Kennisbank Strafrecht Misdrijven CORONA GAS-boetes: de procedure

CORONA GAS-boetes: de procedure

Corona GAS-boetes

Inbreuken op de corona maatregelen kunnen sinds kort ook bestuursrechtelijk gesanctioneerd worden. Hierdoor zijn  ook gemeentelijke ambtenaren bevoegd om administratieve geldboetes uit te schrijven bij overtredingen. Ook bij het versoepelen van de maatregelen zal handhaving noodzakelijk  blijven. Hoeveel bedraagt nu juist zo een GAS-boete? En wat is de procedure die gevolgd wordt?

 

Wie, hoeveel en welke procedure?

Per inbreuk op een coronamaatregel kan een administratieve geldboete ten bedrage van € 250,00 kan worden uitgeschreven. De overtreder dient steeds meerderjarig te zijn.

 

De procedure die gevolgd wordt blijft dezelfde zoals deze reeds bestond voor de GAS-boetes.

Vaststelling inbreuk

Na vaststelling van een inbreuk beschikt de sanctionerend ambtenaar over 15 dagen om de overtreder hierover aan te schrijven per gewone brief. Dit schrijven dient een beschrijving van de feiten, de datum en de hoogte van de geldboete te bevatten. Vervolgens beschikt de overtreder over 30 dagen om de GAS-boete te betalen.

Verweer

Ben je niet akkoord met de GAS-boete? Tijdens de eerste periode van 30 dagen kan de overtreder zijn eventuele verweermiddelen per gewone brief  aan de ambtenaar overmaken en verzoeken om gehoord te worden aangaande de feiten. Indien het verweer niet gegrond wordt geacht wordt de overtreder hiervan op de hoogte gebracht. Vanaf dit ogenblik beschikt de overtreder over een nieuwe termijn 30 dagen om de geldboete te betalen. Wordt het verweer gegrond geacht zal de GAS-boete niet langer verschuldigd zijn.

Herinnering en dwanguitvoering

In de hypothese dat er geen verweer werd ingediend en de GAS-boete niet werd betaald binnen de eerste termijn van 30 dagen wordt er eerst een herinnering opgestuurd met uitnodiging tot betaling. Vanaf het moment van de herinnering beschikt de overtreder opnieuw over een laatste betalingstermijn van 30 dagen. Wordt er niet betaald binnen de 30 dagen is dwanguitvoering via de gerechtsdeurwaarder mogelijk, tenzij er tijdens deze periode beroep wordt ingesteld tegen de GAS-boete.

Indien u de GAS-boete, na een ongegrond verklaard verweer, niet binnen de vooropgestelde nieuwe termijn van 30 dagen betaald, kan worden overgegaan tot dwanguitvoering. Tenzij er tijdens deze periode een beroep werd ingesteld tegen de GAS-boete.

 

Onmiddellijke inning

Een GAS-boete kan enkel onmiddellijk worden geïnd door de politiediensten en met akkoord van de overtreder zelf. Deze moet immers eerst op de hoogte worden gebracht van al zijn rechten waarna hij op geïnformeerde wijze moet instemmen met de onmiddellijke betaling van de GAS-boete. Anno 2020 gebeurt deze onmiddellijke inning via een bankkaart, op een mobiele betaalterminal, of via een smartphone. Indien onmiddellijk wordt betaald zal aan de overtreder verder niets meer ten laste worden gelegd.

 

Beroep politierechtbank

Binnen een termijn 30 dagen na de kennisgeving van de inbreuk kan men beroep aantekenen bij de territoriaal bevoegde politierechtbank. U zal vervolgens opgeroepen worden om u op de openbare terechtzitting te verweren op de feiten die u ten laste worden gelegd. De politierechter zal uw verdediging aanhoren en beslissen over de verschuldigdheid, wettelijkheid en over de proportionaliteit van de GAS-boete. De politierechter kan de GAS-boete hervormen of bevestigen.

De overtreder kan binnen een termijn van een maand na kennisgeving van de beslissing van de sanctionerende ambtenaar beroep aantekenen bij de politierechtbank. De rechter zal oordelen over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de opgelegde geldboete. Hij kan de beslissing van de sanctionerende ambtenaar bevestigen, dan wel herzien.

 

Versoepeling maatregelen

Inmiddels is duidelijk het coronavirus nog een hele tijd effect zal hebben op onze samenleving en onze wijze van leven. Hoewel de maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus met mondjesmaat versoepeld worden zullen zij niet volledig verdwijnen en zelfs essentieel worden in de exit-strategie. Er wordt dan ook verwacht dat wanneer de ‘lockdown light’ eindigt, en de mensen terug mogen buiten komen, de versoepelde maatregelen verder zullen worden gehandhaafd met GAS-boetes.

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK