Kosten & lasten

Principe

De kosten en lasten met betrekking tot het gebruik van de gehuurde woning zullen steeds voor rekening van de huurder vallen.

Kosten zijn de uitgaven die de huurder of de verhuurder moet doen om de huurder het volwaardig genot te verzekeren. Bv. water, verwarming, elektriciteit,…

Lasten zijn allerlei belastingen of retributies zoals bijvoorbeeld de milieubelasting, huisvuilbelasting,…

Bij woninghuur dient de onroerende voorheffing door de verhuurder te worden betaald. Deze bepaling is verplichtend. Een contractuele clausule waarin de huurder verplicht wordt de onroerende voorheffing te betalen is dus niet geldig.

Voor de kosten en lasten kunnen partijen kiezen voor een forfaitair of vast bedrag, dan wel of de werkelijke kosten en lasten verschuldigd zullen zijn. Het forfaitair bedrag kan maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks worden bedongen, of voorafgaand de gehele huurperiode worden betaald. Achteraf zal de verhuurder dan geen afrekening meer kunnen opstellen.

Het forfaitair of vast bedrag is de uitzondering. Indien partijen hiervoor opteren nemen zij dit best uitdrukkelijk op in het huurcontract.

Indien men het systeem van de werkelijke kosten en lasten verkiest, zullen tussentijdse provisies worden opgevraagd en volgen latere afrekeningen. De verhuurder zal die afrekeningen maar kunnen opeisen als er aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • • de kosten en lasten stemmen overeen met de werkelijk uitgaven
  • • een afzonderlijke en gedetailleerde rekening werd opgemaakt
  • • de verhuurder leverde de bijpassende bewijstukken aan de huurder
  • • het teveel betaalde werd terugbetaald.

Indien u een gebouw woont dat uit meerdere appartementen bestaat waarvan het beheer wordt waargenomen door éénzelfde persoon, wordt aan de verplichting voldaan zodra de verhuurder aan de huurder een opgave van de kosten lasten bezorgt en aan de verhuurder de mogelijkheid werd geboden om de stukken in te zien bij de natuurlijke persoon thuis of op de maatschappelijke zetel van de firma die het beheer waarneemt.

Voor de duidelijkheid werd door de wetgever een niet-limitatieve lijst opgesteld waaruit blijkt welke kosten aan huurder dan wel verhuurder mogen aangerekend worden.

Meergezinswoning Huurder Verhuurder
1. verbruik water X
2. verbruik stookolie/aardgas X
3. Kosten collectieve
vuilnisinzameling X
4. Schoonmaak onderhoud
gemeenschappelijke delen X
5. verbruik elektriciteit
gemeenschappelijke delen X
6. kleine herstellingen cfr.
Lijst kl. herstellingen X
7. Grote herstellingen X
8. Aankoop/vervangen meters
nutsvoorzieningen X
9. Kosten voor de lift
9.1 periodiek onderhoud 50 % 50%
9.2 Risicoanalyse + inspectie 100 %
9.3 Vervangen grote onderdelen
modernisaties 100 %
10. Kosten syndicus 34 % 66 %
11. conciërge 75 % 25 %
12. Kosten voor algemene
vergadering X
13. Beheerskosten/administratiekost X
14. Investeringen/reservefonds X

Herziening

De partijen kunnen steeds in de loop van hun contract in onderling overleg het forfaitair bedrag herzien of overschakelen naar het systeem van de werkelijke kosten en lasten.

Volgens het Woninghuurdecreet kan bovendien iedere partij op eender welk tijdstip aan de vrederechter vragen om de forfaitair bepaalde kosten en lasten te herzien of om deze om te zetten in werkelijke kosten en lasten. De omzetting in werkelijke kosten en lasten moet technisch of redelijkerwijze mogelijk zijn.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK