Kennisbank Strafrecht Verhoor Categorie II: Verhoor als verdachte…

Categorie II: Verhoor als verdachte van een misdrijf niet strafbaar met een vrijheidsbeneming

Uw rechten

Bij verhoor van een verdachte van een misdrijf waarop geen vrijheidsstraf is voorgeschreven in het strafwetboek, gelden conform art. 47bis §2 Sv. volgende rechten:

“Vooraleer wordt overgegaan tot het verhoor van een verdachte, wordt aan de te ondervragen persoon op beknopte wijze kennis gegeven van de feiten waarover hij zal worden verhoord en wordt hem meegedeeld dat:

1) hij als verdachte wordt verhoord en dat hij het recht heeft om voor het verhoor een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een hem toegewezen advocaat, en zich door hem kan laten bijstaan tijdens het verhoor, in zoverre de feiten die hem ten laste kunnen worden gelegd een misdrijf betreffen waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd; en, in geval hij niet van zijn vrijheid is benomen, hij zelf de nodige maatregelen moet nemen om zich te laten bijstaan;

2) hij de keuze heeft na bekendmaking van zijn identiteit om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de hem gestelde vragen of te zwijgen;

3) hij niet verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen;

4) zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt;

5) hij kan vragen dat alle vragen die hem worden gesteld en alle antwoorden die hij geeft, worden genoteerd in de gebruikte bewoordingen;

6) in voorkomend geval: hij niet van zijn vrijheid is benomen en hij op elk ogenblik kan gaan en staan waar hij wil;

7) hij kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen;

8) hij gebruik mag maken van de documenten in zijn bezit, zonder dat daardoor het verhoor wordt uitgesteld en dat hij, tijdens de ondervraging of later, mag vragen dat deze documenten bij het proces-verbaal van het verhoor of bij het dossier worden gevoegd.”

De bijkomende rechten, bovenop de rechten die reeds golden voor een verhoor Salduz categorie 1, worden in het vet weergegeven.

Een advocaat?

In de meeste gevallen zal voornoemd verhoor plaatsvinden na schriftelijke uitnodiging door de politiediensten. Wanneer een uitnodiging tot verhoor wordt verstuurd, zullen de hierboven opgelijste rechten alsook de beknopte mededeling van de feiten waarover men zal worden verhoord, reeds opgenomen worden in de uitnodiging.

Wanneer u wordt uitgenodigd voor verhoor “wordt de betrokkene geacht een vertrouwelijk overleg te hebben gepleegd met een advocaat en de nodige maatregelen te hebben genomen om zich door hem te laten bijstaan tijdens het verhoor.” (art. 47bis §3 Sv.)

Wanneer er geen uitnodiging tot verhoor werd opgestuurd, zal een schriftelijke verklaring van voornoemde rechten aan de betrokkene overhandigd moeten worden door de politiediensten, voorafgaand aan het afnemen van het verhoor.

Net als bij Salduz verhoren categorie I, is de taak van de overheid en politiediensten volledig passief wanneer het aankomt op het contacteren van een advocaat. De betrokkene zal dus op eigen verantwoordelijkheid een advocaat dienen te consulteren, indien gewenst.

Advies inwinnen of bijstand vragen van een raadsman is niet verplicht, maar kan soms nuttig zijn om over uw rechten te waken. Uw raadsman kan u ook adviseren over de draagwijdte en mogelijke juridische gevolgen van uw verklaring.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK