Kennisbank Huurrecht Handelshuur Duur en beëindiging van het…

Duur en beëindiging van het handelshuurcontract

Standaard 9 jaar (Art. 3 Handelshuurwet)

Principieel bedraagt de minimumduur van een handelshuurcontract negen jaar. Belangrijk hierbij is dat deze termijn slechts begint te lopen vanaf het moment dat de huurder werkelijk het onroerend goed betrekt en niet vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst. Download hier een gratis model van een handelshuurcontract.

De partijen zijn uiteraard vrij om een langere duur overeen te komen aangezien de handelshuurwet enkel in een minimumduur voorziet. Het huurcontract moet dan wel bij notariële akte worden opgesteld, gezien deze dient te worden overgeschreven op het hypotheekkantoor.

De minimumduur is eveneens van toepassing op de huur van de woonlokalen die deel uitmaken van hetzelfde gebouw wanneer de verhuurder van de woon- en handelslokalen dezelfde is. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer men een huis huurt waarvan de gelijkvloers als winkel wordt ingericht en de verdieping erboven als woning.

Wanneer woonlokalen, of nodige bij lokalen, worden bij gehuurd na de huur van de handelslokalen dan kan deze huurtijd worden beperkt tot de nog lopende huurtijd van de handelslokalen.

Let op! Wanneer men tijdens de loop van de handelshuur het goed onderverhuurd zal deze onderhuur niet langer mogen duren dan de hoofdhuur.

Voor de beëindiging van een handelshuurcontract, bv. wanneer geen huurhernieuwing werd aangevraagd, of de drie huurhernieuwingen zijn uitgeput, wordt het gemeenrechtelijke principe toegepast. Aldus loopt het contract van rechtswege af op het einde van de termijn, zonder dat een opzegging door de verhuurder noodzakelijk is.

Indien de verhuurder de huurder na het einde van de huur echter in het bezit van het pand laat, komt evenwel een nieuwe huur van onbepaalde duur tot stand, die de verhuurder slechts kan beëindigen mits hij ze achttien maanden vooraf opzegt. De huurder heeft op dat ogenblik nog de mogelijkheid om opnieuw een huurhernieuwing aan te vragen.

 

Gezamenlijke voortijdige beëindiging

Partijen kunnen op elk moment bij wederzijds akkoord het handelshuurcontract beëindigen. Hun akkoord dient wel te worden vastgesteld in een authentieke akte of door een verklaring afgelegd bij de vrederechter.

Voor een dergelijke procedure kan u steeds terecht bij de advocaten van Huur-recht.be.

 

Opzeg door de huurder

De huurder kan bij het verstrijken van elke driejarige periode de handelshuur beëindigen. Hiervoor moet hij minstens 6 maanden op voorhand de huur opzeggen door middel van aangetekend schrijven aan de verhuurder (of door middel van deurwaardersexploot). De huurder hoeft geen specifieke reden op te geven voor deze voortijdige opzegging.

Lees hier meer over hoe je de opzeg doet.

 

Opzeg door de verhuurder

De verhuurder kan slechts, bij het verstrijken van elke driejarige periode, het handelshuurcontract beëindigen indien aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

  • Deze mogelijkheid tot voortijdige beëindiging moet uitdrukkelijk voorzien zijn in de huurovereenkomst;
  • De verhuurder of zijn naaste familieleden moet(en) het pand zelf betrekken;
  • De opzeg wordt gegeven minstens 1 jaar voor het verstrijken van de driejarige periode. Dit gebeurt per aangetekend schrijven (of deurwaardersexploot) waarin melding wordt gemaakt van de specifiek reden;

Afhankelijk van welk soort handel er wordt gevoerd zal er aan de huurder eventueel een uitzettingsvergoeding moeten worden betaald.

Op zoek naar een advocaat huurrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK