Kennisbank Huurrecht Studentenhuur Studentenhuur Algemeen

Studentenhuur Algemeen

a) Inleiding

Voor de inwerkingtreding van het Vlaamse Huurdecreet op 1 januari 2019 waren er geen specifieke regels voor studenten. Deze vielen voordien dus onder het gemene huurrecht. Met het Vlaamse Huurdecreet werden belangrijke regels toegevoegd die voor een minimale bescherming moeten zorgen.

Het gemene huurrecht blijft nog wel van toepassing op die aspecten van de studentenhuur die niet in het Vlaams Huurdecreet worden geregeld.

De regels voor studenten zijn van toepassing op contracten gesloten na 1 januari 2019.

 

b) Toepassingsgebied

De regel over de studentenhuur zijn van toepassing op huurovereenkomsten waarbij de huurder een student is en het gehuurde goed niet met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt. Studenten behouden in principe immers hun hoofdverblijfplaats bij hun ouders.

Enkel wanneer de student geen haardstede meer heeft (geen band meer heeft met zijn ouders) en financieel zelfstandig is, zal hij zijn hoofdverblijfplaats niet meer bij zijn ouders hebben. Als de student in dat geval, met toestemming van de verhuurder, zijn hoofdverblijf in het pand vestigt, zullen de andere bepalingen uit het Vlaams Huurdecreet van toepassing zijn.

Als student wordt gezien iedere persoon die ingeschreven is bij een instelling die voltijds onderwijs aanbiedt, waarvan hij de lessen volgt, of de schoolverlater die de wachtperiode doorloopt. Zo wordt een flexibele definitie ingevoerd die werkbaar is in de praktijk.

 

c) Dwingend recht

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de bepalingen met betrekking tot de huur van studentenhuisvesting van dwingend recht. (Art. 55 Vlaams Huurdecreet)

Dit wil zeggen dat men bij contract niet kan afwijken van de regels, of ze kan uitsluiten.

 

d) Schriftelijk

Artikel 56 van het Vlaamse Huurdecreet neemt artikel 1714bis van het Burgerlijk Wetboek over en bevestigt dat een huurovereenkomst voor studentenhuisvesting steeds schriftelijk moet worden gesloten.

 

e) Andere artikels ook van toepassing voor Studenten

De artikelen 57 e.v. van het Vlaams Huurdecreet bepalen dat de verchillende bepalingen die voor de woninghuur gelden, ook op de studentenhuur van toepassing zijn.

Artikel 57 maakt zo de bepalingen over de plaatsbeschrijving bij huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen integraal van toepassing op huurovereenkomsten voor studentenhuisvesting.

Artikel 58 maakt de bepalingen over de leveringsplicht van de verhuurder, de staat van het goed bij aanvang van de huurovereenkomst en de bijhorende sancties bij huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen integraal van toepassing op huurovereenkomsten voor studentenhuisvesting.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK