Kennisbank Jeugdrecht Algemeen HERGO: herstelgericht groepsoverleg

HERGO: herstelgericht groepsoverleg

hergo: herstelgericht groepsoverleg

In de wereld van opgroeien en leren zijn conflicten een onvermijdelijk onderdeel van het proces. Voor minderjarigen kan het omgaan met conflicten echter bijzonder uitdagend zijn, omdat ze vaak nog niet beschikken over de emotionele en sociale vaardigheden om conflicten op een constructieve manier op te lossen. Een van die methoden is HERGO, specifiek ontworpen om minderjarigen te helpen bij het oplossen van conflicten op een empathische en constructieve manier.

 

Wat is een HERGO?

Een herstelgericht groepsoverleg (Hergo) is een overleg op niveau van de jeugdrechter of jeugdrechtbank tussen de minderjarige verdachte of delictpleger, het slachtoffer, hun sociale omgeving en alle dienstige personen.

Tijdens dit overleg gaan de jongere, zijn ouders en steunfiguren op zoek naar een constructieve oplossing voor de gevolgen van het jeugddelict (zowel materieel als relationeel). Het slachtoffer, de consulent van de sociale dienst jeugdrechtbank, de advocaat en de politie worden hierbij betrokken. Een onpartijdige bemiddelaar modereert het groepsoverleg en zorgt dat de vier principes worden gerespecteerd: vrijwilligheid, meerzijdige partijdigheid, vertrouwelijkheid en transparantie.

 

Waarom HERGO?

Een HERGO kan worden opgelegd door het parket of de jeugdrechtbank. Het is een alternatieve manier voor conflictoplossing.

HERGO kan een positieve ervaring zijn, zowel voor het slachtoffer als de jongere. Ze krijgen de kans om te komen tot een oplossing voor de gevolgen van een feit. Slachtoffers krijgen de kans om aan de betrokken jongere duidelijk te maken hoe de feiten hen raakten en beïnvloedden. Ze krijgen een actieve rol in de zoektocht naar herstel. Het geeft jongeren de kans om verantwoordelijkheid op te nemen en iets goed te maken naar het slachtoffer toe.

 

Verloop van een HERGO

Om te weten of de jongere én slachtoffer willen deelnemen, wordt er eerst een apart gesprek met hen gevoerd door een HERGO-bemiddelaar. Als iedereen wil deelnemen, wordt er gezocht naar een plaats en datum voor de bijeenkomst.

In het eerste deel van de bijeenkomst staat het gesprek centraal. Het slachtoffer maakt duidelijk wat de feiten betekend hebben en wat de gevolgen hiervan zijn (geweest). Door een ontmoeting met de jongere komt het slachtoffer meer te weten over de jongere en zijn achtergrond en kan hij antwoorden krijgen op zijn vragen. De jongere krijgt de kans om te luisteren naar en begrijpen wat de gevolgen zijn van zijn gedrag en acties.

Het tweede deel gaat over herstel. De jongere gaat zelf op zoek naar een oplossing om zijn fout zo goed mogelijk te herstellen. Zo neemt hij verantwoordelijkheid op voor de feiten en doet hij een voorstel om herhaling in de toekomst te vermijden. Het slachtoffer wordt actief betrokken in het zoeken naar een oplossing.

De ouders en steunfiguren worden ook aangesproken om de jongere te steunen in het zoeken naar vormen van herstel. De jongere en zijn/haar context krijgen daarom tijd voor privé-overleg. Ze zonderen zich af en de jongere stelt een intentieverklaring op. Dit is een actieplan waarin de jongere concrete voorstellen doet.

Deze voorstellen zijn niet alleen naar het slachtoffer en de maatschappij gericht, maar ook naar de toekomst toe. Het voorstel wordt met het slachtoffer en de moderator besproken.

Deze intentieverklaring wordt aan de jeugdrechter overhandigd en als die akkoord gaat, kan de jongere het plan uitvoeren. De verwijzende instantie (parket of jeugdrechtbank) zal altijd op de hoogte worden gebracht van het verloop van de maatregel of het voorstel. Het niet afronden, niet deelnemen of vroegtijdig stopzetten van de maatregel/voorstel zal dus ook gemeld worden aan het parket of de jeugdrechtbank.

Voor meer informatie of bijstand tijdens een HERGO, kan u uiteraard steeds terecht bij één van onze jeugdadvocaten.

Op zoek naar een advocaat jeugdrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK