Kennisbank Kooprecht Algemeen Koper te goeder trouw –…

Koper te goeder trouw – revindicatie

koper te goeder trouw

Gestolen goederen worden vaak later doorverkocht. Wat gebeurt er als de koper te goeder trouw is? Kan je dan als vorige eigenaar je goederen zomaar terugvorderen via een revindicatie?

 

Onmiddellijke verkrijging te goeder trouw van roerende goederen

Het (Nieuwe) Burgerlijk Wetboek schrijft in art. 3.28 dat wanneer de koper ter goeder trouw een roerend goed koopt van iemand die er niet over kon beschikken, hij titularis wordt van dat recht, zodra hij ongestoord en ondubbelzinnig bezit verkrijgt.

De eigenaar die dat goed heeft verloren of van wie het werd gestolen, kan het slechts terugvorderen gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de dag van het verlies of de diefstal. Hij moet dus binnen de drie jaar een revindicatie vordering inleiden via de Rechtbank.

Dit wil dus zeggen dat de eigenaar die dat goed heeft verloren of van wie het werd gestolen het goed steeds kan terugvorderen wanneer hij bewijst dat de nieuwe titularis niet te goeder trouw kocht.

 

Art. 3.28 NBW Onmiddellijke verkrijging te goeder trouw van roerende goederen

§ 1. Hij die onder bezwarende titel, te goeder trouw, een zakelijk recht verkrijgt op een roerend goed van een persoon die er niet over kon beschikken, wordt titularis van dat recht, van zodra hij het ongestoord en ondubbelzinnig bezit verkrijgt.

De titularis van een zakelijk recht die een roerend goed heeft verloren of van wie een roerend goed werd gestolen, kan dat goed evenwel terugvorderen tegen de in het eerste lid bedoelde bezitter gedurende een vervaltermijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag van het verlies of de diefstal; dat recht op terugvordering bestaat niet voor de wettelijke betaalinstrumenten.

§ 2. Hij die onder bezwarende titel, te goeder trouw, een zakelijk recht verkrijgt op een schuldvordering van een persoon die er niet over kon beschikken, wordt titularis van dat recht, van zodra er kennis van is gegeven aan de gecedeerde schuldenaar.

 

Wat is te goeder trouw?

Hoewel verschillende artikelen van het Belgische Burgerlijk wetboek verwijzen naar de goede trouw, bevat het Belgische Burgerlijk Wetboek geen definitie.

In de Rechtsleer wordt onderscheid gemaakt tussen subjectieve goede trouw en objectieve goede trouw. Subjectieve goede trouw houdt in, dat de persoon vanuit zijn wetenschap en beweegredenen te goeder trouw handelt. Objectieve goede trouw houdt in dat een persoon slechts te goeder trouw wordt geacht indien een normaal voorzichtige en redelijk handelende persoon onder gelijke omstandigheden tot dezelfde handeling gekomen zou kunnen zijn.

In het kader van gestolen of verloren goederen wordt de bezitter wettelijk vermoed te goeder trouw te zijn. Het is aan de eigenaar die dat goed heeft verloren of van wie het werd gestolen om het tegendeel te bewijzen, door bv. aan te tonen dat de nieuwe bezitter kennis had dat het goed gestolen was op het moment dat hij het kocht.

 

Wat met de vruchten en opbrengsten?

De tot teruggave gehouden bezitter van een zaak mag de vruchten en opbrengsten behouden die het recht dat hij bezat hem wettelijk of bij contract verleent, indien zij te goeder trouw werden verkregen:

Art. 3.29 NBW Vruchten en opbrengsten

De tot teruggave gehouden bezitter van een zaak mag de vruchten en opbrengsten behouden die het recht dat hij bezat hem wettelijk of bij contract verleent, indien zij te goeder trouw werden verkregen. Hij behoudt ze zonder enige vergoeding voor de gemaakte kosten.

De bezitter die titularis is geworden van het recht dat hij door een oorspronkelijke wijze van verkrijging bezit, moet de te kwader trouw verkregen vruchten niet afdragen. Hij moet echter wel de te kwader trouw in ontvangst genomen opbrengsten, of de tegenwaarde ervan, afdragen.

 

Gestolen of verloren goederen snel terugvinden

Gelet op het bovenstaande heeft de eigenaar die zijn goederen verliest, of van wie ze gestolen worden, slechts beperkte mogelijkheden tot recuperatie. In het Belgische Recht speelt de tijd (3 jaar) daar ook een belangrijke rol. Wanneer uw goederen gestolen of verloren werden doe je dus best zo snel mogelijk aangifte bij de politie, de verzekeraar, … Voor verschillende goederen zijn er ook online initiatieven om gestolen goederen terug te vinden. Zie bv.:

Op zoek naar een advocaat kooprecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK