Kosten & lasten

Principe

De partijen zijn vrij in het huurcontract te bepalen welke kosten en lasten door de verhuurder en welke door de huurder worden gedragen.

Kosten zijn de uitgaven die de huurder of de verhuurder moet doen om de huurder het volwaardig genot te verzekeren. Bv. water, verwarming, elektriciteit,…

Lasten zijn allerlei belastingen of retributies zoals bijvoorbeeld de milieubelasting, huisvuilbelasting,…

Bij woninghuur dient de onroerende voorheffing door de verhuurder te worden betaald. Deze bepaling is verplichtend. Een contractuele clausule waarin de huurder verplicht wordt de onroerende voorheffing te betalen is dus niet geldig.

Voor de kosten en lasten kunnen partijen kiezen voor een forfaitair of vast bedrag, dan wel of de werkelijke kosten en lasten verschuldigd zullen zijn. Het forfaitair bedrag kan maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks worden bedongen, of voorafgaand de gehele huurperiode worden betaald. Achteraf zal de verhuurder dan geen afrekening meer kunnen opstellen.

Het forfaitair of vast bedrag is de uitzondering. Indien partijen hiervoor opteren nemen zij dit best uitdrukkelijk op in het huurcontract.

Indien men het systeem van de werkelijke kosten en lasten verkiest, zullen tussentijdse provisies worden opgevraagd en volgen latere afrekeningen. De verhuurder zal die afrekeningen maar kunnen opeisen als er aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • • de kosten en lasten stemmen overeen met de werkelijk uitgaven
  • • een afzonderlijke en gedetailleerde rekening werd opgemaakt
  • • de verhuurder leverde de bijpassende bewijstukken aan de huurder
  • • het teveel betaalde werd terugbetaald

Herziening

De partijen kunnen steeds in de loop van hun contract in onderling overleg het forfaitair bedrag herzien of overschakelen naar het systeem van de werkelijke kosten en lasten.

Volgens de Woninghuurwet kan bovendien iedere partij op eender welk tijdstip aan de vrederechter vragen om de forfaitair bepaalde kosten en lasten te herzien of om deze om te zetten in werkelijke kosten en lasten. De omzetting in werkelijke kosten en lasten moet technisch of redelijkerwijze mogelijk zijn.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK