Kennisbank Erfrecht Algemeen Onterven & inkorting

Onterven & inkorting

Onterven & inkorting

In België is het onmogelijk om uw kinderen volledig te onterven, maar het is wel mogelijk om hen gedeeltelijk te onterven. Het Belgische erfrecht bevat immers een “reservatair” erfrecht waarbij kinderen het recht hebben op de helft van de nalatenschap van hun ouder. Er zijn echter uitzonderingen op de regel en in bepaalde gevallen kan een kind onwaardig worden verklaard om te erven.

 

Wettelijke reserve

Het is in België niet mogelijk om kinderen volledig te onterven. Dankzij de “wettelijke reserve” hebben kinderen immers het recht om (minstens) de helft van de nalatenschap van hun ouder te erven. Dit wordt het “voorbehouden erfdeel” genoemd en is letterlijk voorbehouden voor de kinderen, ongeacht het aantal kinderen. De andere helft van de nalatenschap kan vrij worden toebedeeld, bijvoorbeeld via voorafgaande schenkingen of bij testament.

Bv.: De erflater kan in zijn testament aldus vrij beschikken over de helft van zijn nalatenschap. Zo kan in een testament ook worden opgenomen dat een kind bijvoorbeeld alle erfrechten verliest, behoudens het voorbehouden erfdeel. Op die manier heeft men getracht een bepaalde erfgenaam ‘zo veel als wettelijk mogelijk te onterven’.

 

Inkorting

Inkorting is een term die gebruikt wordt in het erfrecht en betreft de beperking van het erfdeel van één of meerdere erfgenamen. Inkorting houdt in dat het erfdeel van een erfgenaam verminderd wordt in verhouding tot de andere erfgenamen.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de erflater voor zijn overlijden aan één of meerdere personen te veel heeft weggeschonken, waardoor het reservataire gedeelte van de andere erfgenamen wordt miskend. Deze erfgenamen zullen dan de inkorting kunnen vorderen.

Ook wanneer een erfgenaam bijvoorbeeld schuldig is verklaard voor doodslag op de overledene of wanneer hij een opzettelijke daad heeft gepleegd die in strijd is met de nalatenschap.

Het doel van inkorting is om te voorkomen dat de vermogensrechten van de overledene en de erfgenamen op een oneerlijke manier verdeeld worden.

 

Erfrechtelijke onwaardigheid (Art. 727 BW)

Erfrechtelijke onwaardigheid is de enige uitzondering op deze regel. Een kind kan als onwaardig worden verklaard om te erven indien hij schuldig is verklaard aan doodslag op de ouder. De Strafrechter kan ook oordelen dat het kind onwaardig is om te erven in geval van opzettelijke slagen en verwondingen op de ouder. De erfrechtelijke onwaardigheid zal dan ook weerslag hebben op de reserve.

 

Advocaat erfrecht

Het is belangrijk om te weten dat het onterven van kinderen dus niet zomaar kan of mag. Het erfrecht en de regels omtrent onterving zijn complex en het is raadzaam om een specialist in het erfrecht te raadplegen alvorens over te gaan tot onterving, dan wel wanneer u zelf als erfgenaam wordt geconfronteerd met een onterving.

In sommige gevallen kan het immers nodig zijn om een gerechtelijke procedure aan te spannen om de onterving of weigering van een erfenis af te dwingen. In sommige gevallen zal u ook de inkorting moeten vorderen.

Het is in dit geval van groot belang om de juiste stappen te nemen en deze procedure op de juiste manier te voeren.

 

Op zoek naar een advocaat erfrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK