Kennisbank Huurrecht Studentenhuur Duur & Beëindiging van studentenhuur

Duur & Beëindiging van studentenhuur

Vrije duurtijd met verbod op automatische verlenging

De verhuurder en de student zijn vrij om de duurtijd van de huurovereenkomst te bepalen. In de praktijk zijn dit vaak huurcontracten van telkens een jaar.

Artikel 64 van het Vlaams Huurdecreeet stelt thans wel een verbod op stilzwijgende verlenging in. De huurovereenkomst eindigt dus na verloop van de in de overeenkomst vermelde duur en moet niet uitdrukkelijk opgezegd worden door de verhuurder of door de student. Indien de huurder en verhuurder na afloop van het contract verder willen, zullen zij een nieuwe huurovereenkomst moeten sluiten. Zo wordt vermeden dat studenten hun huurovereenkomst uitdrukkelijk moeten opzeggen en dat ze bij niet opzeggen gebonden zijn door een nieuwe huurovereenkomst.

Een clausule van stilzwijgende verlenging wordt door de wet voor niet geschreven gehouden.

Opzeg door de student

Volgens artikel 65 van het Vlaams Huurdecreet kan de student de huurovereenkomst beëindigen:

  1. Voor de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Indien de student de huurovereenkomst beëindigt ten laatste twee maanden voor de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, is geen opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding verschuldigd. Indien de student de huurovereenkomst beëindigt minder dan drie maanden voor de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, is de student een opzeggingsvergoeding van twee maanden huur verschuldigd.
  2. Bij de beëindiging van zijn studies. De student moet dan een bewijs voorleggen van de onderwijsinstelling dat hij zich effectief heeft uitgeschreven. Er geldt een opzeggingstermijn van twee maanden en geen opzeggingsvergoeding.
  3. Bij het overlijden van één van de ouders of een andere persoon die instaat voor het onderhoud van de huurder. Ook dit moet gestaafd worden ten aanzien van de verhuurder met bewijzen. Er geldt een opzeggingstermijn van twee maanden en geen opzeggingsvergoeding.

Beëinding door onderling akkoord of ontbinding

Zonder deze opzegredenen kan een huurovereenkomst voor studenten niet vroegtijdig opgezegd worden. Niet door de student, noch door de verhuurder.

Uiteraard kunnen beide partijen steeds onderling een einde maken aan het contract met een akkoord of voor de rechter de ontbinding van de huurovereenkomst vorderen in geval van grove wanprestatie door de andere contractspartij.

Beëndiging door overlijden

Tot slot wordt de huurovereenkomst automatisch en van rechtswege ontbonden door het overlijden van de huurder. De huurovereenkomst eindigt dan op de eerste dag van de maand die volgt op het overlijden van de huurder.

Deze bepaling vermijdt dat de erfgenamen van de student, meestal de ouders, na het overlijden de huurgelden moeten blijven betalen tot het einde van de huurovereenkomst.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK