Kennisbank Incasso Algemeen Hoe onbetwiste facturen innen?

Hoe onbetwiste facturen innen?

Onbetaalde facturen brengen mogelijks de continuïteit van de onderneming in het gedrang en zijn vaak dan ook een van de grootste frustraties van ondernemers. Evenwel is het niet altijd even duidelijk hoe men onbetaalde facturen het best invordert: een incassobureau of een advocaat, buitengerechtelijk, via de gerechtsdeurwaarder of toch maar via de Rechtbank?

 

B2B of B2C?

Vooreerst is er een belangrijk verschil naargelang de hoedanigheid van de debiteur of schuldenaar. Indien de schuldenaar een particuliere klant betreft er immers andere tal van beschermde wetgeving van toepassing voor de consument. Indien de onbetaalde factuur kadert in een B2B relatie is dat anders. In dat geval kan u mogelijks ook eerst beroep doen op de IOS-procedure via de gerechtsdeurwaarder.(Zie verder)

 

Betwiste vs. Onbetwiste facturen

Een andere belangrijke vraag is of de factuur tijdig geprotesteerd werd door de schuldenaar. Dit is vooral van belang in een B2B relatie, waar de Belgische rechtspraak unaniem aanneemt dat het niet-protesteren van de factuur binnen een redelijke termijn de aanvaarding ervan oplevert. (Zie bv. Cass. 29 april 2004) De klant kan voor de rechtbank evenwel nog met alle middelen trachten te bewijzen dat zijn stilzwijgen niet kan worden uitgelegd als een aanvaarding.

Indien de factuur betwist werd, bijvoorbeeld omdat de werken niet volledig werden uitgevoerd of de goederen niet geleverd, zal enkel de rechter over het verschuldigd karakter kunnen oordelen. In dat geval spreken we al sneller van een hele gerechtelijke procedure in plaats van een incasso of invordering.

 

Aanmaning

Vooraleer uw debiteur met alle middelen aan te vallen is het aangewezen, gelet op de uitvoering ter goeder trouw van contracten (Art. 1134 BW) om de debiteur daar schriftelijk toe ingebreke te stellen. Enerzijds is dit belangrijk voor het behouden van de goede handelsrelatie, anderzijds kan het zijn dat uw debiteur de factuur eenvoudigweg over het hoofd heeft gezien en de niet betaling op een vergissing berust.

De aanmaning is niet vereist opdat moratoire intresten verschuldigd zouden zijn, deze beginnen behoudens andersluidend contractuele bepalingen immers automatisch te lopen zodra de betalingstermijn verstreken is.

 

Advocaat of incasso bureau?

Vele ondernemers denken bij het innen van onbetaalde facturen in de eerste plaats aan een incasso bureau. De perceptie bestaat immers dat advocaten vaak de duurdere oplossing zijn.

Hoewel de tarieven tegenwoordig tussen beiden al erg competitief zijn, is het grootste verschil dat bij gebreke aan vrijwillige betaling door de debiteur aan het incassobureau, dit bureau op haar beurt enkel nog kan doorverwijzen naar een advocaat voor een gerechtelijke procedure. Immers kunnen zij die procedure zelf niet voeren. Door deze doorverwijzing dient het dossier dan vaak alsnog te worden geopend door een advocaat en hadden kostbare tijd en/of incasso kosten kunnen worden vermeden.

Bovendien kunnen incasso bureaus enkel optreden voor niet-betwiste facturen. Immers dient de rechter te oordelen in geval van betwisting en heeft u inderdaad opnieuw … een advocaat nodig.

 

Kosten? No cure-no pay?

Hoewel de rol van incassobureaus dus eerder beperkt blijft, werken zij vaker op basis van het no-cure-no-pay systeem. Kan de factuur niet geind worden? Dan betaald u ook geen kosten. Advocaten daarentegen mogen deontologisch gezien op heden niet uitsluitend op basis van dit principe werken en zullen in principe steeds een minimum bedrag moeten aanrekenen.

Indien de factuur alsnog via de rechtbank dient geind te worden, dan zijn uw gerechts- en advocatenkosten meestal ook gedekt door het schadebeding of de rechtsplegingsvergoeding.

In principe zullen (een groot deel van) de kosten dus gedragen worden door de wanbetaler en loont het nog steeds de moeite om ook kleine, niet-betwiste, facturen door uw advocaat te laten innen.

 

Proces-economisch verantwoord?

Een belangrijke vraag die evenwel best gesteld word vooraleer zomaar een procedure op te starten is of de debiteur nog vermogend is. Anders worden kosten al vaak op het sterfhuis. In B2B relaties kan men de jaarrekening van de vennootschap desgevallend raadplegen in de balanscentrale. Voor consumenten is dit moeilijker in te schatten. 

 

Ongeprotesteerde factuur B2B? De IOS-procedure via de gerechtsdeurwaarder.

De IOS-procedure of ‘Invordering onbetwiste geldschulden’ geeft gerechtsdeurwaarders de mogelijkheid om zonder vonnis van de rechtbank uw onbetwiste onbetaalde facturen te innen.

Die procedure geldt evenwel alleen voor onbetaalde facturen binnen een B2B relatie. Is uw klant een particulier? Dan kan u geen beroep doen op deze procedure. Bovendien moet u toch nog naar de rechtbank stappen als uw klant tijdens de minnelijke procedure uw (onbetwiste) factuur alsnog betwist.

 

Besluit

Het innen van onbetaalde facturen innen is vaak maatwerk. Voor sommige debiteuren is een aanmaning al voldoende, voor anderen is een procedure nodig. In tegenstelling tot een incassobureau kan een advocaat beide. De advocaat zal inschatten via welke weg hij de factuur het snelst met succes kan invorderen.

Op zoek naar een advocaat incasso?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK