Kennisbank Huurrecht Pacht Duur en beëindiging van de…

Duur en beëindiging van de pacht

Minimum 9 jaar

Pachtovereenkomsten hebben een minimumduur van 9 jaar en een maximumduur van 99 jaar. Wordt er in de huurovereenkomst toch een kortere duur bepaald dan de minimumduur dan wordt deze van rechtswege, m.a.w., automatisch, op 9 jaar gebracht.

Wanneer de pacht niet tijdig en geldig wordt opgezegd wordt deze telkens automatisch verlengd voor een periode van 9 jaar.

Let op! Elke duurtijd van 9 jaar binnen een pachtovereenkomst noemt men een pachtperiode. Zo telt pachtovereenkomst van 27 jaar bijvoorbeeld 3 pachtperiodes.

Pacht van lange duur

Partijen kunnen overeenkomen om een lange pacht aan te gaan. De minimumduur van een pacht van lange duur is 27 jaar.

Loopbaanpacht

De loopbaanpacht wordt afgesloten voor een vaste duur die gelijk is aan het verschil tussen het ogenblik waarop de pachter vijfenzestig jaar zal zijn en de huidige leeftijd van de kandidaat-pachter. De minimumduur van de vaste duur is 27 jaar.

Beëindiging van de pacht door de verpachter

1.Opzegging door de verpachter om ernstige redenen, bij het verstrijken van de pachtperiode

Bij het verstrijken van elke pachtperiode (negen jaar) kan de verpachter de pachtovereenkomst opzeggen wegens ernstige redenen, dewelke worden opgesomd in artikel 10 van de Pachtwet. Enkele voorbeelden zijn:

  • • Wanneer de verpachter het verpachte goed geheel of gedeeltelijk zelf wil exploiteren of de exploitatie ervan geheel of gedeeltelijk wil overdragen aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.
  • • Wanneer de verpachter een of meer verpachte percelen waarvoor opzegging is gedaan, wil voegen bij percelen die hij aan een andere pachter verpacht, op voorwaarde dat deze handeling noodzakelijk is wegens een onbetwistbaar economisch of familiaal belang en dat de leefbaarheid van het bedrijf van de zittende pachter niet in het gedrang wordt gebracht.
  • • Wanneer de verpachter verscheidene van zijn percelen, die hij aan verschillende pachters verpacht wil omwisselen met het doel om herverkavelde bedrijven te vormen.
  • • Wanneer hij wil verdelen in twee of meer nieuwe bedrijven, hetzij om ernstige economische redenen, hetzij om sociale of familieredenen, zoals de vestiging van jonge gezinnen, het tot stand brengen van kleine landeigendommen, enz., op voorwaarde dat de leefbaarheid van het bedrijf van de zittende pachter niet in het gedrang wordt gebracht.
  • • Wanneer er zich grondige wijzigingen in de samenstelling van het gezin van de pachter voordoen waardoor dat de bedrijfsmogelijkheden van het gepachte goed ernstig bedreigd zijn.
  • • Wanneer de verpachter de percelen wil aanwenden als bouwgrond of als industriegrond, indien de percelen ten tijde van de opzegging deze bestemming hebben.

2.Opzegging door de verpachter op elk moment

De verpachter kan op elk moment de overeenkomst opzeggen wanneer hij een opzegtermijn van 3 maanden in acht neemt omwille van de volgende redenen:

  • • Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op gronden die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst moeten worden beschouwd als bouwgrond of industriegrond.
  • • Wanneer de gronden bouwgrond of industriegrond zijn geworden tijdens de overeenkomst, op voorwaarde dat verpachter dit minstens drie maanden voor het verstrijken van de pachtperiode aan de pachter ter kennisgeeft.
  • • Wanneer het ongebouwde pachtgronden betreft, op het ogenblik van de opzegging, zonder dat er vooraf wegenwerken uitgevoerd moeten worden, beschouwd moeten worden als bouwgronden of wanneer het al dan niet bebouwde gronden betreft die gelegen zijn binnen ontginningsgebieden.
  • • Wanneer de grond bij het woonhuis van de verpachter aansluit, niet groter is dan 20 are en zal worden aangewend voor gezinsdoeleinden.

3.Vorm en inhoud van de opzegging

Om de pachtovereenkomst geldig te kunnen opzeggen moet de opzegging qua vorm en inhoud aan enkele voorwaarden voldoen.

Zo moet de opzegging steeds gebeuren door middel van aangetekend schrijven of een deurwaardersexploot. De sanctie op het niet naleven van deze verplichting is de relatieve nietigheid, d.w.z. dat de pachter deze nietigheid kan inroepen waardoor de opzegging als onbestaande wordt beschouwd.

De opzegging zal ook steeds de juiste, exacte redenen moeten bevatten en dient te vermelden dat wanneer de pachter hiermee niet instemt de geldigverklaring van de opzegging voor de Vrederechter zal worden gevorderd. Hierop staat eveneens de sanctie van de relatieve nietigheid (supra)

Voor enkele van de speciale ernstige redenen moeten er nog bijkomende documenten gevoegd worden aan de opzegging.

Bij een opzegging voor eigen gebruik of door naaste familieleden dienen bij de opzegging de belangrijkste identificatiegegevens van de aanstaande exploitant te worden vermeld.

Indien de opzegging is gedaan om het verpachte goed te gebruiken als bouwgrond of voor industriële doeleinden kan de opzegging slechts gelding worden verklaard na overlegging van een eensluidend verklaard afschrift van de door het bestuur verleende bouwvergunning.

Let op! Wanneer de pachter zijn schriftelijk akkoord met de opzegging niet geeft dan moet de verpachter binnen de 3 maanden na verzending de geldigverklaring verzoeken bij de Vrederechter. Doet hij dit niet dan vervalt de opzegging. Is de opzegging vervallen of niet geldig verklaard? Dan geldt er een wachttermijn van één jaar vooraleer de verpachter een nieuwe opzegging kan doen. Deze wachttermijn bedraagt zelfs 3 jaar indien het verzoek tot geldigverklaring door de Vrederechter wordt afgewezen wegens een ongegronde reden.

4.Sanctie wanneer verpachter na opzegging de opgegeven reden niet vervult

Wanneer de verpachter de pachtovereenkomst heeft opgezegd om een geldige reden maar hij dit voornemen niet vervult, heeft de (ex) pachter in bepaalde gevallen recht op een schadevergoeding en zelfs op een terugkeer naar het gepachte goed.

Wanneer het gepachte goed na de opzeg van de verpachter meer dan zes maanden en minder dan negen jaar zonder gewichtige reden niet wordt geëxploiteerd door degene die als aanstaande exploitant werd aangewezen. Kan de vorige pachter de terugkeer eisen met schadevergoeding, dan wel schadevergoeding alleen.

Indien na opzegging voor het gebruik van het gepachte goed als bouwgrond of voor industriële doeleinden, dit voornemen meer dan zes maanden na de ontruiming van het gepachte goed, zonder gewichtige reden, geen normale uitvoering heeft gekregen, rekening houdende met alle feitelijke omstandigheden, geldt dezelfde sanctie.

Let op! De vordering tot schadevergoeding en terugkeer moet door de pachter worden ingesteld binnen de 3 jaar na het verlaten van het gepachte goed.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK