Kennisbank Erfrecht Algemeen Het eigenhandig testament (Art. 970…

Het eigenhandig testament (Art. 970 BW)

eigenhandig testament

Een eigenhandig testament is een testament dat volledig zelf geschreven is door de hand van de erflater. In principe is het testament slechts rechtsgeldig, indien aan de vormvoorwaarden van art. 970 BW is voldaan. Een bewaargeving bij de notaris is niet noodzakelijk, maar kans bewijs problematieken vermijden.

 

Vormvoorwaarden

 Art. 970 BW. Het eigenhandig testament is niet geldig, indien het niet geheel met de hand van de erflater geschreven, gedagtekend en ondertekend is; het is aan geen andere formaliteiten onderworpen.

Om geldig te zijn moet het testament dus voldoen aan drie voorwaarden:

1. Het testament moet door de erflater zelf volledig met de hand geschreven worden. Een testament opgesteld met een typemachine of computer is in principe niet geldig.

2. De vermelding van de naam en datum op het testament is noodzakelijk. Immers men moet kunnen beoordelen of het document werkelijk de laatste wilsbeschikking van de erflater is. He testament vermeldt dus het jaar, de maand en de dag;

3. Het testament wordt gehandtekend door de erflater. Zij is bij uitstek het identificatiemiddel van het document.

 

Nietigheid

Art. 1001 BW. De formaliteiten waaraan de onderscheiden testamenten, krachtens de bepalingen van deze en van de vorige afdeling, zijn onderworpen, moeten worden in acht genomen op straffe van nietigheid.

Indien het eigenhandig testament niet voldoet aan de voorwaarden uit artikel 970 BW is het volgens de wet nietig, en wordt het voor niet geschreven beschouwd. Er kan dan ook geen rekening mee worden gehouden bij het vereffenen van de nalatenschap.

Nochtans is er Rechtspraak die oordeelt dat wanneer aan één van de voorwaarden niet werd voldaan, het testament toch uitwerking kan hebben indien de beoogde doelstelling voor deze voorwaarde werd bereikt.

Het is de Rechter die bij betwisting hier het laatste oordeel over heeft, rekening houdende met het testament en eventuele feitelijke omstandigheden.

 

Bewaring bij de notaris

Het is in België nog niet verplicht het eigenhandig testament bij een notaris in bewaring te geven. De bewaargeving biedt echter belangrijke voordelen waaronder de mogelijkheid het testament te laten inschrijven in het Centraal Register van de uiterste wilsbeschikking (C.R.T.). Deze dienst laat toe het testament op te sporen, na het overlijden van de beschikker. Bovendien voorkomt de bewaargeving bij de notaris het gevaar dat het testament wordt weggemaakt door degenen die zich benadeeld achten. Het is de notaris die voor de registratie zal zorgen.

 

Inhoud van het testament

Buiten de voormelde vormvoorschriften is de inhoud van het testament uiteraard eveneens erg belangrijk.

Zo moet niet alleen nauwkeurig vermeld worden wie de begunstigden zullen zijn, maar ook wat elk van hen zal verkrijgen.

Bevat het testament de gehele nalatenschap, of slechts een gedeelte ervan. Een bepaald woning of een roerend goed zoals een som geld of een wagen? Ieders erfdeel moet duidelijk en concreet omschreven worden.

Heeft u vragen bij het opmaken van een testament? Raadpleeg dan uw notaris of ga langs bij een advocaat.

 

Op zoek naar een advocaat erfrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK