Kennisbank Huurrecht Woninghuur na 2019 Huurcontract < 3 jaar

Huurcontract < 3 jaar

Principe

In afwijking van het standaard negenjarige huurcontract, kunnen partijen ook een schriftelijk huurcontract voor een duur die korter dan of gelijk is aan maximum drie jaar. Men noemt dit ook wel het huurcontract van korte duur.

Een schriftelijke huurovereenkomst van korte duur kan wel éénmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, worden verlengd tussen partijen.

De overeenkomst moet verplicht schriftelijk gebeuren. Indien geen geschrift voorhanden is wordt de huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor negen jaar.

Einde?

De korte huurovereenkomst neemt een einde als een van de partijen een opzegging betekend minstens drie maanden voor het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duurtijd.

Bij gebreke aan tijdige opzeg of indien de huurder het gehuurde goed na het eindigen van de termijn zonder verzet van de verhuurder blijft bewonen, wordt de huurovereenkomst automatisch geacht te zijn aangegaan voor de duur van negen jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de aanvankelijke korte huurovereenkomst haar aanvang nam. Vanaf dan gelden de normale opzegregels bij woninghuur en blijven de huurprijs en de andere voorwaarden uit het originele contract van toepassing.

Natuurlijk kunnen partijen ook steeds bij onderling akkoord de overeenkomst beëindigen. Belangrijk is dan wel dat ze het eens zijn over alle modaliteiten, zodat zo’n akkoord best schriftelijk gebeurt.

Opzegginsmogelijkheden

Verhuurder

Voor een schriftelijk huurcontract van maximum drie jaar gelden andere opzeggingsmogelijkheden dan bij het negenjarige contract.

Zo kan de verhuurder het contract niet vroegtijdig opzeggen. Als hij wil dat het contract eindigt op de contractueel bepaalde einddatum dan moet hij bovendien drie maanden voor het verstrijken van de bepaalde duurtijd een opzegbrief sturen aan de huurder.

Huurder

De huurder kan de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Als de huurder de huurovereenkomst vervroegd beëindigt, heeft de verhuurder recht op een vergoeding die gelijk is aan:

  • • anderhalve maand huur als de huurovereenkomst, wordt beëindigd in het eerste jaar;
  • • één maand huur als de huurovereenkomst, wordt beëindigd in het tweede jaar;
  • • een halve maand huur als de huurovereenkomst, wordt beëindigd in het derde jaar

Zolang de huurovereenkomst evenwel niet geregistreerd is na de termijn van twee maanden na de ingang van het contract, zijn de opzeggingstermijn, en de vergoeding, vermeld in het tweede lid, niet van toepassing. De huurder brengt de verhuurder wel op de hoogte van de opzegging, die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.

In tegenstelling tot de Woninghuurwet kan de huurder volgens het Vlaams Woninghuurdecreet wél vroegtijdig opzeggen.

Onderling akkoord

Natuurlijk kunnen partijen ook steeds bij onderling akkoord de overeenkomst beëindigen. Belangrijk is dan wel dat ze het eens zijn over alle modaliteiten, zodat zo’n akkoord best schriftelijk gebeurt.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK