Kennisbank Huurrecht Handelshuur Cass. 19 september 2013 –…

Cass. 19 september 2013 – Aangezien een ondernemer niet het rustig genot van zijn cliënteel kan verschaffen, kan het cliënteel niet het voorwerp zijn van een huurovereenkomst

Uitspraak van: Hof van Cassatie

Datum van de uitspraak: 19/09/2013

Publicatie: http://www.cass.be

Onderwerp: Aangezien een ondernemer niet het rustig genot van zijn cliënteel kan verschaffen, kan het cliënteel niet het voorwerp zijn van een huurovereenkomst

Samenvatting:

Aangezien een ondernemer niet het rustig genot van zijn cliënteel kan verschaffen, kan het cliënteel niet het voorwerp zijn van een huurovereenkomst.

Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.11.0165. N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de gewestelijk directeur van het Controlecentrum Brasschaat-Wijnegem, met kantoor te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 3, bus 17, eiser, tegen

  1. D G,
  2. N S, verweerders, met als raadsman mr. Kristof Spagnoli, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18, waar de verweerders woonplaats kiezen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 8 maart 2011. Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 21 maart 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd. Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling Eerste middel

  1. Artikel 1709 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat huur van goederen een contract is waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd en tegen een bepaalde prijs die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen.Artikel 1719, 3°, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verhuurder, uit de aard van het contract, zonder dat daartoe enig bijzonder beding nodig is, verplicht is de huurder het rustig genot daarvan te doen hebben zolang de huur duurt.
  2. Aangezien een ondernemer niet het rustig genot van zijn cliënteel kan verschaffen, kan het cliënteel niet het voorwerp zijn van een huurovereenkomst.
  3. De appelrechters die oordelen dat cliënteel wel vatbaar is voor verhuring, verantwoorden hun beslissing niet naar recht. Het middel is gegrond.

Dictum Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over. Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Geert Jocqué, Filip Van Volsem en Bart Wylleman, en op de openbare rechtszitting van 19 september 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Frank Adriaensen. F. Adriaensen B. Wylleman F. Van Volsem G. Jocqué A. Smetryns E. Dirix

Op zoek naar een advocaat huurrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK