Kennisbank Strafrecht Slachtoffer De indicatieve tabel

De indicatieve tabel

indicatieve tabel

Het slachtoffer van een ongeval, zij het een opzettelijk of onopzettelijk ongeval, moet volgens de Belgische wetgeving integraal vergoed worden.

De schade is het verschil tussen de toestand waarin het slachtoffer zich bevindt naar aanleiding van het ongeval, en de toestand waarin het zich bevonden zou hebben moest het ongeval zich niet voorgedaan hebben.

Hoewel de theorie duidelijk is, blijft het steeds moeilijk om de schadebegroting in de praktijk te gaan toepassen. Wanneer men een duidelijk bewijs kan voorleggen van de schade, is er geen probleem. Soms is het bewijzen hiervan echter moeilijk, en wordt er door rechters teruggegrepen naar de indicatieve tabel.

 

Wat is de indicatieve tabel?

De indicatieve tabel is een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die opgesteld is door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters. De tabel is bedoeld als leidraad voor het bepalen van schade die men niet in concreto kan begroten aan de hand van bewijsstukken.

Teneinde te vermijden dat elke rechter zijn eigen bedragen zou hanteren, en om dus de rechtszekerheid ten goede te komen, werd de indicatieve tabel in het leven geroepen.

De Indicatieve tabel doet evenwel geen afbreuk aan de vrije appreciatiemarge van de rechter. De rechter kan van de voorgeschreven bedragen af te wijken, al zal hij ze in de praktijk wel vaker volgen.

 

Schade posten in de indicatieve tabel

Deze tabel werd in mei 2004, in oktober 2008, in oktober 2012, en in maart 2017 herzien.

Op 9 maart 2017 werd een nieuwe indicatieve tabel kenbaar gemaakt door de vereniging van magistraten, onder de (onjuiste) benaming “Indicatieve Tabel 2016“. Dit is de meest recente tabel die tot op heden toegepast wordt.

De indicatie tabel vermeldt o.a. volgende schadeposten:

 • economische schade bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid
 • de meerinspanningen die moeten geleverd worden bij het hervatten van de professionele activiteit;
 • De tijdelijke en blijvende persoonlijke ongeschiktheid
 • De tijdelijke en blijvende huishoudelijke ongeschiktheid
 • De noodzakelijke hulp van derden
 • De morele schade inhoudende pijnen en smarten
 • De morele schade door overlijden van een naaste
 • Esthetische schade, seksuele schade, schade ex haerede, …

 

Het is altijd moeilijk in de toekomst te kijken en te weten hoelang een bepaalde schade zal aanhouden. Om eindeloze procedures te vermijden, wordt vaak ook reeds uitspraak gedaan voor toekomstige schade, zodat niet om de haverklap opnieuw naar de rechtbank moet gelopen worden.

Er kan dan toepassing gemaakt worden van een forfait, zoals voorgesteld door de indicatieve tabel, dan wel van de kapitalisatiemethode.

Bij de kapitalisatiemethode zal rekening gehouden worden met de verwachte levensduur, alsook met de te verwachten inflatie. Hiervoor wordt vaak verwezen naar de Tabel Schryvers, waarin dergelijke prognoses zijn opgenomen. Er wordt een bepaald kapitaal toegekend, dat geacht wordt de volledige toekomstige schade te vertegenwoordigen.

Verder is het ook steeds raadzaam om bepaalde voorbehouden op te nemen, indien er zich naar de toekomst toe bijkomende schade zich zou manifesteren.

 

De tabel voorziet daarnaast ook enkele vaak voorkomende materiële schadeposten zoals:

 • kledij en bagage;
 • gebruiksderving van motorvoertuigen;
 • het verlies van een schooljaar;
 • Administratiekosten;
 • Medische kosten na consolidatie;
 • Begrafeniskosten

 

De schade die in concreto wordt berekend en aangetoond moet steeds de voorkeur krijgen op bepaalde forfaits van de indicatieve tabel. Het is echter goed om een bepaalde houvast te hebben wanneer het aantonen van de schade moeilijker is.

Indien u bijstand nodig heeft bij de vordering en begroting van een schadevergoeding, kan u steeds beroep doen op één van onze advocaten die onderlegd zijn in deze materie.

 

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK