Pachtprijs

Algemeen

Partijen zijn vrij de pachtprijs te bepalen. Evenwel gelden inzake pacht wettelijke maximumgrenzen die worden vastgesteld op basis van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen vermenigvuldigd met een coëfficiënt.

Deze coëfficiënt verschilt per landbouwstreek en provincie en wordt vastgesteld door een provinciale pachtprijzencommissie. De vaststelling gebeurt om de drie jaar en geldt vanaf de dag waarop deze coëfficiënten in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Voorbeeld coëfficiënten Antwerpen (13 december 2016 – 12 december 2019) Gronden

  • Polders: 7,82
  • Zandstreek: 7,10
  • Antwerpen: 10,46 Gebouwen
  • Antwerpen: 10,46

Een overzicht van alle coëfficiënten kan men hier vinden.

Op het jaarlijks aanslagbiljet van de onroerende voorheffing kan u het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen vinden. Voorbeeld:

  • Kadastraal inkomen: 200 euro
  • Coëfficiënt: 7,82
  • Normale pachtprijs: 1564 euro

In bepaalde gevallen kan de vastgestelde maximumpachtprijs verhoogd worden:

  • • Voor pachtovereenkomsten opgesteld bij authentieke akte: o Wanneer de eerste gebruiksperiode 18 jaar bedraagt, mag de toegelaten pachtprijs verhoogd worden met 36 % voor de gronden en met 18 % voor de gebouwen; o Wanneer de eerste gebruiksperiode 21 jaar bedraagt, mag de maximaal toegelaten pachtprijs verhoogd worden met 42 % voor de gronden en 21 % voor de gebouwen; o Wanneer de eerste gebruiksperiode 24 jaar bedraagt, mag de maximaal toegelaten pachtprijs verhoogd worden met 48 % voor de gronden en met 24 % voor de gebouwen; o Wanneer de eerste gebruiksperiode 25 jaar of meer bedraagt, kan de pachtprijs verhoogd worden met 50 % voor de gronden en met 25 % voor de gebouwen; o Na de eerste gebruiksperiode wordt de pachtprijs teruggebracht tot de maximaal toegelaten pachtprijs;
  • • Voor loopbaanpachten mag de maximaal toegelaten pachtprijs verhoogd worden met 50 % voor de gronden en met 25 % voor de gebouwen.

Een minimum pachtprijs wordt niet voorzien in de wet. Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie moet er echter wel een redelijke pachtprijs overeengekomen worden. Indien dit niet zo blijkt te zijn wordt de overeenkomst niet als een pachtovereenkomst beschouwd.

Aanpassing pachtprijs

De pachtprijs kan gedurende de pachtperiode worden aangepast op twee mogelijke manieren.

1.Op basis van nieuw vastgestelde coëfficiënten:

Zowel de verpachter als de pachter kunnen vragen de pachtprijs te herzien. Rekening houdend met de vastgestelde coëfficiënten voor de maximaal toegelaten pachtprijs. Deze herziening moet via aangetekende brief gebeuren. De nieuwe pachtprijs wordt niet met terugwerkende kracht toegepast. Dit wil zeggen dat deze enkel geldt voor de pachten die nog betaald moeten worden.

2.Op basis van de rentabiliteit van de pacht

Beide partijen kunnen bij het verstrijken van elke driejarige periode aan de Vrederechter een herziening van de pachtprijs vragen. Dit op basis van de rentabiliteit van het pachtgoed tijdens de afgelopen drie jaar. Onder rentabiliteit wordt verstaan het rendement dat een normale exploitatie van het goed had kunnen opleveren aan de pachter, rekening houdend met de hoedanigheid van de grond, de marktprijzen van de producten en de aan de exploitatie verbonden lasten. Men dient deze vordering in te stellen gedurende zes maanden na verloop van elke driejarige periode. Deze herziening is dan ook enkel mogelijk indien de pachtprijs ten minste 10 % hoger of lager ligt dan de pachtprijs die geraamd is op grond van de rentabiliteit.

Plaats en tijdstip

Er dient betaald te worden op de plaats die in de overeenkomst wordt vermeld. Deze plaats kan blijken uit een geschrift maar ook uit het feit dat de prijs gedurende bepaalde tijd daar vrijwillig betaald wordt.

Let op! Indien de pachter zich ertoe verbindt de prijs in de woonplaats van de verpachter te betalen, dan dient deze verplichting nagekomen te worden.

Als niet werd overeengekomen waar de pachtprijs dient betaald te worden, kan dit ook in de woonplaats van de pachter betaald worden.

De partijen kunnen het tijdstip van betaling vrij overeenkomen. Indien hierover niets is bepaald in de overeenkomst kan er soms ook sprake zijn van een betaling volgens de plaatselijke gebruiken.

De pachtprijs kan zowel in geld betaald worden als in natura, bijvoorbeeld landbouwproducten die gewonnen worden op het gepachte goed. Ook het leveren van arbeidsprestaties wordt aanvaard.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK