Kennisbank Strafrecht Misdrijven Druggebruik en -verkoop op festivals:…

Druggebruik en -verkoop op festivals: wat zijn de gevolgen?

Tijdens het eerste weekend werden op het dancefestival Tomorrowland, editie 2019, 231 festivalgangers betrapt op drugsbezit voor eigen gebruik. Daarnaast werden ook 24 dealers opgepakt, waarvan er 3 nog steeds in de cel zitten. De cijfers liggen in lijn met die van 2018, waar in twee weekends 63 drugsdealers gevat werden en 430 festivalgangers betrapt werden met een gebruikershoeveelheid.

Wat zijn nu de mogelijke gevolgen voor deze druggebruikers en drugsdealers? Belangrijk om weten is dat elk geval specifiek is, en de veiligheids-, politie- en parketdiensten steeds een individuele beslissing moeten nemen geval per geval.

1. Drugsbezit

a) De inbeslagname

Aangezien het bezit van drugs in België altijd en overal verboden is, kan je er alleszins zeker van zijn dat je gebruikershoeveelheid drugs zal worden afgenomen wanneer deze bij een controle opgemerkt wordt.

b) Verlies van toegang tot het festival

In vele gevallen zal het festivalbandje van de drugsbezitter afgenomen worden. Dit betreft evenwel een interne maatregel die van organisator tot organisator kan verschillen. Er bestaat geen enkele verplichting toe, maar vele festivalorganisators zullen deze ‘policy’ aannemen om zich te profileren anti-druggebruik (zie bijvoorbeeld de ‘zero tolerance policy‘ van Tomorrowland).

c) De minnelijke schikking

Aangezien het bezit van drugs in België altijd en overal strafbaar is, kan het Openbaar Ministerie in principe elke drugsbezitter strafrechtelijk vervolgen. Meestal wordt in de praktijk evenwel een minnelijke schikking voorgesteld, die de strafvervolging doet vervallen. Men zal een uitnodiging tot betaling ontvangen, bijvoorbeeld van €75 voor softdrugs en €150 voor harddrugs. Wanneer deze betaald wordt, zal het Openbaar Ministerie de betrokkene niet dagvaarden om te verschijnen voor de Correctionele Rechtbank.

d) De strafrechtelijke vervolging

Zoals hierboven reeds vermeld, kan het Openbaar Ministerie in theorie elke drugsbezitter strafrechtelijk vervolgen, voor inbreuken op de drugswetgeving. (Wet van 24 februari 1921) Wanneer geen minnelijke schikking wordt voorgesteld, of deze wordt niet betaald, zal de Procureur des Konings een dagvaarding uitbrengen met uitnodiging om te verschijnen voor de Correctionele Rechtbank. Deze Rechtbank kan een heel arsenaal aan straffen opleggen, tot zelfs gevangenisstraffen en zware geldboetes. In dit geval is het altijd raadzaam een advocaat onder de arm te nemen.

2. Drugsverkoop

a) De inbeslagname

In het geval van drugsverkoop zal de inbeslagname veel verder kunnen gaan dan enkel het afnemen van de betrokken verdovende middelen. Alle zaken die iets te maken kunnen hebben met de verkoop, kunnen in beslag genomen worden: drugs, geld, gsm’s, gripzakjes, weegschalen, voertuigen, …

Deze inbeslagnames kunnen duren zolang het onderzoek loopt. In een latere fase voor de rechtbank, kan de Procureur des Konings de verbeurdverklaring ervan vragen, wat betekent dat de goederen niet worden teruggegeven maar aan de Staat toekomen. De wetgever gaat echter nog verder en laat ook de verbeurdverklaring toe van vermogensvoordelen. Alle winst die men genereert uit het plegen van strafbare feiten, kan afgenomen worden.

b) De arrestatie

Wanneer men verdacht wordt van het verkopen van drugs, kan de politie overgaan tot arrestatie van de verdachte. Dit wil zeggen dat men van zijn vrijheid wordt benomen, en dus niet meer kan gaan en staan waar men wil. Dit kan gebeuren zonder tussenkomst van een magistraat, voor een maximale duur van 48 uren en voor zolang nodig voor het onderzoek. Wanneer men iemand langer dan 48 uren wil opsluiten, zal er echter een onderzoeksrechter aan te pas moeten komen.

c) De aanhouding door de onderzoeksrechter

Wanneer de Procureur des Konings van mening is dat een langer of verregaander onderzoek zich opdringt, of wanneer de aanhouding van de verdachte noodzakelijk is, kan deze een onderzoeksrechter vorderen. Die onderzoeksrechter kan binnen de 48 uren na de vrijheidsbeneming, maar pas nadat hij de verdachte verhoord heeft, beslissen om deze aan te houden en naar de gevangenis te sturen. Ondertussen kan verder onderzoek gebeuren naar de draagwijdte van de drughandel via allerlei onderzoeken zoals getuigenverhoren, telefonie-onderzoek, …

d) De strafrechtelijke vervolging

Wanneer het Openbaar Ministerie van mening is dat er voldoende bezwarende elementen zijn van drughandel, zal het de verdachte dagvaarden om voor de Correctionele Rechtbank te verschijnen. Hierbij maakt het niet uit of de verdachte voordien werd gearresteerd of aangehouden. Ook personen die nooit werden gearresteerd kunnen later vervolgd worden.

In de praktijk stellen wij vast dat de ‘kleinere’ drugsdealers gearresteerd worden, verhoord worden, en nadien terug worden vrijgelaten. Zij ontvangen echter wel een dagvaarding om zich later te komen verantwoorden voor de Correctionele Rechtbank. Dit gebeurt soms op ‘themazittingen’ zoals in september – oktober – november 2018 werden georganiseerd voor de ‘dealers’ van Tomorrowland.

Voor ‘grotere’ drugsdealers vraagt het Openbaar Ministerie evenwel steevast de aanhouding aan de onderzoeksrechter. Deze zal de feiten verder onderzoeken en nadien zal de Procureur des Konings ook deze verdachten dagvaarden voor de Correctionele Rechtbank. Straffen variëren enorm doch men kan zich verwachten aan een vordering tot het opleggen van een gevangenisstraf en een minimumgeldboete van €8000. In dit geval is het steeds raadzaam een advocaat onder de arm te nemen.

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK