Goed en vlot geholpen. Top werk! - Alex van Ravestyn
Enorm goed voortgeholpen op een professionele manier. - Ward de leeuw
Friendly but no nonsense approach. - Bert Nombluez
Kennisbank Familierecht Algemeen Internationaal verdrag voor de rechten…

Internationaal verdrag voor de rechten van het kind (IVRK)

rechten van het kind

Kinderen vormen de toekomst van onze samenleving en het beschermen van hun rechten is van essentieel belang voor een gezonde en rechtvaardige maatschappij. De onmisbare rechten van het kind worden uiteengezet in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). In dit artikel zetten we deze fundamentele rechten op een rijtje.

 

Het Kinderrechtenverdrag

Het Kinderrechtenverdrag of het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind werd meer dan 30 jaar geleden, op 20 november 1989, aangenomen door de Verenigde Naties. Daarom is het op 20 november ook Internationale Kinderrechtendag. Bijna alle landen van de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. In België kreeg het begin 1992 kracht van wet. Het geldt voor iedereen die minderjarig (jonger dan 18) is.

Dit verdrag kent 14 essentiële rechten van het kind, die hierna verder worden opgesomd.

 

1. Recht op anders zijn

Kinderrechten gelden voor alle minderjarigen: jongen of meisje of X, blank of zwart, rijk of arm. Discrimineren mag niet, ook niet op basis van afkomst, geaardheid, leeftijd, handicap of geloof (art. 2).

Onder dit recht gelden volgende waarborgen:

Als je een handicap hebt, heb je recht op bijzondere zorg en onderwijs (art 23).

 • Ook met een verstandelijke of lichamelijke handicap moet je een volwaardig leven kunnen leiden.
 • De overheid geeft kinderen en jongeren met een handicap toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, revalidatie, beroepsopleiding en vrijetijdsbesteding.
 • Je hebt recht op hulpmiddelen
 • Scholen moeten extra aandacht besteden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daardoor hebben meer leerlingen toegang tot het gewone onderwijs.

Je hebt recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (art 14).

 • Je bent vrij om te denken en jouw eigen mening te vormen.
 • In de opvoeding, kunnen ouders je stimuleren om een bepaalde godsdienst of geloof te volgen en je hierin te begeleiden.
 • Je kan niet gedwongen worden om een bepaald geloof te volgen, niet door je ouders en niet door de overheid.

Je hebt het recht om je eigen cultuur en godsdienst te beleven en om je eigen taal te spreken als je tot een minderheid behoort (art 30).

 

2. Recht op bescherming als vluchteling

Als je vluchteling bent, moet je bijzondere bescherming krijgen (art 22).

 • Als het duidelijk is dat je een vluchteling bent, dan moet het land waar je naartoe vlucht je goed opvangen.
 • Je hebt recht op onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg.
 • Het maakt niet uit of je met of zonder je ouders vlucht, je moet altijd bescherming krijgen.
 • Als je vlucht zonder je ouders of andere familieleden, dan moet je dezelfde bescherming krijgen als Belgische kinderen die ook niet in hun eigen gezin kunnen wonen.
 • De overheid moet alles doen om ervoor te zorgen dat jij en je ouders weer bij elkaar komen.

 

3. Recht op bescherming tegen kinderarbeid

De overheid moet je beschermen tegen kinderarbeid (art 32).

 • Je mag niet verplicht worden om te werken.
 • Je mag geen gevaarlijk werk doen of werk dat schadelijk is voor je gezondheid of je lichamelijke of geestelijke ontwikkeling.
 • Gaan werken is ook verboden als je daardoor geen tijd meer hebt om naar school te gaan of je te ontspannen.
 • De overheid maakt wetten om je te beschermen tegen misbruik door werkgevers of tegen werk dat schadelijk voor je is.

 

4. Recht op een naam, nationaliteit en identiteit

Je hebt recht op leven en ontwikkeling (art 6).

 • Alle kinderen hebben recht op leven
 • De overheid moet ervoor zorgen dat kinderen veilig opgroeien en zich ontwikkelen. Alle andere kinderrechten dragen bij aan het recht op veilig opgroeien.

Vanaf je geboorte heb je recht op een naam, een nationaliteit en het recht om je ouders te kennen (art 7).

Je identiteit, en dus ook je naam, je nationaliteit en je familiebanden moeten beschermd worden (art 8).

 • Zodra je geboren wordt, heb je het recht om iemand te zijn, om te leven en je te ontwikkelen. Volwassenen en de overheid moeten ervoor zorgen dat jij die kansen krijgt.
 • Om iemand te zijn, heb je een naam en familiebanden nodig. Daarom moet elk land alle kinderen bij de geboorte inschrijven in een geboorteregister. Zo krijg je een wettelijke identiteit. Als je die identiteit niet krijgt of verliest, dan moet de overheid dat zo snel mogelijk oplossen.
 • Niet elk kind groeit op bij zijn eigen ouders. Ook dan heb je het recht om je ouders te kennen, voor zover dat mogelijk is.

 

5. Recht op gezondheidszorg

Je hebt recht op gezondheidszorg (art 24).

 • Een goede gezondheid is een recht voor elk kind. Ouders en overheid moeten ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zo gezond mogelijk opgroeien.
 • Als je ziek bent, heb je recht op verzorging. Als je hulp nodig hebt, moet je die krijgen. Van een huisarts bijvoorbeeld, of van een oog- of tandarts of een ziekenhuis. In België is gezondheidszorg een grondrecht voor iedereen.
 • De overheid moet kinderen en hun ouders goed informeren over gezondheid.

Je hebt recht op sociale zekerheid (art 26).

 • De overheid waakt erover dat gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar blijft, zeker voor  kinderen en jongeren. Jongeren hebben dus recht op sociale zekerheid.

 

6. Recht op informatie

Om een mening te vormen, een beslissing te nemen of je te verdedigen tegen onrecht, heb je informatie nodig (art 17).

 • Je mag informatie halen van internet, uit boeken, tijdschriften of via kranten en tv.
 • Volwassenen moeten je informatie geven die belangrijk is voor jou op een begrijpelijke manier.
 • De overheid moedigt het verspreiden van informatie op maat van jongeren aan.
 • Niet het hele aanbod van de massamedia is geschikt voor jongeren. Denk maar aan extreem gewelddadige films of porno op internet. Daartegen moet de overheid optreden.

 

7. Recht op ontspanning en vrije tijd

Je hebt recht op vrijheid van vereniging (art 15).

 • Kinderen en jongeren hebben het recht om elkaar in groep te ontmoeten of zich bij een vereniging aan te sluiten. Natuurlijk mag die vereniging de rechten van anderen niet schenden. Je activiteiten mogen niemand in gevaar brengen, de orde niet verstoren, de volksgezondheid niet schaden noch onzedelijk zijn.
 • In België is de vrijheid van vereniging een grondrecht voor iedereen. Dat staat in artikel 27 van onze Grondwet.

Je hebt recht op vrije tijd, spel en ontspanning (art 31).

 • Als jongere heb je recht op vrije tijd, spel, muziek, film, sport, en ook op rust en ontspanning.

 

8. Recht op privacy

Je hebt recht op respect voor je privéleven (art 16).

 • Ieder kind en elke jongere heeft recht op privacy. Zo mag je leerkracht je schoolresultaten niet bespreken met andere ouders. Je dokter mag zich niet met je opvoeding bemoeien. Je huisgenoten mogen je berichten of dagboek niet ongevraagd lezen.

Hoe zit dat in België?

 • Respect voor je privé- en gezinsleven staat in artikel 22 van de Grondwet. In België is het dus een grondrecht. De wet op de ‘gegevensbescherming’ zegt dat niemand je persoonlijke gegevens zomaar kan verzamelen, opslaan en verspreiden en niemand mag ongevraagd je foto publiceren.
 • Inmenging in je privacy mag wel voor een ‘correct doel’ en als je daarvan op de hoogte bent. Beveiligingscamera’s in het station zijn daar een voorbeeld van.
 • Je ouders staan in voor je opvoeding. Hun ‘ouderlijk gezag’ betekent dat ze handelen en beslissen in jouw belang. Daarbij hoort de verantwoordelijkheid om jou te beschermen. Als ze zich zorgen maken, mogen ze jouw privacy eventueel schenden door in de gaten te houden waar jij mee bezig bent.

 

9. Recht op wonen, voeding en kleding

Je hebt recht op een leven dat genoeg kansen biedt voor jouw lichamelijke, geestelijke, verstandelijke, zedelijke en sociale ontwikkeling. Je hebt recht op een passende levensstandaard (art 27).

 • Je hebt recht op een dak boven je hoofd, kleren, genoeg eten en drinken.
 • Je moet kansen krijgen om te leren en om je plaats te vinden in de samenleving.
 • Het betekent ook dat er iemand voor je zorgt als je ziek bent of een handicap hebt.
 • Je ouders zijn de eerste verantwoordelijken om in je onderhoud te voorzien. Minstens tot je achttiende verjaardag. In België, onder bepaalde voorwaarden, zolang je studeert.
 • Als je ouders dit niet kunnen bieden, dan moet de overheid helpen.

10. Recht als dader van een misdrijf

Als je verdacht wordt van of veroordeeld wordt voor een misdrijf, heb je recht op een menswaardige behandeling, rekening houdend met je leeftijd (artikel 40).

 • Je mag niet zomaar gestraft worden. Daarvoor moet je een wet overtreden hebben. Je hebt het recht om je te verdedigen of om je te laten verdedigen. Als je een andere taal spreekt, heb je recht op een tolk.
 • Als je wordt opgesloten, moet je een aangepaste behandeling krijgen. De gevangenisstraf moet zo kort mogelijk zijn en je mag niet samen met volwassenen opgesloten worden.
 • Je hebt ook recht op contact met je familie.
 • Als je gestraft wordt, moet je begeleiding, onderwijs of een beroepsopleiding en toezicht krijgen.

Je moet beschermd worden tegen wrede behandeling en onwettige vrijheidsberoving (artikel 37).

 • Geen foltering of onwettige of lange opsluiting

 

11. Recht op bescherming tegen geweld

Je moet beschermd worden tegen alle vormen van geweld: mishandeling en verwaarlozing (art 19), seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (art 34), kinderhandel en ontvoering (art 35) en alle andere vormen van uitbuiting (art 36).

 • Niemand mag geweld tegen je gebruiken. Je ouders niet, maar ook je leerkracht, sportmonitor, buurman of andere jongeren niet.
 • Volwassenen moeten jou beschermen tegen elke vorm van geweld: fysiek geweld zoals schoppen of slaan, psychisch geweld zoals schelden, pesten of vernederen, en verwaarlozing zoals je niet verzorgen of je geen eten geven.
 • Niemand mag seksuele handelingen met je stellen tegen je zin, als het je kan schaden, of als je er nog te jong voor bent.
 • Minderjarigen mogen geen slachtoffer van prostitutie worden. Kinderpornografie, kinderhandel en ontvoering zijn verboden. Niemand mag dus kinderen verkopen als adoptiekind, meid, arbeider of prostituee.
 • Als je toch slachtoffer wordt van geweld, heb je recht op gepaste hulp.

 

12. Recht op een eigen mening

Jij mag je eigen mening hebben (art 12).

 • Kinderen en jongeren hebben het recht een eigen mening te hebben
 • Volwassenen moeten rekening houden met de mening van kinderen en jongeren in alle beslissingen en procedures die over kinderen of jongeren gaan
 • In België hebben kinderen en jongeren ook het recht om gehoord te worden door een rechter over beslissingen die over hen gaan. Bijvoorbeeld over de verblijfsregeling wanneer ouders gaan scheiden.

Je mag je mening uiten en je hebt recht op informatie die je toelaat je eigen mening te vormen (art 13).

 • Je mag je mening geven over school, politiek, gezin, gevoelens, dingen die je om je heen en in de media ziet gebeuren.
 • Je vrijheid van meningsuiting geeft je niet het recht anderen te kwetsen of te discrimineren.

 

13. Recht op onderwijs

Onderwijs moet zorgen voor het ontplooien van je persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden (art 29).

De school moet jou met respect behandelen (art 28).

 • Je recht op onderwijs betekent dat de overheid ervoor moet zorgen dat minstens het lager onderwijs gratis en verplicht is. Ook begeleiding bij je school-, studie- en beroepskeuze is een recht.
 • Straffen op school mogen je waardigheid niet aantasten. Vernederingen of geweld kunnen niet.
 • De lessen moeten je kansen geven om je persoonlijkheid, vaardigheden en mogelijkheden zoveel mogelijk te ontwikkelen, geestelijk en lichamelijk.
 • Scholen zijn verplicht om extra aandacht te besteden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daardoor zouden meer leerlingen toegang hebben tot het reguliere onderwijs.

 

14. Recht op zorg, opvoeding en familie

Je hebt het recht om op te groeien bij je ouders of om contact te houden als je niet met je twee ouders samenleeft (art 9), tenzij dit in strijd is met jouw belang. Je beide ouders zijn verantwoordelijk voor je opvoeding (art 5 en 18).

 • Soms is het moeilijk om met je beide ouders samen te leven, door een scheiding bijvoorbeeld. Toch blijf je het recht hebben op een contact met beide ouders. Beide ouders nemen dan ook samen de belangrijke beslissingen in jouw opvoeding. Enkel een bevoegde (overheids)dienst kan beslissen dat een contact met een ouder niet in jouw belang is.

Als ouders en hun kinderen niet in hetzelfde land wonen, moeten ze zich als gezin kunnen herenigen (art 10).

 • Sommige jongeren wonen niet in hetzelfde land als hun ouders. Bijvoorbeeld niet- begeleide minderjarige vluchtelingen. De overheid moet ervoor zorgen dat je zo vlug mogelijk met je ouders herenigd wordt, of dat je contact hebt met beide ouders.

Als je niet in je gezin kan leven, moet je bijzondere bescherming krijgen (art 20). En als je in een instelling of pleeggezin woont, dan moet regelmatig nagegaan worden of die plaatsing nog wel nodig is en of je niet terug naar je ouders kan (art 25).

 • Soms kunnen kinderen en jongeren (tijdelijk) niet in hun gezin opgroeien. Deze kinderen en jongeren hebben recht op extra zorg, hulp en bescherming.
 • De overheid moet ervoor zorgen dat deze kinderen en jongeren terecht kunnen in voorzieningen of in een pleeggezin.
 • Deze situaties moeten goed opgevolgd worden. Er moet regelmatig bekeken worden of en wanneer kinderen en jongeren weer naar huis kunnen gaan.

Adoptie kan alleen als het in jouw belang is (art 21).

 • Een kind of jongere uit zijn gezin halen, mag alleen als daar ernstige redenen voor zijn en als het in het belang van het kind is.

 

Het Kinderrechtencommissariaat

Bij vragen over kinderrechten en bemiddeling in moeilijke situaties kan men steeds terecht bij het Kinderrechtencommissariaat, dat toeziet op de naleving van kinderrechten in Vlaanderen.

Voor meer informatie, ga naar: https://kinderrechten.be/ 

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK