Kennisbank Strafrecht Strafuitvoering Herstel in eer en rechten

Herstel in eer en rechten

Wanneer iemand in het verleden een strafrechtelijke inbreuk heeft begaan, kan het niet de bedoeling zijn dat deze fout hem zijn hele leven zou achtervolgen. Sommige kleinere inbreuken zullen automatisch van het attest van goed gedrag en zeden weggelaten worden na verloop van tijd.

Alle straffen boven de 8 dagen gevangenisstraf en boven de €26 geldboete zullen niet automatisch uitgewist worden. De wetgever heeft evenwel een mogelijkheid in het leven geroepen om na verloop van tijd een aanvraag te doen om het strafregister te zuiveren, genaamd het ‘herstel in eer en rechten’.

De aanvraag dient persoonlijk of via de advocaat te worden ingediend bij de Procureur des Konings. Deze zal op zijn beurt een advies verlenen. Uiteindelijk beslist de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep of het verzoek wordt ingewilligd, eventueel na het horen van de betrokkene en diens raadsman.

Om een ontvankelijk en gegrond verzoek in te dienen zijn er eventueel een heel aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen. Bovendien dient men zelf de documenten, stukken en bewijzen te verzamelen en voor te leggen aan de Procureur. Men zal dus actief op zoek moeten gaan en aantonen dat men aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Het doorlopen van de proeftijd (tussen de 3 en 10 jaar: zie verder)
 • De uitvoering van de opgelegde gevangenisstraffen
 • De betaling van de geldboetes en kosten
 • De vergoeding van de burgerlijke partijen en slachtoffers

De proeftijd is een periode waarbinnen men blijk moet geven van verbetering en goed gedrag. Er mogen dus geen nieuwe strafbare feiten gepleegd worden of veroordelingen worden opgelopen. De proeftijd bedraagt:

 • 3 jaar: voor gevangenisstraffen beneden of gelijk aan 5 jaar
 • 6 jaar: ingeval van wettelijke herhaling een straf beneden of gelijk aan 5 jaar
 • 5 jaar: voor gevangenisstraffen boven de 5 jaar
 • 10 jaar: ingeval van wettelijke herhaling met een straf boven de 5 jaar

Bij straffen met uitstel van tenuitvoerlegging mag de proeftijd niet minder bedragen dan de duur van het uitstel.

 

Welke documenten / bewijsstukken moet u aanleveren?

Het dossier dient zelf of met bijstand van de advocaat samengesteld te worden en te worden overgemaakt aan de Procureur des Konings. Volgende stukken zijn essentieel:

 • Een eensluidend verklaard afschrift van alle veroordelingen die op uw strafregister vermeld zijn
 • Een attest per veroordeling waaruit blijkt dat geen hoger beroep werd ingesteld tegen elk van deze veroordelingen (of dat de uitspraak definitief is)
 • Een attest per veroordeling waaruit blijkt dat geen burgerlijke vonnissen of arresten tussenkwamen in dezelfde aangelegenheid
 • Een schriftelijk bewijs van de betaling van alle geldboetes, gerechtskosten en verbeurdverklaarde bedragen
 • Schriftelijk bewijs van de vergoeding van de slachtoffers
 • Eventuele andere inspanningen of betalingen die verricht werden

Het verzoek wordt in één geheel, begeleid van de nodige stukken, overgemaakt aan de Procureur des Konings van het arrondissement waar u officieel ingeschreven bent. In het verzoek dienen alle adressen te worden opgenomen waar u in de voorbije proefperiode verbleven heeft. De aanvraag kan ingediend worden vanaf 1 jaar voordat u aan de tijdsvoorwaarden voldoet.

De Procureur des Konings zal enkel een advies verlenen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Daarna zal de zaak vastgesteld worden bij het bevoegde Hof van Beroep, bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Hier zullen wel rolrechten voor in rekening gebracht worden. De Kamer van Inbeschuldigingstelling kan het verzoek automatisch goedkeuren of beslissen om de betrokkene en diens raadsman eerst te horen op een hoorzitting. Nadien zal een beslissing genomen worden. Wanneer het eerherstel wordt toegekend, kan in de volgende tien jaar geen nieuw eerherstel worden aangevraagd.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de procedure van herstel in eer en rechten, kan u steeds bij onze gespecialiseerde advocaten terecht. Zij kunnen u begeleiden in het richten van een verzoek tot eerherstel.

Wij helpen u graag bij het indienen van een eerherstel!

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK