Kennisbank Incasso Algemeen Hoe betwist of protesteer je…

Hoe betwist of protesteer je een factuur?

indicatieve tabel

Het gebeurt meer dan eens. Je ontvangt een factuur waarmee je het niet eens bent. Zulks omdat de werken niet goed werden uitgevoerd, de foute tarieven werden gehanteerd, of … Maar hoe protesteer je zo’n factuur?

 

Protesteren als particulier of als onderneming?

Om te bepalen hoe men een factuur moet protesteren of betwisten, moet eerst bepaald worden onder welke rechtsregels het protest valt.

Op particulieren of consumenten zijn immers andere regels van toepassing als bij facturen tussen ondernemingen.

Bij particulieren zijn de bewijsregels van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Dat betekent dat de factuur op zich van mindere bewijswaarde is.

Als particulier heeft u geen verplichting om te reageren tegen een factuur. Althans bestaat er geen vermoeden in de wet dat wanneer u niet reageert u de factuur zonder meer aanvaard. (zie verder.) Het niet protesteren van de factuur kan dus niet als enige bewijsmiddel worden gebruikt tegen iemand die geen onderneming is.

Dit neemt niet weg dat u best toch steeds reageert of protesteert indien u niet akkoord gaat met de inhoud van een factuur. Zo kan het bestaan van een verbintenis onder de 375 EUR met alle middelen van recht bewezen worden, inclusief vermoedens en getuigen. Is er een factuur waarvan de verzender kan bewijzen dat u u ze als particulier ontvangen heeft, dan kan de rechter daaruit mogelijke gevolgen trekken.

Voor verbintenissen boven de 375 EUR is evenwel een schriftelijk bewijs nodig. Volgens de wet moet de verzender van de factuur dus een overeenkomst bewijzen waarop de factuur betrekking heeft. Dat kan een mondelinge of een schriftelijke overeenkomst zijn. Slaagt de verzender er niet in om de overeenkomst te bewijzen, kan de factuur worden afgewezen door de rechter.

Daarop bestaat echter wel een uitzondering: het begin van bewijs door geschrift. Is er een stuk dat door u ondertekend is, dan kan de rechter dit aanvaarden, zelfs al is er geen formele overeenkomst of contract.

 

Factuur protesteren tussen ondernemingen

Het protesteren van een factuur wordt niet uitdrukkelijk geregeld in de wet. Belangrijk is  Art. 1348bis BW. Dat het oude artikel 25 van het Wetboek van Koophandel vervangt.

 Art. 1348bis. Bewijs door en tegen ondernemingen.
§ 1. Bewijs kan tussen ondernemingen of tegen ondernemingen, zoals omschreven in artikel I.1, eerste lid, van het Wetboek van economisch recht worden geleverd door alle middelen van recht, tenzij de wet anders bepaalt.

Het eerste lid is niet van toepassing op de ondernemingen wanneer zij voornemens zijn te bewijzen tegen een partij die geen onderneming is. Partijen die geen onderneming zijn en die tegen een onderneming wensen te bewijzen, kunnen alle middelen van recht gebruiken.
Het eerste lid is evenmin van toepassing tegen natuurlijke personen die een onderneming uitoefenen, ter zake van het bewijs van rechtshandelingen die kennelijk vreemd zijn aan de onderneming.
§ 2. De boekhouding van een onderneming kan door de rechter aangenomen worden om als bewijs te dienen tussen ondernemingen.
De boekhouding van een onderneming levert geen bewijs op tegen personen die geen onderneming zijn, behoudens de bepalingen inzake de eed.
De boekhouding van een onderneming levert bewijs op tegen haar. De boekhouding mag niet ten nadele van de onderneming worden gesplitst.
§ 3. De rechter kan, op verzoek of ambtshalve, in de loop van een geding de openlegging bevelen van het geheel of van een gedeelte van de boekhouding van een onderneming betreffende het te onderzoeken geschil. De rechter kan daarbij maatregelen opleggen om de vertrouwelijkheid van de desbetreffende stukken te vrijwaren.
§ 4. Een door een onderneming aanvaarde factuur levert bewijs op tegen deze onderneming.

 

De 4e paragraaf van dit wetsartikel is doorslaggevend en toont het belang van een protest tussen ondernemingen. Een aanvaarde factuur kan immers een koop-verkoop bewijzen. Door de rechtspraak is de toepassing van deze regel uitgebreid tot alle soorten overeenkomsten.

Het aanvaarden van een factuur kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend. Door de rechtspraak wordt wat dat laatste betreft aanvaard dat een factuur stilzwijgend aanvaard wordt wanneer deze niet op korte termijn wordt betwist of geprotesteerd.

Wat is een korte termijn? Ook dat staat niet uitdrukkelijk in de wet. De termijn is te beoordelen in de omstandigheden van de zaak: wat zijn de gebruiken tussen de partijen of in de sector? Gaat het om facturen van goederen of diensten die elkaar snel opvolgen?

 

Hoe protesteer je een factuur?

Protesteer niet telefonisch. Dit heeft geen enkele bewijswaarde en zal u later ook niet kunnen aantonen in de Rechtbank.

Om bewijsproblemen te vermijden, protesteert u dus best steeds schriftelijk. Zet ook goed uiteen waarom u niet akkoord kan gaan met de factuur.

U kan het protest schrijven via aangetekende brief, maar ook e-mails worden aanvaard in handelszaken. Tip: vraag een ontvangst- of leesbevestiging bij het verzenden van de e-mail.

Hulp nodig bij het opmaken van een protest of bij een lopende betwisting? Wij helpen u graag verder.

Op zoek naar een advocaat incasso?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK