Kennisbank Huurrecht Woninghuur na 2019 Renovatiehuurovereenkomst

Renovatiehuurovereenkomst

Principe (Art. 13 WHD)

Partijen kunnen overeenkomen dat de huurder zelf enkele kleine of grote werken in de woning uit zal voeren om het goed in de vereiste staat te brengen of te verbeteren. Hiervoor bestaat een speciaal contract: de ‘huurovereenkomst met renovatie’ of het renovatiecontract.

Een renovatiecontract moet schriftelijk worden gesloten en een duidelijke beschrijving geven van:

 • • de werken die de huurder zal uitvoeren
 • • de termijn die hij daarvoor nodig zal hebben
 • • de tegenprestatie van de verhuurder
 • • de duur van het contract

Bij een renovatiecontract hoeft de woning bij aanvang dus niet te voldoen aan de elementaire vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. (Art. 12 WHD) Echter moet wel voldaan zijn aan volgende bijkomende voorwaarden:

 • • de geplande werken moeten tot doel hebben de onvolkomenheden van de woning op dit vlak te verhelpen
 • • de renovatiewerken moeten precies omschreven zijn
 • • de werken moeten binnen een redelijke termijn van start gaan
 • • de verhuurder mag geen huur vragen tijdens de termijn die overeengekomen is om de renovatiewerken uit te voeren
 • • de termijn moet redelijkerwijs voldoende zijn om de werken uit te voeren

Het is de huurder evenwel verboden om het pand te bewonen indien dit nog gebreken vertoont die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden.

Wanneer de huurder het pand volledig in overeenstemming heeft gebracht met de minimale woonkwaliteitseisen (Art. 12 WHD) vraag hij een conformiteitsattest aan (Art. 7 Vlaamse Wooncode)

Tegenprestatie verhuurder

De verhuurder moet zich als tegenprestatie verbinden tot één van volgende tegenprestaties:

 • • de huurprijs verminderen of kwijtschelden
 • • afzien van het recht om een herziening van de huurprijs te vragen
 • • afzien van het recht de huurovereenkomst te beëindigen door opzegging voor een bepaalde periode (die de negen jaar kan overstijgen)

Einde werken

Nadat de werkzaamheden zijn voltooid zal er op verzoek van de meest gerede partij (= de partij die er het meeste belang bij heeft) worden overgegaan tot oplevering van de werken, op tegenspraak.

Let op! Het is belangrijk dat deze oplevering op tegenspraak, in aanwezigheid van alle partijen gebeurd om eventuele latere betwistingen en bewijsproblemen te vermijden.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK