te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een schenking / gift of een testament. Anderzijds gaat het om de wettelijke regels om te erven na het overlijden van een familielid.

Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met het erfrecht, zodat het vaak tot een heleboel vragen kan leiden. Hoewel de notaris vaak een eerste aanspreekpunt is, kunnen ook advocaten een belangrijke rol spelen.

 

Successieplanning of estate planning

Bij successieplanning of estate planning tracht de persoon zo goed mogelijk de afhandeling van zijn nalatenschap op nog bij leven te regelen. Een advocaat gespecialiseerd in erfrecht of de notaris adviseert daarbij over alle aspecten van het familiaal vermogensrecht en de vermogensplanning. Zo zal gekeken worden naar mogelijke schenkingen of giften, het opstellen van een testament, of andere mogelijkheden, en wat de fiscale gevolgen daarbij zijn. Met andere woorden, welke belastingen of successierechten (Vlabel – Vlaamse Belastingdienst) daarbij moeten worden gerekend en wat fiscaal optimaal is.

 

Vereffening en verdeling

Wanneer iemand overlijdt komt de nalatenschap open te vallen. Deze nalatenschap dient vervolgens vereffend en verdeeld te worden volgens de regels van het erfrecht. In de eerste plaats moet men nagaan wie de erfgenamen van de overledene zijn. Vervolgens zullen verdere stappen dienen te worden ondernomen door deze erfgenamen om de nalatenschap te aanvaarden, te verwerpen of deze te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

De procedure van vereffening-verdeling van een nalatenschap zal in principe begeleid worden door een notaris. De erfgenamen kunnen samen een notaris aanstellen, dan wel zal de rechtbank dat doen bij onenigheid. Op zoek naar een notaris?

 

Conflict in de familie

Het is steeds mogelijk dat er een conflict ontstaat tussen de erfgenamen na het openvallen van de nalatenschap van een familielid. Een nalatenschap kan immers om diverse redenen betwist worden. Denk maar aan een onjuiste begroting van de omvang van de nalatenschap, voorafgaande schenkingen of giften aan één specifieke erfgenaam, het verborgen houden van goederen door een andere erfgenaam, ongelijke verdeling van erfenissen…

In de eerste plaats zal men moeten proberen om tot een onderling akkoord te komen inzake de vereffening en verdeling van de erfenis. Partijen kunnen zich daarbij laten begeleiden door een advocaat bemiddelaar of de notaris. Slagen de verschillende erfgenamen er niet in tot een akkoord te komen, dan moeten verdere juridische stappen worden gezet om tot een gerechtelijke regeling te komen.

De rechtbank zal een notaris-vereffenaar aanstellen die een inventaris van de nalatenschap maakt en vervolgens beslist over de verdeling ervan. In zo’n geval laten de erfgenamen zich het best bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in erfrecht.

 

Bijstand door een advocaat?

Een advocaat erfrecht is er niet alleen om te procederen. Integendeel, hij moet zijn cliënt steeds begeleiden tot de best mogelijke oplossing. Dat kan ook door te adviseren of zelfs te bemiddelen. Een procedure is daarbij vaak pas de laatste stap. Het erfrecht is evenwel een moeilijke materie met vaak ernstige gevolgen. Laat je bij twijfel of enigheid dus steeds goed bijstaan en neem contact op men raadsman.

Een erfrecht advocaat helpt bij:

  • Successieplanning of vermogensplanning
  • Schenkingen of giften
  • Het opstellen van een testament
  • De uitvoering van een testament
  • De betwisting bij een nalatenschap of testament
  • Het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap
  • De vereffening en verdeling bij de notaris

 

Nieuw erfrecht vanaf 1 september 2018

Sinds 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht van kracht. De nieuwe erfwet stemt het erfrecht beter af op de huidige maatschappij. Ze streeft niet alleen naar een beter evenwicht tussen vrijheid en familiale solidariteit, maar vereenvoudigt ook een aantal regels en verkleint de kans op familiale disputen. De nieuwe erfwet is van toepassing op nalatenschappen die openvallen vanaf 1 september 2018.

 

 

 

Op zoek naar een advocaat erfrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK