Kennisbank Huurrecht Handelshuur Cass. 17 september 2015 –…

Cass. 17 september 2015 – Handelshuurhernieuwing doet nieuwe overeenkomst ontstaan

Uitspraak van: Hof van Cassatie

Datum van de uitspraak: 17/09/2015

Publicatie: RAGB 2016/16, p.1216

Onderwerp: Handelshuurhernieuwing doet nieuwe overeenkomst ontstaan

Samenvatting:

Huurhernieuwing zoals bedoeld in de artikelen 13 en volgende van de wet op de handelshuurovereenkomsten, die noodzakelijk de wil van de partijen vereist en die dus niet alleen uit kracht van de wet geschiedt, doet een nieuwe huur ontstaan.

De voorwaarden voor deze nieuwe huur moeten door deze partijen of in voorkomend geval door de rechter worden vastgesteld.

De rechtsgeldigheid van de nieuwe huur kan bijgevolg niet worden aangetast door een beroep op gebreken waarmee de vorige overeenkomsten zouden zijn aangetast.

Hof van Cassatie R.C., L.V., S.C. / J.D. – Rolnr.: C.14.0343.N

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 3 februari 2014.

II. Cassatiemiddelen

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste en tweede middel in hun geheel

  1. Huurhernieuwing als bedoeld in de artikelen 13 et seq. van de wet op de handelshuurovereenkomsten, die noodzakelijk de wil van de partijen vereist en dus niet alleen uit kracht van de wet geschiedt, doet een nieuwe huur ontstaan, waarvan de voorwaarden door deze partijen of in voorkomend geval door de rechter worden vastgesteld.De rechtsgeldigheid van de nieuwe huur kan bijgevolg niet worden aangetast door een beroep op gebreken waarmee de vorige overeenkomsten zouden zijn behept.
  2. De appelrechters stellen, mede met verwijzing naar het vonnis van de eerste rechter, vast dat: de aanvankelijke handelshuurovereenkomst van 15 oktober 1992 werd gesloten voor een duurtijd van 9 jaar ingaande op 1 februari 1993; deze overeenkomst werd hernieuwd tot en met 31 januari 2011; de gefailleerde vennootschap O-O-O BVBA bij vonnis van 29 september 2009 werd gemachtigd de overeenkomst van huuroverdracht met overdracht van het handelsfonds te sluiten overeenkomstig de ontwerpen die aan de verweerster bij aangetekend schrijven van 6 november 2008 werden medegedeeld; voormelde vennootschap het pand aldus in huur nam met ingang van 29 september 2009; na tijdige huurhernieuwingsaanvraag door deze vennootschap een overeenkomst van handelshuurhernieuwing werd gesloten tot 31 januari 2020.
  3. De middelen die in hun geheel ervan uitgaan dat O-O-O BVBA, die in 2009 als overnemer in de rechten van de overdragende handelshuurder was getreden, gerechtigd is om het door de verweerster of haar rechtsvoorganger beweerde bedrog bij het sluiten van de aanvankelijke handelshuurovereenkomst van 15 oktober 1992 in te roepen, terwijl de aanvankelijke overeenkomst ten tijde van de huuroverdracht reeds het voorwerp was van een huurhernieuwing, kunnen niet worden aangenomen.

Dictum Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep. Veroordeelt de eisers tot de kosten. Bepaalt de kosten voor de eisers op 862,74 EUR.

Op zoek naar een advocaat huurrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK