Kennisbank Verkeersrecht Dagvaarding Hoger Beroep & Cassatie

Hoger Beroep & Cassatie

dagvaarding politierechtbank

Hoger Beroep tegen een vonnis van de Politierechtbank?

Wanneer u aanwezig was op de zitting en niet akkoord gaat met de bestraffing, kan u hoger beroep aantekenen. Het is daarbij uiterst belangrijk dat het hoger beroep correct en tijdig wordt ingesteld.

Verkeersovertredingen komen in hoger beroep voor de correctionele rechtbank. Er zullen in graad van beroep drie rechters uitspraak doen i.p.v. één rechter.

Als niet u, noch uw advocaat in eerste aanleg aanwezig was op de zitting van de Politierechtbank, bent u bij verstek veroordeeld. U kunt tegen een uitspraak bij verstek ofwel verzet aantekenen, ofwel in hoger beroep gaan. Als u verzet aantekent, komt de zaak opnieuw voor bij dezelfde rechter die u heeft veroordeeld.

De mogelijkheden op verzet in strafzaken werden evenwel drastisch ingeperkt. De wetgever wil daarmee vermijden dat de procedure wordt misbruikt en zaken meermaals worden behandeld zonder gegronde reden. Zo zal de veroordeelde partij in verzet moeten aantonen dat hij geen kennis had van de oorspronkelijke dagvaarding, dan wel overmacht of een wettige reden van verschoning ter rechtvaardiging van zijn verstek moeten bewijzen.

Indien u dus wel kennis had van de dagvaarding en geen overmacht of gegronde reden kan aantonen voor uw afwezigheid op de eerste zitting, tekent u beter hoger beroep aan. Bij hoger beroep komt de zaak voor bij de hogere rechtbank. Als u zowel verzet als hoger beroep aantekent, krijgt het rechtsmiddel dat u het eerst hebt ingesteld, voorrang.

Ook indien eerst verzet werd aangetekend tegen een verstekvonnis kan later nog hoger beroep worden aangetekend tegen het verzetvonnis. Na het instellen van hoger beroep is de uitspraak dan wel in laatste aanleg gewezen. Tegen uitspraken die in laatste aanleg gewezen zijn, is enkel nog een cassatieberoep mogelijk. (Zie verder.)

 

Termijn van 30 dagen (Art. 203 Wetb. Sv.)

Het aantekenen van hoger beroep moet gebeuren binnen de 30 dagen na het tussengekomen vonnis. De termijn van 30 dagen begint te lopen op de dag nadat het vonnis werd uitgesproken.

Indien het vonnis bij verstek is gewezen, loopt de termijn tot uiterlijk 30 dagen na de dag van betekening van het vonnis aan de veroordeelde partij of aan haar woonplaats.

Het openbaar ministerie beschikt over een bijkomende termijn van tien dagen om hoger beroep in te stellen, nadat de beklaagde of de burgerrechtelijk aansprakelijke partij hoger beroep heeft ingesteld.

Voor het aantekenen van hoger beroep dient u of uw advocaat een verzoekschrift neer te leggen op de griffie van de politierechtbank.

Is het hoger beroep tegen de burgerlijke partij gericht, dan beschikt deze over een bijkomende termijn van 10 tien dagen om hoger beroep in te stellen tegen de beklaagden en de burgerrechtelijk aansprakelijke personen die zij in de zaak wil doen blijven.

Verzoekschrift tot hoger beroep?

Op straffe van verval van het hoger beroep bepaalt het verzoekschrift nauwkeurig de grieven die tegen het vonnis worden ingebracht, met inbegrip van de procedurele grieven.

Het verzoekschrift wordt ondertekend door de eiser in beroep of zijn advocaat, of door een ander bijzonder gevolmachtigde. In dit laatste geval wordt de volmacht bij het verzoekschrift gevoegd.

Dit verzoekschrift wordt ingediend op de griffie van de rechtbank of het hof waarvoor het hoger beroep wordt gebracht.

De griffie van de rechtbank of het hof waarvoor het hoger beroep wordt gebracht beschikken ook steeds over modelverzoekschriften die u ter plaatse kan invullen.

Schorsing van de uitvoering van de oorspronkelijke straf?

Gedurende die termijnen en gedurende de rechtspleging in hoger beroep wordt de tenuitvoerlegging van het vonnis geschorst.

De vonnissen over de strafvordering, buiten die van veroordeling, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging, alsook de vonnissen over de burgerlijke rechtsvordering kunnen echter bij een speciaal gemotiveerde beslissing uitvoerbaar verklaard worden bij voorraad niettegenstaande hoger beroep.

 

Zwaardere straf in hoger beroep?

De rechtbank of het hof waarvoor het hoger beroep wordt gebracht kan beslissen om het oorspronkelijke vonnis te bekrachtigen of om het geheel of gedeeltelijk te hervormen.

In principe mag het hoger beroep geen nadeel berokkenen aan degene die het instelt. Dus als u als veroordeelde alleen hoger beroep instelt, mag de eerste straf niet worden verzwaard.

In de praktijk echter tekent meestal ook het openbaar ministerie beroep aan, en in dat geval kan de straf dus eventueel wel worden verzwaard.

Het is daarom toch steeds aangewezen het eerste vonnis te laten nakijken door een advocaat en de slaagkansen in hoger beroep te laten inschatten.

 

Beroep bij het Hof van Cassatie

Indien verzet en hoger beroep niet meer mogelijk zijn, staat enkel de cassatieprocedure nog open. Het Hof van Cassatie kan evenwel niet meer oordelen over de grond van de zaak maar zal enkel nagaan of een bepaalde wet of rechtsregel werd geschonden.

Een voorziening in cassatie heet in die zin een buitengewoon rechtsmiddel, omdat het Hof enkel oordeelt over de wettelijkheid van de rechterlijke beslissingen zonder zich uit te spreken over de feiten of de grond van de zaak. De rechtspleging voor het Hof van Cassatie is dus geen derde aanleg.

Vooraleer Cassatieberoep in te stellen zal Cassatieadvies worden ingewonnen bij een daartoe gespecialiseerde advocaat. De kostprijs van deze procedure kan behoorlijk oplopen, zodat de bijstand van een advocaat, zowel bij een inschatting van de slaagkansen, als de volledige procedure, daarbij uiterst is aangewezen.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK