Kennisbank Huurrecht Studentenhuur Huurprijs & Indexering voor studenten

Huurprijs & Indexering voor studenten

Huurprijs omvat de kosten en lasten

De verhuurder en de huurder komen in de huurovereenkomst een huurprijs overeen die een vergoeding omvat voor zowel het gebruik van het gehuurde goed door de huurder als alle kosten en lasten, uitgezonderd het verbruik van energie, water en telecommunicatie. (Art. 61 Vlaams Huurdecreet)

Zo wordt vermeden dat verhuurders een lage provisie meedelen bij het ondertekenen van de huurovereenkomst, maar bij de beëindiging een hoge afrekening invorderen.

Het decreet bepaald aldus dat de huurprijs die in de huurovereenkomst wordt overeen gekomen ook alle kosten en lasten moet bevatten, met uitzondering van het verbruik van water, energie en telecommunicatie (telefoon, internet,…).

Hierdoor kunnen studenten een objectieve vergelijking tussen de verschillende verhuurders maken en komen de studenten op het einde van de huurovereenkomst niet voor onaangename afrekeningen te staan.

Indexatie

Als de duur van de huurovereenkomst langer dan een jaar bedraagt, wordt de huurprijs eenmaal per jaar aan de kosten van levensonderhoud aangepast op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, tenzij die aanpassing uitdrukkelijk uitgesloten is.

Als een pand het voorwerp is van opeenvolgende huurovereenkomsten met dezelfde huurder, mag de basishuurprijs niet hoger zijn dan de bij de initiële huurovereenkomst bepaalde huurprijs. De verhuurder mag de huurprijs dus niet zomaar telkens verhogen.

De huurprijs kan enkel worden aangepast indien de normale huurwaarde van het goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden, met ten minste 20% of ten gevolge van werkzaamheden in het gehuurde goed met ten minste 10% is gestegen.

De rechter kan steeds de huurprijs verlagen tot de huurprijs die slechts eisbaar was krachtens de initiële huurovereenkomst, eventueel reeds geïndexeerd, als de verhuurder niet bewijst dat de huurprijs werd vastgelegd conform het eerste lid.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK