Kennisbank Huurrecht Pacht Pacht Algemeen

Pacht Algemeen

Toepassing pachtwet

Pacht is een bijzonder huurregime waarbij de verpachter zich tegenover de pachter verbindt om voor een bepaalde periode het genot te verschaffen van een onroerend goed dat hoofdzakelijk voor een landbouwbedrijf wordt gebruikt, en waarvoor de pachter een bepaalde prijs zal betalen.

De pachtwet is van toepassing op alle pachtovereenkomsten.

Van een pachtovereenkomst is sprake wanneer er aan 4 voorwaarden is voldaan:

  • • Het betreft een huurovereenkomst waarin een redelijke prijs is opgenomen die moet worden betaald voor het gehuurde goed.
  • • Het betreft een onroerend goed dat onbebouwd of bebouwd mag zijn
  • • Het onroerend goed wordt hoofdzakelijk gebruikt voor landbouw
  • • Er is een akkoord tussen partijen voor het gebruik van het onroerend goed voor de exploitatie van een landbouwbedrijf

 

Er zijn 5 categorieën die worden uitgesloten door artikel 2 van de Pachtwet:

  • • Onroerende goederen gebruikt voor industriële vetmesterij of fokkerij
  • • “seizoenspacht”
  • • Overeenkomsten betreffende gebruik en genot die gekoppeld zijn aan een arbeidsovereenkomst
  • • Overeenkomsten tussen de exploitant en de eigenaar waarbij bedongen wordt dat partijen een aandeel zullen hebben in de winst en verlies en tevens minstens de helft zullen inbrengen.
  • • Overeenkomsten betreffende fruitopbrengsten van hoogstammige bomen

Schriftelijk (of mondeling)

Een pachtovereenkomst dient volgens artikel 3 van de Pachtwet steeds schriftelijk te worden opgesteld. Aangezien er echter geen sancties voorzien zijn wanneer dit niet het geval is kan er in principe ook sprake van pacht zijn zonder een schriftelijke overeenkomst.

Toch is het steeds aangewezen voor zowel verpachter als pachter om een schriftelijke pachtovereenkomst op te stellen om zo mogelijke bewijsproblemen te vermijden.

Download hier een gratis model pachtcontract.

De pachter kan het bewijs van het bestaan van een pacht leveren met alle middelen van recht en dus ook met getuigen en vermoedens.

Advocaat Pacht

De advocaten van Huur-Recht.be zijn gespecialiseerd in huur, woninghuur, handelshuur en pacht. Zo kunnen wij u onder andere bijstaan bij de opmaak en bemiddeling van een pachtovereenkomst, de indexatie van de pachtprijs of beëindiging van de pacht.

Neem nu vrijblijvend contact op voor een juridische bijstand op maat!

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK