Kennisbank Huurrecht Handelshuur Huurprijs & indexering

Huurprijs & indexering

Principe

Partijen zijn vrij de huurprijs te betalen, alsook of deze al dan niet op periodieke tijdstippen zal worden aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer. De indexering moet volgens de wet gebeuren en volgens de gezondheidsindex. Wanneer partijen in een periodieke aanpassing van de huurprijs voorzien op basis van de kosten van levensonderhoud dan is die aanpassing onderworpen aan de gemeenrechtelijke regeling van artikel 1727bis §1 BW.

Let op! Indien er geen indexeringsclausule is opgenomen in de huurovereenkomst kunnen partijen dit slechts doen bij de huurvernieuwing na 9 jaar.

Herziening

De handelshuurwet voorziet in artikel 6 de mogelijkheid voor partijen om, bij het verstrijken van elke driejarige periode, de herziening van de huurprijs te vragen aan de vrederechter. Deze vraag tot herziening kan een verhoging maar ook een verlaging van de huurprijs inhouden.

Om de herziening van de huurprijs te vorderen moet eerst aan 3 voorwaarden voldaan zijn:

  • • De normale huurwaarde van het goed moet minstens 15 % hoger of lager liggen dan de in de huurovereenkomst bepaalde, of de laatst bij herziening vastgestelde, huurprijs. De normale huurprijs is dan die huurprijs die een normale gemiddelde burger voor het goed zou geven;
  • • De wijziging in huurwaarde moet het gevolg zij van nieuwe, objectieve omstandigheden die de huurwaarde van een handelspand duurzaam beïnvloeden, maar die niet voorhanden waren bij het bepalen van de huurprijs en zich sedertdien hebben voorgedaan, zodat er geen rekening mee kon worden gehouden bij het bepalen van de huurprijs. De wijziging mag niet te wijten zijn aan het toedoen van de verhuurder of huurder en moet vermoedelijk een invloed blijven uitoefenen gedurende de volledige driejarige periode;
  • • De vordering kan slechts worden ingesteld gedurende de laatste drie maanden van de lopende driejarige periode;

De vrederechter is niet verplicht om de herziening van de huurprijs toe te staan. Hij zal steeds naar billijkheid oordelen, zonder te letten op het gunstig of ongunstig rendement dat uitsluitend aan de huurder is toe te schrijven.

Wanneer de rechter de herziening van de huurprijs toestaat zal de nieuwe huurprijs gelden vanaf de eerste dag van de volgende driejarige huurperiode en vervolgens voor deze hele periode.

Bovenstaande regeling is van dwingend recht wat wil zeggen dat geen van de partijen er voorafgaandelijk in de huurovereenkomst afstand kan van doen.

Op zoek naar een advocaat huurrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK