Kennisbank Familierecht Algemeen DAVO: Alles wat u moet…

DAVO: Alles wat u moet weten over de Dienst voor Alimentatievorderingen

Witwas

Het waarborgen van financiële steun aan kinderen na een scheiding of relatiebreuk is een essentieel aspect van het familierecht. Ondanks gerechtelijke uitspraken kunnen er situaties ontstaan waarin de onderhoudsplichtige nalatig is in het betalen van de verschuldigde onderhoudsbijdrage. Om ervoor te zorgen dat de onderhoudsgerechtigde toch zijn of haar rechtmatige bijdrage ontvangt, werd de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) opgericht. In dit artikel zullen we een overzicht geven van wat DAVO is, hoe het werkt en wat de voor- en nadelen zijn van het beroep doen op deze dienst.

 

Wat is DAVO?

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) is een uitvoeringsorganisatie die in België werd opgericht om onderhoudsgerechtigden te helpen bij het innen van achterstallige onderhoudsbijdragen. De dienst valt onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Financiën. DAVO kan worden ingeschakeld wanneer de onderhoudsplichtige in gebreke blijft met het betalen van de vastgestelde onderhoudsbijdrage.

 

Hoe werkt DAVO?

Wanneer de onderhoudsgerechtigde geconfronteerd wordt met achterstallig onderhoudsgeld, kan hij of zij een verzoek indienen bij DAVO om tussenbeide te komen. DAVO zal de situatie beoordelen en indien aan de voorwaarden wordt voldaan, zal de dienst de volgende stappen ondernemen:

  1. Inning van onderhoudsgeld: DAVO zal proberen om de achterstallige onderhoudsbijdrage op een minnelijke wijze te innen bij de onderhoudsplichtige. Dit kan gebeuren door middel van betalingsherinneringen en aanmaningen.
  2. Gerechtelijke procedure: Indien de minnelijke inning niet succesvol is, zal DAVO een gerechtelijke procedure opstarten om de achterstallige onderhoudsbijdrage in te vorderen. De dienst kan ook beslag leggen op het loon, pensioen, werkloosheidsuitkeringen of andere inkomsten van de onderhoudsplichtige.
  3. Uitbetaling aan onderhoudsgerechtigde: Zodra DAVO het verschuldigde bedrag heeft geïnd, zal de dienst dit uitbetalen aan de onderhoudsgerechtigde.

De aanvraag kan zowel online ingediend worden of via papieren versie. De aanvraagformulieren zijn terug te vinden via deze website: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/onderhoudsgeld/davo/ik-wil-de-davo-contacteren/davo-formulieren

 

Voor- en nadelen van DAVO

Het inschakelen van DAVO heeft zowel voor- als nadelen:

Voordelen:

  • DAVO waarborgt dat de onderhoudsgerechtigde de achterstallige onderhoudsbijdragen ontvangt, zelfs wanneer de onderhoudsplichtige in gebreke blijft.
  • De dienst neemt het inningsproces uit handen van de gerechtigde, wat juridische procedures en spanningen kan verminderen.
  • DAVO heeft bevoegdheden om betaling af te dwingen, zoals beslaglegging op inkomsten en bezittingen van de alimentatieplichtige.

Nadelen:

  • De onderhoudsplichtige kan worden geconfronteerd met extra kosten, aangezien DAVO kosten in rekening kan brengen voor de uitvoering van het inningsproces.
  • Het inschakelen van DAVO kan de relaties tussen de betrokken partijen verder onder druk zetten.
  • De dienst kan niet altijd garanderen dat de volledige achterstallige alimentatie succesvol wordt geïnd, vooral als de onderhoudsplichtige geen inkomsten of vermogen heeft.

 

Conclusie

DAVO biedt een belangrijke oplossing in het Belgisch rechtssysteem om ervoor te zorgen dat onderhoudsgerechtigden hun rechtmatige onderhoudsbijdrage ontvangen, zelfs als de alimentatieplichtige niet betaalt. Hoewel het inschakelen van DAVO voor- en nadelen heeft, is het een waardevolle optie voor diegenen die te maken hebben met achterstallige onderhoudsbijdragen. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen voordat u een beroep doet op DAVO, om een weloverwogen beslissing te nemen in uw specifieke situatie.

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK